ผู้อำนวยการหลักสูตร

DrSurasak
นาวาอากาศเอก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์ มังสิงห์
ผู้อำนวยการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

Speciality and Research Interests: 

  • Computer Networks
  • Smart Cities Technology
  • Learning Technology
  • Medical Informaics

วุฒิการศึกษา :

ปริญญาเอก: D.Eng. (Computer Science)
Asian Institute of Technology

ปริญญาโท: M.S. (Computer Science)
Naval Postgraduate School, U.S.A.

ปริญญาโท: วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมอุตสาหการ)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปริญญาตรี: B.S. in Engineering (Structures, Materials and Fluids)
University of South Florida, U.S.A.

Honor :
Tau Beta Pi (Florida Gamma)

ประสบการณ์การทำงาน :

March 2013 - December 2014, Sripatum University
ตำแหน่ง: Director, Doctor of Philosophy, Program in Information Technology

Feb 2011 - July 2016, Sripatum University
ตำแหน่ง: Director, Master of Science, Program in Information Technology

Nov 2007 – Jan 2011, Sripatum University
ตำแหน่ง: Associate Dean, Faculty of Informatics

Jun 2005 – Oct 2007, Sripatum University
ตำแหน่ง: Head of Computer Science Department, Faculty of Informatics.

Aug 2000 – Aug 2002, Sripatum University
ตำแหน่ง: Head of Computer Engineering Department, Faculty of Informatics.

Jan 1999 – Feb 2011, Sripatum University
ตำแหน่ง: Lecturer, Faculty of Informatics.

Dec 1997 – Jan 1998, Thai Airline Products Co., Ltd.
ตำแหน่ง: General Manager, De Ster- Thai Airline Products Co., Ltd.

Jan1994 – Dec 1997, Worachak International Co., Ltd.
ตำแหน่ง: General Manager, Computer and Communication Group

Jun 1992 – Dec 1993, Worachak International Co., Ltd.
ตำแหน่ง: Division Manager, Engineering Information System Division.

May 1990 – May 1992, Supreme Command Head Quartre
ตำแหน่ง: Chief of Policy and Planning Department, Armed Forces Data Processing Centre (AFDPC), the Supreme Command Head Quarter.

Oct 1988 - Apr1990 - Royal Thai Air Force.
ตำแหน่ง: Manager Officer, Office of the Comptroller.

รางวัลที่ได้รับ :

ผลงานตีพิมพ์เรื่อง “Medical Information and Data Exchange Prototype System for Patient Referral System”, Journal of the Thai Medical Informatics Association. Vol.1 Issue 1, pp. 59-71, January-June 2015.

ผลงานตีพิมพ์เรื่อง “Digital Data Security and Hiding on Virtual Reality Video 3D GIS,” ในวารสารวิชาการ International Journal of Management Science and Engineering Management, Vol. 4 (2009)การดำรงตำแหน่งในปัจจุบัน :

Current Position:
ผู้อำนวยการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
Director, Ph.D.IT. Program in Information Technology

Speciality :

RESEARCH

Intelligent Tutoring System for Programming Languages

Mobile Agent-based Service Migration Management in Virtual Active Networks.

A Software Implementation of an Interactive System for Three Dimensional Modeling, and Layout

Computer System for Aircraft, Aircraft Engine, Aircraft Ground Equipment and Ground Support Equipment Maintenance Planning.

Production Scheduling of Light AircraftPUBLICATION

____________________________________________________________________________________
2017

พันธิการ์ วัฒนกุล และ สุรศักดิ์ มังสิงห์ “ระบบประเมินห้องเรียนอัจฉริยะเสมือนสำหรับการศึกษำยุค 4.0 (มิติทางเทคนิค)” วารสารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ปี ที่ 7 ฉบับที่ 2 (มิถุนายน –ธันวาคม 2560).

