เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology)

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology)

brochure2

ชื่อปริญญา

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศ)

Master of Science (Information Technology)

Director_Message_Head

Sukswasdee

ดร. สุขสวัสดี ณัฏฐวุฒิสิทธิ์

ผู้อำนวยการหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
Master of Science (Information Technology)

กระแสของการแข่งขันและการเปลี่ยนแปลงในสังคมโลกาภิวัตน์นั้นรวดเร็วและ รุนแรงมากองค์กรทั้งภาครัฐ และเอกชนจึงต้องปรับเปลี่ยนและจัดสมดุลภายในองค์กรใหม่เพื่อสร้างศักยภาพที่ แข็งแกร่งและเพิ่มสมรรถนะ ในการแข่งขันบนเวทีโลกได้อย่างยั่งยืน ปัจจัยที่สำคัญที่สุดในอันที่จะเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้องค์กรเป็นผู้นำ ได้อย่างถาวรในด้านต่าง ๆ ก็คือ การพัฒนาบุคลากรให้ได้เปรียบด้านความรู้และการรู้จักเลือกใช้เทคโนโลยี สารสนเทศ และการสื่อสาร(ICT)อย่างเหมาะสม แท้จริงแล้วไอซีทีถือว่าเป็นเครื่องมืออันทรงประสิทธิภาพในการพัฒนาองค์กร และสังคมให้มีคุณภาพ โดยที่ไอซีทีสามารถช่วยกระจายองค์ความรู้และข้อมูลสารสนเทศต่าง ๆ ให้แพร่กระจายไปสู่ บุคลากร ได้อย่างทั่วถึงอันส่งผลให้องค์กรได้มีโอกาสพัฒนาไปเป็นองค์กรแห่งการเรียน รู้ที่ทุกคนในองค์กรสามารถใช้ ฐานข้อมูลความรู้ร่วมกัน ในที่สุดจะทำให้กลายเป็นองค์กรแห่งการพัฒนาซึ่งจะส่งผลให้ประสิทธิภาพการ ทำงานโดยรวม ภายในองค์กรดีขึ้น อย่างไรก็ดี การพัฒนาบุคลากรในสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิต และเพิ่มศักยภาพในการดำเนินงานทางธุรกิจและอุตสาหกรรมทั้งในระดับประเทศและ นานาชาตินั้นนับว่าเป็นเรื่องสำคัญ และจำเป็นอย่างเร่งด่วน

การเปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีปทุม ได้จัดการเรียนการสอนตามการแนะนำในข้อตกลงร่วมระหว่างสถาบัน IEEE และ ACM ประกอบกับพิจารณาจากความต้องการ บุคลากรด้านไอซีทีทางภาครัฐและความต้องการบุคลากรของอุตสาหกรรมไอซีทีใน ประเทศ โดยวัตถุประสงค์หลักของหลักสูตรคือ เพื่อผลิตบุคลากรสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีความรู้ และเชี่ยวชาญในเทคนิคเชิงลึกด้านต่าง ๆ ดังนี้ (1) การพัฒนาระบบ สารสนเทศสำหรับองค์กร (2) ระบบผู้เชี่ยวชาญ และข่ายงานประสาทประดิษฐ์ประยุกต์ (3) การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ ทั้งนี้การเรียนการสอนจะมุ่งเน้นให้นักศึกษาได้มีโอกาสปฏิบัติจริงในห้อง ปฏิบัติการ(LAB) การแสดงออกโดยการแลกเปลี่ยน ความคิดและวิสัยทัศน์กับคณาจารย์ในหลักสูตรและผู้เชี่ยวชาญด้านไอซีทีที่มา จากทั้งในภาครัฐและภาคอุตสาหกรรมไอซีที นอกจากนั้น จากการที่เนื้อหาความรู้ด้านไอซีทีได้เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ดังนั้นรูปแบบหลักของการเรียนการสอนจึงได้ให้ความสำคัญกับการจัดอบรมเสริม และสอนเสริมในเทคโนโลยีใหม่ ๆ รวมทั้งการสัมมนา และดูงานนอกสถานที่อีกด้วย

อนึ่ง หลักสูตรฯได้รับการอนุมัติให้เปิดดำเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2539 และได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษาเป็น การถาวรจากทบวงมหาวิทยาลัยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว รวมทั้งทางคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน(ก.พ.)ยังได้รับรองและกำหนดขั้นบัญชี เงินเดือนสำหรับผู้ที่จบปริญญาโทสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัย ศรีปทุมที่มีความประสงค์จะเข้ารับราชการ ไว้แล้วด้วยจึงเป็นที่เชื่อมั่นได้ว่า คุณภาพและมาตรฐานของมหาบัณฑิตของเราจะสามารถสร้างประโยชน์ให้กับสังคมรวม ทั้งสร้าง ความมั่นคงและ มั่งคั่งให้กับตนเองและองค์กรในยุคเศรษฐกิจฐานความรู้ (Knowledge-based Economy) ได้เป็นอย่างดี

1.สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี ในทุกสาขา จากสถาบันการศึกษาทั้งในและต่างประเทศที่ได้รับการรับรองวิทยฐานะ

2.สอบไล่ได้คะแนนสะสมจากการศึกษาระดับปริญญาตรี 2.5 หรือเทียบเท่าหากได้คะแนนเฉลี่ยสะสมต่ำกว่า 2.5 ให้คณะกรรมการบัณฑิตวิทยาลัยพิจารณา

3.มีสุขภาพแข็งแรงไม่เป็นโรคซึ่งจะทำให้เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา และผ่านการตรวจสุขภาพตามหลักเกณฑ์ของทางมหาวิทยาลัย