สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและไมซ์

ดร.ปณต อัศวชัย สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางด้าน Communication Arts จาก
Bangkok University International College ระดับปริญญาโททางด้าน Hotel and Tourism Management
จาก Silpakorn University International College
และสำเร็จการศึกษาปริญญาเอกทางด้านการการจัดการมรดกทางด้านสถาปัตยกรรมและการท่องเที่ยว
ของมหาวิทยาลัยศิลปากร (International Program) มีประสบการณ์อย่างมากมายโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ด้านธุรกิจ การท่องเที่ยว และ MICE & Events
โทร : 0-2579-1111 ต่อ 1444
แฟกซ์ : 0-2579-1111 ต่อ 1247
งานวิจัย
-พันวลี รวมรีย์. "การพัฒนาการจัดพิพิธภัณฑ์เรือพื้นบ้าน วัดยาง ร รังสี เพื่อส่งเาริมการท่องเที่ยวโดยชุมชน."2554
รอบสอง. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. จำนวน 150 หน้า.
ประสบการการทำงาน
2547 -2555 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ตำแหน่ง อาจารย์ประจำ
2550 Sukhothai Hotel ตำแหน่ง : Health Club Receptionist
2545 บริษัท: Panorama Travel Center ตำแหน่ง : Tour Operator
โทร : 02-579-1111 ต่อ 1401
แฟกซ์ : 02-579-1111ต่อ 1247
อาจารย์ กฤศนพัชญ์ บุญช่วย
อาจารย์ประจำวิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ
มหาวิทยาลัยศรีปทุม

อาจารย์กฤศนพัชญ์ บุญช่วย สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโท (สาขาการจัดการนันทนาการการท่องเที่ยว) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีความเชี่ยวชาญในเรื่องของนันทนาการการท่องเที่ยว มีประสบการณ์ตรงจากการทำงานในบริษัททัวร์ที่มีชื่อเสียงจากประเทศเยอรมัน Der Asia Tours Co Ltd, Go Vacation Thailand ประสบการณ์ทำงานที่หลากหลาย เช่น เป็นวิทยากรบรรยายให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ / มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ฯ ได้รับเกียรติเป็นกรรมการตัดสินการแข่งขันการตอบคำถามท่องเที่ยว ในงานทักษะวิชาการ พ.จ.น.ก สัมพันธ์ (เฟื่องฟ้าเกมส์) ครั้งที่ 39
หลักสูตรการอบรมในประเทศและต่างประเทศ:
- นักศึกษาแลกเปลี่ยน : The University of Virginia, The United States of America ปี 2007
- โครงการศึกษา ดูงานมหาวิทยาลัย WASEDA ประเทศญี่ปุ่น ปี 2012
- โครงการศึกษา ดูงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ประจำประเทศญี่ปุ่น ปี 2012
- โครงการอบรมทางวิชาการ หลักสูตร การปรึกษาเชิงจิตวิทยา มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย พ.ศ.2558
- โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติขั้นกลางโดยใช้โปรแกรม SPSS เพิ่องานวิจัย มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย พ.ศ.2558
- โครงการอบรมทางวิชาการ หลักสูตร การบูรณาการกฎหมายด้านการท่องเที่ยว
คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ.2558
- โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เทคนิคการสอน Project – Based Learning และการประยุกต์แนวคิด IDE เพื่อพัฒนาผู้เรียน มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย พ.ศ.2560
- โครงการอบรมทางวิชาการ เรื่อง การเขียนผลงานวิชาการอย่างไรไม่ละเมิดลิขสิทธิ์และไม่ลักลอกผลงานทางวิชาการ คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ.2560
- โครงการเสวนาทางวิชาการ เรื่อง การจัดการวัฒนธรรม เบลเยี่ยม: ถอดรหัสวัฒนธรรมสู่การเพิ่มมูลค่าการท่องเที่ยว จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ.2560
- โครงการเสวนาวิชาการ เรื่อง ความสัมพันธ์ 120 ปี ไทย – รัสเซียและซาร์นิโคลัสที่ 2 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2561
- โครงการเสวนาวิชาการ เรื่อง ท่องเที่ยวไทย เดินหน้าสู่อนาคต Tomorrow’s Tourism : The Future is now โดย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย พ.ศ.2561
- โครงการอบรมทางวิชาการ เรื่อง การเตรียมความพร้อมเข้าสู่การเป็นผู้สอนระดับประเทศ National Trainer และผู้ประเมินระดับประเทศ National Assessor ภายใต้ข้อตกลงร่วมว่าด้วยการยอมรับบุคลากรด้านการท่องเที่ยวอาเซียน โดย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย พ.ศ.2561

