การสั่งจอง – การรับ – การคืนชุดครุย

ตัวอย่างแถบสีชุดครุย : ระดับปริญญาตรี  ระดับปริญญาโท – ระดับปริญญาเอก

ขั้นตอนการสั่งจองชุดครุย

ให้ผู้สำเร็จการศึกษาขึ้นทะเบียนเพื่อเข้าร่วมพิธีประสาทปริญญา โดยท่านสามารถขึ้นทะเบียนผ่านทางระบบอินเทอร์เน็ต http://scms.spu.ac.th/bachelor/bachelormain.cfm

การสั่งจองชุดครุย

สั่งจองชุดครุย 6 มกราคม – 9 กุมภาพันธ์ 2563

การสั่งจอง – รับ – คืนชุดครุย เวลา 8.30  –  16.30 น.

อาคาร 10  ชั้น  4  ห้อง  404 มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.

มีเจ้าหน้าที่วัดตัวให้ (วันเสาร์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ หยุดทำการ)
สั่งจองชุดครุยออนไลน์ คลิก http://staffscms.spu.ac.th/graduate/graduatemain.cfm

วิธีการชำระเงินสั่งจองชุดครุย

เมื่อทำการสั่งจองชุดครุยเรียบร้อยแล้ว ให้พิมพ์ใบจองชุดครุย (ใบแจ้งการชำระเงิน) จากระบบอินเทอร์เน็ต เพื่อนำไปชำระเงินผ่านธนาคาร ตามที่ระบุไว้ในใบจองชุดครุย (การชำระเงินไม่รับบัตรเครดิตและไม่สามารถโอนผ่าน ATM ได้)

กำหนดการรับชุดครุยเช่าและชุดครุยตัดใหม่

รับชุดครุยเช่าและชุดครุยตัดใหม่

กรณีชำระเงินผ่านธนาคาร     สามารถนำใบเสร็จมารับชุดได้หลังจากชำระเงินแล้ว  3 วันทำการ

กรณีชำระเงินที่มหาวิทยาลัย  สามารถรับชุดกลับได้เลย

รายละเอียดและราคาชุดครุย

กรณีเช่าชุดครุย

  • ค่าเช่าชุดครุย + แถบ + โลโก้ (ครบชุด) ค่าเช่า 600 บาท ค่ามัดจำ 1,000 บาท
  • ค่าเช่าเสื้อสูทสากล (เฉพาะเสื้อ) ค่าเช่า 600 บาท ค่ามัดจำ 1,000 บาท
  • ค่าเช่าแถบ + โลโก้ (กรณีที่มีชุดครุยแล้ว) ค่าเช่า 300 บาท ค่ามัดจำ 400 บาท

กรณีตัดใหม่

  • ชุดครุยตัดใหม่ + แถบ + โลโก้ ปริญญาโท (ครบชุด) ชุดละ 2,050 บาท
  • ชุดครุยตัดใหม่ + แถบ + โลโก้ ปริญญาเอก (ครบชุด) ชุดละ 2,100 บาท
  • เสื้อสูทสากลตัดใหม่ (เสื้ออย่างเดียว) ตัวละ 1,600 บาท
  • ค่าซื้อแถบ + โลโก้ ปริญญาโท (กรณีมีชุดครุยแล้ว) ชุดละ 500 บาท
  • ค่าซื้อแถบ + โลโก้ ปริญญาเอก (กรณีมีชุดครุยแล้ว) ชุดละ 550 บาท
  • ซื้อโลโก้ อันละ 150 บาท

การคืนชุดครุย

คืนชุดครุย 16 – 19 กุมภาพันธ์ 2563
(หากท่านไม่คืนชุดครุยตามกำหนดระยะเวลา มีค่าธรรมเนียมวันละ 50 บาท)
*มีข้อสงสัย โทร. 099-2187676 , 093-071-8899
**กรณีติดต่อการรับ – คืนชุดครุย โปรดนำใบเสร็จรับเงิน มาแสดงด้วยทุกครั้ง

หมายเหตุ
1. หากท่านไม่คืนชุดครุยตามกำหนดจะถูกปรับวันละ 50 บาท
2. มีข้อสงสัยโปรดติดต่อ 093-0718899 , 099-2187676
3. กรณีติดต่อการรับ – คืนชุดครุย โปรดนำใบเสร็จรับเงิน มาแสดงด้วยทุกครั้ง

ตัวอย่างแถบสีชุดครุย : ระดับปริญญาตรี  ระดับปริญญาโท – ระดับปริญญาเอก