สาวิตรี จูเจี่ย และ สุรศักดิ์ มังสิงห์ “การพัฒนาตัวชี้วัดและระบบประเมินคุณภาพคุณภาพเลิร์นนิ่งอ็อบเจ็กต์” วารสารศรีปทุมปริทัศน์ : ปีที่ 9 (มกราคม – ธันวาคม 2560).

สาวิตรี จูเจี่ย และ สุรศักดิ์ มังสิงห์ “การพัฒนาตัวชี้วัดคุณภาพคุณภาพเลิร์นนิ่งอ็อบเจ็กต์” วารสาร มข. (ฉบับบัณฑิตศึกษา) สาขามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร์ ฉบับที่ 3 (กันยายน – ธันวาคม 2560).

พจนันต์ คล้ายสมบูรณ์ และ สุรศักดิ์ มังสิงห์ “การให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบไม่มีโครงข่ายของตนเองในประเทศไทย”. วารสารวิชาการสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2560).

สุชาติ ทองรัมภากุล และ สุรศักดิ์ มังสิงห์. “การประยุกต์ใช้ดิจิทัลไซน์เนจในการนำเสนอสื่อการเรียนรู้ที่ทำงานร่วมกับอุปกรณ์พกพา”. วารสารวิจัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน 2560).
____________________________________________________________________________________
2016

สาวิตรี จูเจี่ย และ สุรศักดิ์ มังสิงห์ “แนวคิดพื้นฐานของตัวชี้วัดคุณภาพสารสนเทศ” วารสารมหาวิทยาลัยนเรศวร: วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่ 24 ฉบับที่ 3 (กันยายน – ธันวาคม 2559).

ธวัช รวมทรัพย์ และ สุรศักดิ์ มังสิงห์. “การใช้เจเนติกอัลกอริทึมจำแนกชนิดของใบพืชโดยใช้คุณลักษณะรูปทรงและพื้นผิวของใบพืช”. วารสารเกษมบัณฑิต (KASEM BUNDIT JOURNAL) ปีที่ 8 ฉบับที่ 1

ธวัช รวมทรัพย์ และ สุรศักดิ์ มังสิงห์. “การจำแนกชนิดของพืชด้วยวิธีเพื่อนบ้านใกล้สุดร่วมกับการเลือกตัวแทนที่เหมาะสมด้วยขั้นตอนวิธีเชิงพันธุกรรมโดยใช้คุณลักษณะรูปทรงและพื้นผิวของใบพืช”. วารสารวิชาการ Veridian E-Journal Science and Technology Silpakorn University ปีที่ 3 ฉบับที่ 4 เดือนกรกฏาคม – สิงหาคม 2559.

สุรศักดิ์ มังสิงห์ และ รณรงค์ แก้วประเสริฐ. “การทำนายชื่อโรคเบื้องต้นจากจากผลตรวจเลือดด้วยระบบอนุมาณนิวโรฟัซซีลอจิกแบบปรับตัวได (Initial disease name prediction from blood test results using an adaptive Neuro-Fuzzy inference system”. Journal of the Thai Medical Informatics Association, 1, 1-11, 2016.

____________________________________________________________________________________
2015

สุรศักดิ์ มังสิงห์ และ รณรงค์ แก้วประเสริฐ. “ระบบวินิจฉัยโรคเบื้องต้นจากผลตรวจเลือดโดยใช้หลักการของฟัซซี่ลอจิกและโครงข่ายประสาทเทียม (Initial Diagnosis System from Blood Diagnosis Results using the Fuzzy Logic Principle and Artificial Neural Networks”, การประชุมระดับชาติด้านเวชสารสนเทศครั้งที่ 4 และการประชุมวิชาการสมาคมสารสนเทศไทย ประจำปี พ.ศ. 2558, 25-27 พฤศจิกายน 2558.

