สาขาวิชาการจัดการบริการธุรกิจเรือสำราญ

อาจารย์นครินทร์ ทั่งทอง สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางด้านสถิติประยุกต์จากมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ระดับปริญญาโททางด้านการท่องเที่ยวจากมหาวิทยาลัยรังสิตและกำลังศึกษาปริญญาเอกทางด้านการจัดการการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยนเรศวร มีประสบการณ์อย่างมากมายโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการจัดการบริการธุรกิจเรือสำราญ
โทร : 0-2579-1111 ต่อ 2350
แฟกซ์ : 0-2579-1111 ต่อ 1247
ดร.ทัศตะวัน ด่วนตระกูลศิลป์ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกจาก Kyungsung University
(เป็นนักศึกษาไทยที่ได้รับทุนการศึกษาระดับปริญญาเอกจากการสอบชิงทุนรัฐบาลประเทศเกาหลีใต้
(Korean Government Scholarship Program – KGSP 2014)
ปัจจุบันเป็นคณะกรรมการ Youth Engagement Advisory Board at Asian Education Network (AEN) รวมทั้งยังเคยเข้าอบรมทางด้านวิชาการทางด้านการศึกษาอีกหลากหลายโครงการ และยังมีประสบการณ์การทำงานที่หลากหลาย เช่น การบริการทางภาคพื้นดินในสายการบินต่างประเทศ ฯลฯ

ประวัติการทำงาน :
May 2012 – August 2014:
Dean’s Secretary, The Institute of Diplomacy and International Studies in Master of Arts Program,
Rangsit University, Thailand
August 2008 – August 2014:
English Teacher, Smart English School, Nonthaburi, Thailand
August 2006 – August 2007:
Passenger Service Agent, Thai Airports Ground Services Co., Ltd., Thailand
March 2005 – May 2005: Seminars and Trainings
Receptionist at Business Center, S.D. Avenue Hotel, Bangkok, Thailand

การดำรงตำแหน่ง :
มกราคม พ.ศ. 2561 – ปัจจุบัน: คณะกรรมการ Youth Engagement Advisory Board at Asian Education
Network (AEN)

ประสบการณ์ด้านงานวิจัยและบทความทางวิชาการ:
1.Research Assistant : “Impact of China’s Dams on the Mekong River on Chiangrai and Ubon
Ratchathani Fisheries” at the 28th National Graduate Research Conference
“Advancing Knowledge through Graduate Research”, Assumption University,
Thailand, 28-29 June 2013.

2.Research Assistant : “Possible Impact of China’s Dams on the Mekong River on the Water
level and Water Flow at Chiang Saen and Khong Chiam”, RSU Research Conference 2014,
Rangsit University, Thailand

3.Research Assistant : An Appraisal and Analysis of the Role of Diplomatic Actions and the Use
of Information Operations on Security along the Eastern Border”, The Thailand Research Fund (TRF), 2015.

4.Researcher : “Foreign Tourists’ Museum Service Quality, Satisfaction, and Revisit Intention
: Evidence from the Bangkok National Museums in Thailand” at the 15th APacCHRIE Conference
“Future of Hospitality and Tourism : Opportunities & Challenges”, Bali, Indonesia, May 31-June 3, 2017.

5.Researcher : “Museum Service Quality, Satisfaction, and Revisit Intention: Evidence from
the Foreign Tourists at Bangkok National Museums in Thailand”, The Culinary Science & Hospitality
Research, South Korea, September 2017.

6.Researcher : “Foreign Travellers’ Motivation and Service Quality Assessment of Museum
Tourism in Thailand: Comparison of Solo Female and General Travellers”, Ph.D.
Dissertation of Kyungsung University, South Korea, August 2018.

7.Researcher : “Solo Female and General Travellers’ Motivation and Service Quality
Assessment : Evidence from the Museums in Thailand” at 2018 The 50th General
Conference of KASTLE, The Fourth Industrial Revolution and Regional Tourism Contents
Development, Busan, South Korea, 18 August, 2018.

โทร : 1379
แฟกซ์ : 0-2579-1111 ต่อ 1247
อาจารย์ชญาณิศา วงษ์พันธุ์ สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโท (สาขาการจัดการการท่องเที่ยว) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ มีความเชี่ยวชาญในเรื่องของการท่องเที่ยวและการโรงแรม และความเชี่ยวชาญทางด้านสปา มีประสบการณ์ตรงจากการทำงานในบริษัททัวร์และโรงแรม รวมถึงบริษัทสปาที่มีชื่อเสียงของประเทศฝรั่งเศส Club made of France , บริษัทไทยสปา TANISHI SPA PVT.LTD (India) ประสบการณ์ทำงานที่หลากหลาย เช่น เป็นวิทยากรบรรยายให้กับนักศึกษา วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี / ได้รับเกียรติเป็นกรรมการตัดสินการแข่งขันเกี่ยวกับ ทักษะการผสมเครื่องดื่ม Flair Bartender ในงานทักษะการแข่งขันวิชาการ ระดับเขต


