แนะนำหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์

phdpa580x250

ภาษาไทย : หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
ภาษาอังกฤษ : Doctor of Philosophy Program in Public Administration

ชื่อเต็มภาษาไทย : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์)
ชื่อย่อภาษาไทย : ปร.ด. (รัฐประศาสนศาสตร์)
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ : Doctor of Philosophy (Public Administration)
ชื่อย่อภาษาอังกฤษ : Ph.D. (Public Administration)

 

รองศาสตราจารย์ ดร.ไชยา ยิ้มวิไล

ผู้อำนวยการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
Doctor of Philosophy (Public Administration)

สังคมยุคใหม่เป็นสังคมที่ต้อง “รอบรู้ รู้เร็ว รู้ทัน” พร้อมทั้งต้องมี “ทักษะ” ตลอดจน “เทคนิคกลยุทธ์” ที่ต้องเผชิญหน้าและพร้อมกับความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วตลอดเวลา
การศึกษาในระดับสูงที่ประกอบไปด้วย “กรอบวิชาการ” และ “องค์ความรู้ เชิงคลาสสิค ยังมีความจำเป็นอยู่มากเพื่อเป็นพื้นฐานสำคัญ แต่ในขณะเดียวกันการกำหนดแนวคิดหรือ “ระบบความคิด” และทิศทางในกรอบใหม่ เพื่อกำหนดเทคนิคกลยุทธ์ในการเตรียมพร้อมกับ “สังคมโลกยุคใหม่” มีความสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งยวด เราจึงเพียรพยายามกำหนดทิศทางและพัฒนาหลักสูตรเพื่อให้นักศึกษาได้นำไปปรับประยุกต์ใหม่ในองค์กร หน่วยงาน และสังคมวงกว้างในที่สุด

1. สร้างนักวิชาการ นักคิด นักเขียน และนักวิจัยในระดับสูงของประเทศ

2. มีความรอบรู้ระดับสูงทั้งทฤษฎีและปฏิบัติ

3. สอนโดยผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นที่ยอมรับในวงวิชาการด้านรัฐประศาสนศาสตร์ และการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ของประเทศเพื่อให้สอดคล้องกับภาคประชาสังคมที่นับวันตื่นตัวและเรียกร้องสิทธิมากขึ้น

4. วางแผนการศึกษาให้สามารถจบภายในระยะเวลาที่กำหนด

5. มีอาจารย์ที่ปรึกษาดูและผู้ทรงคุณวุฒิระดับแนวหน้าของประเทศ

6. เตรียมความพร้อมให้สามารถทำวิทยานิพนธ์ได้ทันทีภายหลังจบ course work

7. มีโครงการส่งเสริมการเรียนภาษาอังกฤษ

เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาบริหารรัฐกิจหรือรัฐประศาสนศาสตร์หรือสาขาอื่น ๆ จากสถาบันอุดมศึกษาทั้งในและต่างประเทศที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือหน่วยงานของรัฐที่มีอำนาจตามกฎหมายรับรอง โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 3.50 จากระบบ 4 หรือเทียบเท่า หากได้คะแนนเฉลี่ยต่ำกว่า 3.50 หรือมีประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาอย่างน้อย 2 ปี

ทั้งนี้ การรับเข้าศึกษาขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ โดยผู้เข้าศึกษาอาจจะต้องศึกษาวิชาปรับพื้นฐานทางรัฐประศาสนศาสตร์เพิ่มเติม

ค่าใช้จ่ายรวมตลอดหลักสูตร

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (ภาคเสาร์-อาทิตย์)
ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร : 600,000 บาท