ติดต่อหน่วยงาน

สำนักงานการคลัง
ชั้น L อาคาร ดร. สุข พุคยาภรณ์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
โทร.
: 02-579-1111ต่อ 1366
แฟกซ์
: 02-579-1111 ต่อ 1316
อีเมล์
: finance@spu.ac.th
ติดต่อหน่วยงาน

เวลาปฏิบัติงาน  

งานการเงิน  วันจันทร์ –  วันศุกร์ เวลา  8.30  – 18.30  น.

วันอาทิตย์           เวลา  8.30  - 16.30  น.

งานงบประมาณ, งานบัญชี  วันจันทร์ – วันศุกร์  เวลา  8.30 -   17.00 น.