ประวัติการทำงาน :
2552-2555 พนักงานบัญชี ตำแหน่ง Revenue Accounting Officer บริษัท Der Asia Tours Co Ltd
2555-2556 พนักงานฝ่ายขายและการตลาด
บริษัท Atime-Media GMM Grammy
2556-2557 พนักงานฝ่ายขายและการตลาด
บริษัท COOLISM RS,CO.LTD
2557-2558 หัวหน้า พนักงานฝ่ายขายและการตลาด
บริษัท INDEPENDENT COMMUNICATION NETWORK
2558-2561 อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการธุรกิจสายการบิน
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
2561- ปัจจุบัน อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
การดำรงตำแหน่ง :
2558-2561 ประธานคณะกรรมการเครือข่ายเพื่อการประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการบริหารคณะ
มนุษยศาสตร์และประยุกต์ศิลป์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ประสบการณ์ด้านงานวิจัยและบทความทางวิชาการ:
- นำเสนอบทความวิชาการเรื่อง “อัตลักษณ์ และวัฒนธรรม ผ่านเครื่องแบบพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน : กรณีศึกษาสายการบินเอติฮัด, อลิตาเลีย, สิงคโปร์แอร์ไลน์, และแอร์ฟรานซ์ ” การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 9 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม พ.ศ.2560
- นำเสนอบทความวิชาการเรื่อง “ย้อนรอยการเสด็จเยือนสหพันธรัฐรัสเซียของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ” การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 7 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม พ.ศ.2558
- นำเสนอบทความวิชาการเรื่อง "ส่องวัฒนธรรมดินแดนเจ้าแม่นางนอน" เผยแพร่ในวารสาร วิชาการสถาบันการพลศึกษา ปีที่ 11 ฉบับที่3 ประจำเดือนกันยายน- ธันวาคม 2562

- นำเสนอบทความวิชาการเรื่อง “ย้อนรอยยุทธศาสตร์ลุฟฮันซ่า” การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 11 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
พ.ศ.2562

ความสามารถพิเศษ :
วิทยากรบรรยายพิเศษ
- รับเชิญ บรรยายพิเศษในหัวข้อ “การทำงานในภาคเอกชน บัณฑิตควรเตรียมตัวอย่างไร” แก่นักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
วิทยากรบรรยายพิเศษ
- รับเชิญ บรรยายพิเศษในหัวข้อ “ผลกระทบต่อการท่องเที่ยวในบริบทสังคมโลก” แก่นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

โทร : 1380
แฟกซ์ : 0-2579-1247
อาจารย์ปวีดา สามัญเขตรกรณ์ สำเร็จการศึกษปริญญาโท(สาขาการจัดการนันทนาการท่องเที่ยว)จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย การเป็นผู้นำกลุ่มกิจกรรมสัมพันธ์ ประสบการณ์ทำงานที่หลากหลาย เช่น เป็นวิทยาการบรรยายหัวข้อ”การท่องเที่ยวตามแนวคิดวิถีไทย และหลักการบริหารจัดการการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมและวิถีไทย” ให้แก่สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดอุทัยธานี และคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะวิชาชีพครั้งทีี่ 29 ประจำปี 2557 ประเภทอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ให้แก่ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามธุรกิจ ในพระอุปถัมภ์ฯ กรุงเทพมหานคร
โทร : 0-2579-1111 ต่อ 1402
แฟกซ์ : 0-2579-1111 ต่อ 1247
ดร.จิราภรณ์ อัมพรพรรดิ์ เป็นอาจารย์ที่มีประสบการณ์การสอนทางสาขาวิชาท่องเที่ยวและไมซ์ (MICE) มากกว่า 10 ปี นอกจากงานสอนยังมีผลงานทางวิชาการทั้ง Poster Presentation และ Stand-Up Presentation ในเวทีนักวิชาการระดับนานาชาติ เช่น งาน A Celebration of Women’s Research, for International Women’s Day, งาน 1st International MICE Conference and Forum เป็นต้น
โทร : 0-2579-1111 ต่อ 4122
แฟกซ์ : 02-579-1111 ต่อ 1247