สุชาติ ทองรัมภากุล และ สุรศักดิ์ มังสิงห์. “ตัวแบบระบบสื่อประชาสัมพันธ์ดิจิทัลสาธารณะเพื่อการกระจายความรู้แบบชัดแจ้ง (Public Digital Signage System Model for Explicit Knowledge Distribution)”, การประชุมวิชาการระดับประเทศด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 7, 29-30 ตุลาคม 2558.

รุ่งรัศมี สุวรรณวัฒนา และ สุรศักดิ์ มังสิงห์. “แนวคิดพื้นฐานกระบวนการและเทคนิคการสร้างภาพนามธรรมข้อมูล (Data Visualization: Basic Concept, Processes and Techniques)”, วารสารวิชาการ สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2558)

พันธิการ์ วัฒนกุล และ สุรศักดิ์ มังสิงห์. “ความรู้พื้นฐานและทักษะที่จําเป็นสําหรับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (Knowledge and Skills Necessary for Learning in the 21st Century)”, วารสารวิชาการ สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2558)

Surasak Mungsing and Teerin Ketwichit. “Medical Information and Data Exchange Prototype System for Patient Referral System”, Journal of the Thai Medical Informatics Association. Vol.1 Issue 1, pp. 59-71, January-June 2015.

Teerin Ketwichit and Surasak Mungsing. “The Development of Information Management Model for Referral using the ThaiRefer Program”, Journal of the Thai Medical Informatics Association. Vol.1 Issue 1, pp. 51-58, January-June 2015.

กนก อ้นถาวร และ สุรศักดิ์ มังสิงห์. “การพัฒนาตัวแบบตัวบ่งชี้สมรรถนะด้านไอซีทีสำหรับผู้สอนในสถาบันการพลศึกษาในประเทศไทย” วารสารวิชาการ สถาบันการพลศึกษา (Academic Journal Institute of Physical Education) ปีที่ 7 ฉบับ 1 มกราคม – เมษายน 2558

____________________________________________________________________________________
2014

Ronnarong Kaewprasert and Surasak Mungsing. “Adaptive Rule Learning using Ontology and Neural Network for Blood Diagnosis” Engineering Journal of Siam University, Vol.15 (Issue 2), No.29, July – December 2014

ณัธฐพงษ์ สุลักษณ์อนวัช และ สุรศักดิ์ มังสิงห์. “เปรียบเทียบประสิทธิภาพบริการเครือข่าย 3 จี ความถี่ 2100 เมกะเฮิรตซ์ในเขตกรุงเทพมหานครผ่านโทรศัพท์มือถือเมื่อใช้งานขณะเดินและขณะโดยสารบนรถไฟฟ้าบีทีเอส” วารสารวิชาการ สมาคมอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2557.

ธีรินทร์ เกตุวิชิต และ สุรศักดิ์ มังสิงห์. “การพัฒนาระบบแลกเปลี่ยนสารสนเทศทางการแพทย์ในระบบส่งต่อผู้ป่วย” วารสารศรีปทุมปริทัศน์ ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่ 6 (มกราคม – ธันวาคม 2557)

Ronnarong Kaewprasert and Surasak Mungsing. “Ontology-based Image Retrieval by SPARQL Query for Clinical Laboratory”, Proceeding of the National Conference on Medical Informatics and the Annual Meeting of the Medical Information Association, 2014.

ธีรินทร์ เกตุวิชิต และ สุรศักดิ์ มังสิงห์. “พัฒนาระบบการแลกเปลี่ยนสารสนเทศทางการแพทย์ในระบบส่งต่อผู้ป่วยที่มีระบบสารสนเทศแตกต่างกัน”, การประชุมระดับชาติด้านเวชสารสนเทศครั้งที่ 3 และการประชุมวิชาการสมาคมเวชสารสนเทศไทย ประจำปี พ.ศ.2557

