ทีม Admin

คุณสายฝน กล้าเดินดง สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี และปริญญาโท ด้านบริหารจัดการ จากมหาวิทยาลัยศรีปทุม มีความสามารถด้านงานวิจัย และมีประสบการณ์การทำงานบริหารยาวนานกว่า 5 ปี รวมถึงรับได้รับรางวัลอันเป็นที่น่าภาคภูมิใจ เช่น
-รางวัลบุคคลดีเด่น วันรำลึก ดร.สุข พุคยาภรณ์ ประจำปี 2554 ประเภทวิทยานิพนธ์ดีเด่น จากมหาวิทยาลัยศรีปทุม
-รางวัลนักศึกษาดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2553 ประเภทวิทยานิพนธ์ดีเด่น ระดับปริญญาโท กลุ่มสาขาสังคมศาสตร์ จากสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
-รางวัลนักศึกษาดีเด่นของมหาวิทยาลัยศรีปทุม ประจำปีการศึกษา 2553 ประเภทวิทยานิพนธ์ดีเด่น ระดับปริญญาโท กลุ่มสาขาสังคมศาสตร์
-รางวัลวิทยานิพนธ์ปริญญาโทด้านพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA Thesis Award 2008) จากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) หัวข้อ “การจัดการความรู้กับความพร้อมในการพัฒนาไปสู่องค์การแห่งการเรียนรู้ของบุคลากรเจเนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานคร”
- ได้รับทุนการศึกษาระดับปริญญาโทสำหรับบุคลากรภายใน หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต กลุ่มวิชาการจัดการองค์การ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ปีการศึกษา 2549

โทร : 0-2579-1111 ต่อ 1267
แฟกซ์ : 0-2579-1111 ต่อ 1247
คุณขวัญลดา สาระนาค สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ด้านการจัดการ จากมหาวิทยาลัยศรีปทุม เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถด้านงานธุรการและงานบริการเป็นอย่างดียิ่ง มีประสบการณ์การทำงานด้านงานบริการยาวนานกว่า 10 ปี
โทร : 0-2579-1111 ต่อ 1247
แฟกซ์ : 0-2579-1111 ต่อ 1247
ด้านการศึกษา
สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
ประสบการณ์ทำงาน
มีประสบการณ์การทำงานที่หลากหลาย อาทิ การจัดนำเที่ยว ทางด้านโรงแรม หลักสูตรฝึกอบรมต่างๆสำหรับข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย ประสบการณ์ทำงานด้านงานสอนเด็กเตรียมอุบาล และประสบการณ์ทำงานทางด้านการศึกษา ตำแหน่งเลขานุการประจำหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการบิน ระดับปริญญาโท ประสานงานอาจารย์พิเศษ จัดตารางการเรียนการสอน ตรวจรูปเล่มงานวิจัย
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
- รางวัลบุคลากรดีเด่นประจำปีการศึกษา 2552 จากสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย
- รางวัลรองชนะเลิศโครงการเรียนรู้ร่วมกันสรรค์สร้างชุมชน “โครงการมัคคุเทศน์ท้องถิ่นพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม”ประจำปีการศึกษา 2544 จากกระทรวงศึกษาธิการ
โทร : 0-2579-1111 ต่อ 1176
แฟกซ์ : 0-2579-1111 ต่อ 1247