bangkane-courses

ข่าว-กิจกรรม

อบรม”โปรแกรมการสืบค้นข้อมูลกฎหมายต่างประเทศ (Lexis)

11/11/2012

ทางหลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีปทุมได้มีการจัดอบรมโปรแกรม Lexis ให้แก่นักศึกษาของหลักสูตรฯ ทั้ง รุ่น 1 และ รุ่น 2 ในวันเสารที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 เวลา 09.00-12.00 น. ห้อง 1209 อาคาร 11 มหาวิทยาลัยศรีปทุม ซึ่งเป็นโปรแกรมการสืบค้นข้อมูลกฎหมายต่างประเทศดังกล่าว เป็นโปรแกรมที่นักศึกษาสามารถนำมาสืบค้นข้อมูลกฎหมายต่างประเทศเพื่อนำมาประกอบการพิจารณา และวิเคราะห์เปรียบเทียบกับระบบกฎหมายไทยประกอบการทำวิทยานิพนธ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีีความเป็นมาตรฐานเป็นที่ยอมรับของนานาประเทศ อีกทั้ง การอบรมโปรแกรมดังกล่าวถือเป็นส่วนหนึ่งของการบริการทางวิชาการที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมมอบให้แก่นักศึกษา นอกเหนือจากการเรียนเนื้อหาในชั้นเรียน