จิดาภา ตรัยเจริญวงศ์ สุรศักดิ์ มังสิงห์ และ อนงค์นาฏ ศรีวิหก. “การพัฒนาระบบจำแนกความรุนแรงของโรคหลอดเลือดสมองโดยใช้เทคนิคการทำเหมืองข้อมูล”, การประชุมระดับชาติด้านเวชสารสนเทศครั้งที่ 3 และการประชุมวิชาการสมาคมเวชสารสนเทศไทย ประจำปี พ.ศ.2557

Kanok Oantaworn and Surasak Mungsing. “A Development of the ICT Competency Indicator Model for the Instructors in the Physical Education Institutes-Thailand” , Proceeding of 4th Institute of Physical Education International Conference 2014, 3-5 September 2014 (ISBN Code 978-616-297-016-0)

ชัชวาลย์ วรวิทย์รัตนกุล และ สุรศักดิ์ มังสิงห์. “การยืนยันลายเซ็นด้วยวิธีซัพพอร์ตเวคเตอร์แมชชีน”, การประชุมวิชาการระดับประเทศด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (National Conference on Information Technology: NCIT) ครั้งที่ 6, 27-28 กุมภาพันธฺ 2557.

____________________________________________________________________________________
2013

สุวิทย์ ศรีสุข และ สุรศักดิ์ มังสิงห์. “การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของโพรโทคอลเอโอดีวี ดีเอสดีวี และดีเอสอาร์ โดยการเปลี่ยนจำนวนโหนดด้วยโปรแกรมเน็ตเวิร์คซิมูเลเตอร์ทู”, วารสารศรีปทุมปริทัศน์ ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่ 5 มกราคม – ธันวาคม 2556.

สุวิทย์ ศรีสุข และ สุรศักดิ์ มังสิงห์. “การศึกษาประสิทธิภาพของโพรโทคอลที่ใช้ในเครือข่ายแอดฮอกโดยการเปลี่ยนขนาด ของพอชไทม์ซึ่งไม่จากัดขนาดของแบนด์วิธ (A Study of Protocol Efficiency in Ad Hoc Network by Varying Pause Time with No Bandwidth Limits)”, การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ครั้งที่ 8 ประจาปี 2556 วันที่ 24 ธันวาคม 2556

ธีรินทร์ เกตุวิชิต และ สุรศักดิ์ มังสิงห์. ” การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการส่งต่อผู้ป่วยโดยใช้โปรแกรมไทยรีเฟอร์ (Development of Information System for Referral of Patients between Hospitals)”, การประชุมระดับชาติด้านเวชสารสนเทศครั้งที่ 2 และการประชุมวิชาการสมาคมเวชสารสนเทศไทย ประจำปี พ.ศ. 2556 (TMI-NCMedInfo 2013), 27-29 พฤศจิกายน 2556.

รณรงค์ แก้วประเสริฐ ศศิพร อุษณวสิน และ สุรศักดิ์ มังสิงห์. “การพัฒนาออนโทโลยีเพื่อการจัดการความรู้ของห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ (Ontology Development for Medical Laboratory Processing Knowledge Management)”, การประชุมระดับชาติด้านเวชสารสนเทศครั้งที่ 2 และการประชุมวิชาการสมาคมเวชสารสนเทศไทย ประจำปี พ.ศ. 2556 (TMI-NCMedInfo 2013), 27-29 พฤศจิกายน 2556.

Pungjai Phichaya-anutarat, Surasak Mungsing, “Detailed Structure Applicable to Hybrid Recimmendation Technique for Automated Personalized POI Selection”, International Journal of Information Technology and Management Information System (IJITMIS), Volume 4 Issue 2, May-August (2013).

Pungjai Phichaya-anutarat, Surasak Mungsing, “Hybrid Recommendation Technique for Automated Personalized POI Selection”, International Journal of Information Technology and Management Information System (IJITMIS), Volume 4 Issue 1, January-April (2013), pp 07-15.

