ข้อมูลหลักสูตร

02

รายละเอียด

หมวดวิชาศึกษาเฉพาะด้าน

หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน (สำหรับผู้ที่ไม่มีพื้นฐานทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์)หน่วยกิต
รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิตวิชาบังคับก่อน
PAD 521นโยบายสาธารณะและการจัดการเชิงกลยุทธ์ (Public Policy and Strategic Management)3(3-0-9)
PAD 533การบริหารการคลังและงบประมาณ (Finance and Monetary Administration)3(3-0-9)
หมวดวิชาบังคับ 12 หน่วยกิตหน่วยกิต
รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิตวิชาบังคับก่อน
PAD 711รัฐประศาสนศาสตร์ : ทฤษฏีและวิวัฒนาการ (Public Administration : Theory and Evolution)3(3-0-9)
PAD 712ระเบียบวิธีวิจัยทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์ขั้นสูง (Advanced Research Methodology in Public Administration)3(3-0-9)
PAD 713ทฤษฏีองค์การยุคใหม่และนวัตกรรมทางการบริหาร (Modern Organization Theory and Administration Innovation)3(3-0-9)
PAD 714ประเด็นปัญหาร่วมสมัยทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์ขั้นสูง (Advanced Contemporary Issues in Public Administration)3(3-0-9)
หมวดวิชาเลือก 1. นโยบายสาธารณะและการบริหาร ให้เลือกได้ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิตหน่วยกิต
รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิตวิชาบังคับก่อน
PAD 731การวิเคราะห์นโยบายสาธารณะและการบริหาร (Analysis for Public Policy and Administration)3(3-0-9)
PAD 732การประเมินและการพัฒนานโยบายสาธารณะ (Public Policy Evaluation and Development)3(3-0-9)
PAD 733สัมมนานโยบายสาธารณะ (Seminar on Public Policy)3(3-0-9)
PAD 734ธรรมาภิบาลและการปฎิรูประบบราชการ (Good Governance and Bureaucratic Reformation)3(3-0-9)
PAD 735การจัดการภาครัฐในบริบทภายหลังสมัยใหม่นิยม (Postmodernism Public Management)3(3-0-9)
PAD 736การบริหารภาครัฐในบริบทที่เปลี่ยนแปลง (Public Administration in Dynamic)3(3-0-9)
หมวดวิชาเลือก 2. การจัดการภาครัฐและเอกชน ให้เลือกได้ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิตหน่วยกิต
รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิตวิชาบังคับก่อน
PAD 751การบริหารจัดการความสัมพันธ์ภาครัฐและเอกชนขั้นสูง (Advanced Management in Public and Private Relations)3(3-0-9)
PAD 752รัฐบาลและการกำหนดนโยบายธุรกิจ (Government and Corporate Policy)3(3-0-9)
PAD 753การพัฒนาและการจัดการภาครัฐและเอกชน (Public and Private Management and Development)3(3-0)-9
PAD 754การจัดการการเปลี่ยนแปลงและภาวะวิกฤต (Change and Crisis Management)3(3-0-9)
PAD 755กฎหมายมหาชนกับการบริหารงานภาครัฐ (Public Law and Public Administration)3(3-0-9)
PAD 899 วิทยานิพนธ์ (Thesis)36