หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (Ph.D. IT.)

PhDIT_Cover_9-Mar-2017

CourseIntro_label

 

 

Course_label

ภาษาไทย: ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

ภาษาอังกฤษ: Doctor of Philosophy in Information Technology

DegreeName_label

ชื่อเต็ม (ไทย): ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศ)

ชื่อย่อ (ไทย): ปร.ด. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)

ชื่อเต็ม (อังกฤษ):  Doctor of Philosophy (Information Technology)

ชื่อย่อ (อังกฤษ): Ph.D. (Information Technology)

Focus_label

 • มุ่งเน้นการบ่มเพาะนักศึกษาให้มีความเข้าใจในแนวคิดและทักษะการทำวิจัยทั้งแบบเชิงทดลอง (Experimental Research) และเชิงสำรวจ (Survey Research) เพื่อสร้างผลงานที่โดดเด่นระดับ Cutting Edge

• คณาจารย์มีความเชี่ยวชาญเชิงลึกโดยมีผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการและงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ทั้งยังมีประสบการณ์และผลงานวิจัยในภาคอุตสาหกรรม
• มีห้องปฏิบัติการวิจัยเฉพาะทางเพื่อรองรับการทำวิจัยทั้งแบบเชิงลึกเฉพาะสาขาและบูรณาการแบบสหวิทยาการ ได้แก่ห้องปฏิบัติการด้าน Cloud Computing, Web Innovation Research, Learning Innovation Technology, Cyber Security, e-Commerce, Interactive Media และ Center for Agri-IT Development
• คณาจารย์มีความพร้อมในการสนับสนุนให้นักศึกษาสามารถสมัครขอรับทุนวิจัยระดับชาติ อาทิ ทุนวิจัย วช. และทุนวิจัย สกว.
• เสริมความเข้มข้นของวิชาการด้วยคณะวิทยากรพิเศษจากภาคอุตสาหกรรมผู้มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญ สูงในสาขา ICT
• หลักสูตรมีความร่วมมือทางวิชาการและการวิจัยร่วมกับมหาวิทยาลัยชั้นนำในต่างประเทศ
• หลักสูตรมีความร่วมมือกับสมาคมวิชาชีพด้านไอซีทีและมีความร่วมมือทางวิชาการกับกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
• คณาจารย์และทีมงานเจ้าหน้าที่ประจำหลักสูตรคอยให้การดูแลนักศึกษาอย่างใกล้ชิดเป็นกันเองและอำนวยความสะดวกให้นักศึกษาทุกคนสามารถมุ่งเรียนได้อย่างเต็มที่

 

อาชีพที่ประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

เมื่อศึกษาสำเร็จตามหลักสูตร ท่านจะมีโอกาสในชีวิตที่กว้างขวางขึ้นในระดับผู้นำของแต่ละสายอาชีพ เช่น
• นักวิจัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
• ที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
• อาจารย์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศหรือเทคโนโลยีการศึกษา
• นักวิชาการเทคโนโลยีสารสนเทศ
• ผู้ประกอบการด้านซอฟต์แวร์หรือฮาร์ดแวร์
• ผู้บริหารด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

Prospect_label

เป็นผู้ได้รับปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือปริญญามหาบัณฑิตสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องโดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.50 หรือมีประสบการณ์ทำงานในด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศหรือการประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศ หรืองานวิจัย ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องและมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 3.00 หากมิได้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโททางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแต่สำเร็จการศึกษามาจากสาขาวิชาอื่นๆ สามารถเรียนวิชาปรับพื้นฐานที่จัดเตรียมโดยหลักสูตรฯ เพื่อสร้างความพร้อมสำหรับการทำวิจัยระดับสูงในสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

เกณฑ์การรับเข้าศึกษา
• ผ่านการคัดเลือกตามกระบวนการสอบสัมภาษณ์
• ส่งแผนการทำวิจัยโดยสังเขป (Research plan) และได้รับการตอบรับจากอาจารย์ในหลักสูตรฯ ที่มีความพร้อมในการเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์

ประมาณการค่าใช้จ่าย 630,000 บาท (แบ่งชำระ 9 ภาคการศึกษา)