Katanyoo Klubsuwan, Wittaya Koodtalang and Surasak Mungsing, ” Traffic Violation Detection Using Multiple Trajectories Evaluation of Vehicles”, Fourth Internationall Conference on Intelligent Systems, Modelling and Simulation (ISMS 2013), 29-31 January, 2013

____________________________________________________________________________________
2007-2012

สุรศักดิ์ มังสิงห์ และ จารุวรรณ มณฑิราช. “การศึกษาความต้องการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของผู้สูงอายุในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร (An Empirical Investigation of Needs for Information and Communication Technology of Senior Citizen in Bangkok Area)”, การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยศรีปทุม ประจำปี 2556, 26 ตุลาคม 2556.

Panarat Sangvigit, Surasak Mungsing and Anuchai Theeraroungchaisri, “Correlation of Honey & Mumford Learning Styles and Online Learning media Preference “, International Journal of Computer Technology and Applications (IJCTA), Vol.3 Issue 3. May 2012, pp 1312-1317

Katanyoo Klubsuwan, Surasak Mungsing, “Digital Data Security and Hiding on Virtual Reality Video 3D GIS,” International Journal of Management Science and Engineering Management, Vol. 4 (2009) No. 3, pp. 163-176.

P. Sangvigit, S. Mungsing, A. Theeraroungchaisri, “THE DESIGN OF LEARNING MANAGEMENT SYSTEM THAT ADAPT CONTENT LEARNING PATH AND LEARNING TASK ACCORDING TO LEARNER, ” International e-Learning Conference 2008, Bangkok 20-21 November 2008.

Chitaya Tuaksubun, Surasak Mungsing, “Design of Intelligent Tutoring System for Collaborative Problem Based Learning” International e-Learning Conference 2008, Bangkok 20-21 November 2008.

Katanyoo Klubsuwan, Surasak Mungsing, “Digital Data Security and Hiding on Virtual Reality VDO 3DGIS-Map for Emerging Assistive & Rehabilitative Technology,” The 4th International Conference on Management of Innovation and Technology (ICNIT2008), IEEE http://www/icnit2008.org, 21-24 September, 2008.

Katanyoo Klubsuwan, Surasak Mungsing, “Digital Data Security and Hiding on Virtual Reality VDO 3DGIS-Map, ” International Conference on Educational Leadership in Cultutral Diversity and Globalization,Phuket, Thailand, 9 April 2008.

กตัญญู กลับสุวรรณ์ และ สุรศักดิ์ มังสิงห์. “ความปลอดภัยและการซ่อนข้อมูลดิจิตอลบนแผนที่ แบบวิดีโอสามมิติ ภาพเคลื่อนไหวเสมือนจริง. ศรีนครินทรวิโรฒวิชาการ, กุมภาพันธ์ 2551.

สุรศักดิ์ มังสิงห์. “ระบบสอนเสริมอัจฉริยะสำหรับการเรียนภาษาคอมพิวเตอร์ (Intelligent Tutoring System For Programming Languages)” ศรีปทุมปริทัศน์ 7(2) 2551.

Panarat Sagvitgit, Surasak Mungsing, Anuchai Theeraroungchaisri, ” Courseware Engine for Adaptive Learning and Learning Paths Based on Student’s Learning Style, Behavior and Knowledge”, The International Conference and Workshop on e-Learning Strategies: Edutainment 2007.

Pungjai Phichaya-anutarat, Surasak Mungsing, and Suprasith Jarupathirun, “Adaptive Tour Planning Decision Suppor System, “The 6 th International Conference on e-Business 2007. หน้า 126- 129.

Chitaya Tuaksubun, Surasak Mungsing , “Design of an Intelligent Tutoring System that Comprises Individual Learning and collaborative Problem-Solving Modules, “The Fourth International Conference on e-Learning for Knowledge-Based Society. หน้า 17.1-17.5

Mungsing S. and Sadananda R. “Secure Service Migration among Virtual Active Networks.” The Third International Symposium on Communications and Information Technologies. หน้า 69-73.