สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและไมซ์

ประวัติการทำงาน :
2553-2555 ฝึกงาน และทำงาน ในตำแหน่ง Front และ Bar, Melbourne Australia
2555-2560 ผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด
บริษัท รอยัล ฟู้ด เซ็นเตอร์ จำกัด ( ธุรกิจจัดเลี้ยงนอกสถานที่ )
2557-ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บ้านเบญ รีสอร์ท เขาใหญ่ จังหวัด นครราชสีมา
2559-ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท เลทสลีป จำกัด ( PUCK HOSTEL )

ความสามารถพิเศษ :
วิทยากรบรรยายพิเศษ
- รับเชิญ บรรยายพิเศษในหัวข้อ การดำเนินธุรกิจจัดเลี้ยง แก่นักศึกษา สาขาการโรงแรม
มหาวิทยาลัยเทคโนราชมงคลรัตโกสินทร์ วิทยาเขต วังไกลกังวล
- รับเชิญ บรรยายพิเศษในหัวข้อ เทคนิคการเตรียมงานและการจัดสถานที่ในงานจัดเลี้ยง แก่นักศึกษา สาขา การจัดการโรงแรมและภัตาคาร วิทยาลัยการท่องเที่ยวและบริการ มหาวิทยาลัยรังสิต
- วิทยากรรับเชิญในงานเสวนา อภิมหกรรมสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย 2559 ในหัวข้อ การทำธุรกิจโฮสเทล ที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิต์
โทร : 02-5791111 ต่อ 1372
แฟกซ์ : 0-2579-1111ต่อ1247
อาจารย์เตือนใจ ศรีชะฎา เป็นอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญในด้านการเรียนการสอนเรื่องอุตสาหกรรมบริการ โดยได้รับหน้าที่เป็นผู้จัดเตรียมเอกสารประกอบการสอนในหลายรายวิชา นอกจากนั้นยังมีผลงานทางวิชาการร่วมกับอาจารย์ท่านอื่นอีก 1 ชิ้น นั่นคือ งานวิจัยเรื่อง “ความสัมพันธ์ระหว่างบุคลิกภาพห้าองค์ประกอบและความเกี่ยวพันในการทำงาน กับพฤติกรรมการบริการโรงแรมระดับ 4 ดาว ในเขตกรุงเทพมหานคร: กรณีศึกษาโรงแรมเครือข่าย
โทร : 0-2579-1111 ต่อ 1372
แฟกซ์ : 0-2579 1111 ต่อ 1247
อาจารย์ดวงเดือน อาจสมบุญ มีความเชี่ยวชาญในด้านการเรียนการสอนเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาสาขาวิชานี้โดยเฉพาะ ทั้งยังมีผลงานในการจัดทำเอกสารประกอบการสอนสำหรับบางรายวิชา และมีผลงานทางวิชาการร่วมกับอาจารย์ท่านอื่นอีก 1 ชิ้น นั่นคือ งานวิจัยเรื่อง “ความสัมพันธ์ระหว่างบุคลิกภาพห้าองค์ประกอบและความเกี่ยวพันในการทำงาน กับพฤติกรรมการบริการโรงแรมระดับ 4 ดาว ในเขตกรุงเทพมหานคร: กรณีศึกษาโรงแรมเครือข่าย”
โทร : 0-2579-1111 ต่อ 1372
แฟกซ์ : 0-2579-1111 ต่อ 1247
ประวัติการทำงาน :
พ.ศ. 2552 พนักงานประชาสัมพันธ์ สนามบินสุวรรณภูมิ ,
พ.ศ. 2553 เจ้าหน้าที่ทะเบียนและประชาสัมพันธ์, โรงเรียนนานาชาติสิงคโปร์ ศรีนครินทร์
พ.ศ. 2554 หัวหน้าสาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม, มหาวิทยาลัยปทุมธานี

ความสามารถพิเศษ :
วิทยากรบรรยายพิเศษ
- รับเชิญ บรรยายพิเศษในหัวข้อ การพัฒนาการบริการงานส่วนหน้าสู่ประชาคมอาเซียน สาขาการโรงแรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
- รับเชิญ บรรยายพิเศษในหัวข้อ การพัฒนาการบริการงานส่วนหน้า นักศึกษาอินเดีย มหาวิทยาลัยปทุมธานี
- รับเชิญ บรรยายพิเศษในหัวข้อ การพัฒนาบุคลิกภาพสำหรับครูปฐมวัย แก่นักศึกษา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยปทุมธานี
โทร : 0-2579-1111 ต่อ
แฟกซ์ : 0-2579-1111
-
โทร : 02-279-1111 ต่อ 1378
แฟกซ์ : 02-579-1111 ต่อ 1247