สอนรายวิชาทักษะภาษาเสริมวิชาชีพ

อาจารนย์สละ แย้มมีกลิ่น สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท M.S. (Business Education) Southern New Hampshire University, USA ปริญญาตรี ศศ.บ.(การสอนภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปัจจุบัน ดำรงค์ตำแหน่งผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา สังกัดวิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

โทร : 0-2579-1111 ต่อ 1384
แฟกซ์ : 0-2579-1111 ต่อ 1247