หลักสูตรการอบรมในประเทศและต่างประเทศ:
- ได้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพ พนักงานนวดไทย ระดับ 1 พ.ศ. 2553
- อบรมหลักสูตรสปา GAYA TRAINING CENTER พ.ศ. 2554
- โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาฐานข้อมูลเครือข่ายสารสนเทศ (E-Information) พ.ศ. 2560
- โครงการอบรมหลักสูตรระยะสั้น “เครื่องดื่มกาแฟสด” พ.ศ. 2560
- โครงการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้นฐานสมรรถนะประจำปี 2560 “ภาษาอังกฤษสำหรับงานบริการ”
(Education to Employment : Vocational Boot Camp)
- เข้าร่วมการอบรมแกนนำคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา พ.ศ. 2561

ประวัติการทำงาน :
2546-2546 Operator in the Front office โรงแรมแมนดาริน
2546-2547 Operator tour and Domestic Guide บริษัท บี บี ทัวร์ แอนด์ นอร์ท อีส ทราเวล2547-2549 เลขานุการฝ่ายช่าง บริษัท ครีเอตุส คอร์โปเรชั่น จำกัด
2553-2555 Spa therapist , TANISHI SPA PVT.LTD. THE THAI SPA. Kolkata, India.
2556-2556 Spa therapist, Club mad Palmiye (Kemer – Antalya Turkey)
2556-2559 Business Owner (Salon)
2559-2561 อาจารย์ประจำ สาขาวิชาการโรงแรม
วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี
2561-ปัจจุบัน อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการธุรกิจเรือสำราญ
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
การดำรงตำแหน่ง :
2559-2560 หัวหน้างานหลักสูตร
วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี
2560-2561 หัวหน้างานความร่วมมือ MOU
วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี
ประสบการณ์ด้านงานวิจัยและบทความทางวิชาการ:
- นำเสนอบทความวิชาการเรื่อง “การเปรียบเทียบความไม่พึงพอใจที่ส่งผลถึงอิทธิพลต่อการไม่กลับมาเยือนซ้ำกรุงเทพมหานครระหว่างนักท่องเที่ยวชาวเอเชียกับยุโรป ” การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด พ.ศ.2560
- นำเสนอบทความวิชาการเรื่อง “การวิเคราะห์เว็บไซด์ของผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในประเทศออสเตรเลีย” พ.ศ. 2561
-เผยแพร่ผลงานวารสาร “A Study of Factors Related to Tourist Dissatisfaction in not Revisiting Bangkok of European Tourists” พ.ศ. 2561
ความสามารถพิเศษ :
-มีความสามารถทางด้านสปา และนวดไทย (Spa Therapist)
วิทยากรบรรยายพิเศษ
- รับเชิญ บรรยายพิเศษในหัวข้อ “การศึกษาในรูปแบบทวิภาคี” แก่นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี

โทร : 1378
แฟกซ์ : 0-2579-1111 ต่อ 1247
2560 -2561 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จังหวัดอ่างทอง
ตำแหน่ง : เป็นที่ปรึกษางานวิจัย
- 2558 –2560 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ตำแหน่ง : เป็นที่ปรึกษางานวิจัย
การฝึกอบรม
- 2559 หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพสรั่งเรือของสมาคมผู้ประกอบการขนส่งสินค้าทางน้ำกับสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและกรมเจ้าท่า
- 2558 โครงการฝึกอบรมหลักสูตรมัคคุเทศก์เฉพาะ(ไทย–เฉพาะพื้นที่) รุ่นที่
โทร : 02-579-1111 ต่อ 3020
แฟกซ์ : 02-5791111ต่อ 1247
เคยเป็นอาจารย์สอนพิเศษที่มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมป์ฟอร์ด
- January 2013 – December 2018 Owner & Founder iServe Catering Co.,Ltd
Position: Director
- May 2007 – December 2018 Solomon Interior and Architect Co.,Ltd Bangkok
Position: Director of Market
- July 2006 – February 2007 The Richmond Hotel and Resort Bangkok, Thailand
Position: Assistant Director of Sales
- May 2005 - June 2006 Impact Exhibition Management Bangkok
Thailand
Position: Senior Catering Sales Manager
โทร : 02-2579-111 ต่อ 1267
แฟกซ์ : 02-2579-111 ต่อ 1247
วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ประวัติการทำงาน :
2544-2547 ครูการศึกษานอกระบบ จ.ระยอง
2547-2548 ผู้ช่วยนักวิจัย สถาบันค้นคว้า และพัฒนาผลิตผลทางการเกษตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2548- 2558 ผู้จัดการ / ผู้ช่วยสอน มหาวิทยาลัยสยาม
2558- 2560 อาจารย์ประจำสาขาการจัดการธุรกิจอาหาร สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
2560 - 2561 ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายอาคารสถานที่ ศูนย์ความเป็นเลิศดุสิตธานี
โทร : 02579-1111 ต่อ
แฟกซ์ : 02-579-1111 ต่อ1247