แนะนำหลักสูตรสาขาวิชาบริหารการศึกษา

Educational-Administration

ภาษาไทย : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)
ภาษาอังกฤษ : Doctor of Philosophy Program in Educational Administration (Revised 2012)

ชื่อเต็มภาษาไทย     : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การบริหารการศึกษา)
ชื่อย่อภาษาไทย      : ปร.ด. (การบริหารการศึกษา)
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ : Doctor of Philosophy (Educational Administration)
ชื่อย่อภาษาอังกฤษ  : Ph.D. (Educational Administration)

ดร. วราภรณ์ ไทยมา

ผู้อำนวยการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
Doctor of Philosophy (Educational Administration)

หลักสูตรหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา เป็นหลักสูตรปริญญาเอกที่รับผู้เข้าศึกษาที่มีคุณวุฒิปริญญาโท โดยมีระยะเวลาการศึกษาไม่เกิน 6 ปีการศึกษา โดยใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษในการ
จัดการเรียนการสอน และเป็นหลักสูตรที่รองรับนักศึกษาไทย และนักศึกษาต่างชาติที่ใช้ภาษาไทยได้ดี

1.  ปรัชญาของหลักสูตร

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา เป็นหลักสูตรที่มุ่งผลิตและพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาและผู้บริหารการศึกษาให้เป็น “ผู้บริหารมืออาชีพ” ที่มีความรู้รอบและรู้ลึกในหลักการบริหารการศึกษา มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีวิสัยทัศน์ เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง และสามารถใช้ทักษะการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ทางการบริหารการศึกษา

2. ความสำคัญของหลักสูตร

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา เป็นหลักสูตรที่มีความพร้อมและสามารถผลิตและพัฒนานักบริหารการศึกษายุคใหม่ที่ตอบสนองต่อความต้องการในการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ. 2552-2561) ด้านคุณภาพการบริหารจัดการใหม่ และสอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ตลอดจนเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) ที่จะเกิดขึ้นใน ปี พ.ศ. 2558

3. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม มุ่งผลิตดุษฎีบัณฑิตให้เป็นผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา นักวิชาการบริหารการศึกษา และนักวิจัยที่มีคุณลักษณะ ดังนี้

(1) มีความเป็นผู้นำ และมีความรู้ในหลักการบริหารการศึกษาที่สอดคล้องกับกรอบของการปฏิรูปการบริหารศึกษาในปัจจุบัน ตลอดจนมีประสบการณ์ในการนำความรู้ด้านการบริหารการศึกษาไปปรับใช้ในการทำงาน

(2) มีความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีทักษะในการจัดการความรู้ และมีทักษะในการแสวงหาความรู้ในเชิงลึกในระดับประเทศและนานาชาติ โดยใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่เป็นเครื่องมือช่วยบริหารจัดการให้เกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพสูงสุด

(3) มีวิสัยทัศน์กว้างไกลในการบริหารจัดการการศึกษาให้สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองที่เปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน

(4) มีคุณธรรมและจริยธรรมในการประกอบวิชาชีพผู้บริหาร และสามารถใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการจนทำให้องค์กรมีผลดำเนินงานบรรลุเป้าหมายตามแผน

(5) มีความรู้และทักษะในการทำวิจัยในหัวข้อเกี่ยวกับการบริหารการศึกษา การสร้างองค์ความรู้ใหม่ หรือนวัตกรรมทางด้านการบริหารการศึกษา ตลอดจนสามารถนำผลการวิจัยมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาองค์กรและหน่วยงานที่รับผิดชอบได้

4. อาชีพที่ประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

- ผู้บริหารสถานศึกษา
- ผู้บริหารหน่วยงานในสถานศึกษา
- นักบริหาร (หน่วยงานภาครัฐและเอกชน)
- นักวิชาการด้านการบริหารการศึกษา
- นักวิจัยด้านการบริหารการศึกษา
- อาจารย์มหาวิทยาลัย

เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาการบริหารการศึกษาหรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์ โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 3.50 หรือมีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาอย่างน้อย 2 ปี ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ โดยผู้เข้าศึกษาอาจจะต้องศึกษาวิชาเสริมพื้นฐานทางบริหารการศึกษาเพิ่มเติม