วันพิธีประสาทปริญญาบัตร วันอาทิตย์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 06.00-18.00 น.

สถานที่จอดรถ
1. ส่วนแยก กองบัญชาการช่วยรบที่ 1 จำนวน 300 คัน
2. กรมวิทยาศาสตร์ทหารบก จำนวน 300 คัน
*กรมวิทยาศาสตร์ทหารบก มีจุดบริการรถตู้รับส่งเพื่ออำนวยความสะดวก
3. มหาวิทยาลัยศรีปทุม อาคาร 9 และอาคาร 11 จำนวน 480 คน

หมายเหตุ เพื่อบรรเทาปัญหาการจราจรติดขัดในวันเดินทาง ขอความร่วมมือทุกท่านเดินทางโดยรถยนต์สาธารณะ