อาจารย์พิเศษ

อาจารย์เมธาวี ธรรมเกษร สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางด้านบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ จากวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ระดับปริญญาโททางด้านการจัดการอุตสาหกรรมการบิน จาก RMIT University ประเทศออสเตรเลีย และกำลังศึกษาปริญญาเอกทางด้านสิ่งแวดล้อม การพัฒนาและความยั่งยืน หลักสูตรนานาชาติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
โทร : 02-579-1111 ต่อ 1378
แฟกซ์ : 0 2579 1111 ต่อ 1247
ประสบการณ์การทำงาน :

บริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด
ตำแหน่ง: ผู้ทรงคุณวุฒิ

บริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด
ตำแหน่ง: ผู้ช่วยผู้อำนวยการใหญ่ (ฝึกอบรม)

บริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด
ตำแหน่ง: ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ

บริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด
ตำแหน่ง: ผู้อำนวยการฝ่ายปฎิบัติการจราจรทางอากาศ

บริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด
ตำแหน่ง: ผู้จัดการศูนย์ควบคุมการจราจรทางอากาศ
โทร : 02-2579-111 ต่อ 1267
แฟกซ์ : 02-2579-111 ต่อ 1247
ประสบการณ์การทำงาน :

บริษัท เอส.พี. เอ็คซ์พอร์ต-อิมพอร์ต จำกัด
ตำแหน่ง: ตัวแทนออกของ (Customs Broker)

บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
ตำแหน่ง: ตัวแทนออกของ (Customs Broker)
โทร : 02-2579-111 ต่อ 1267
แฟกซ์ : 02-2579-111 ต่อ 1247
ประสบการณ์การทำงาน :

สายการบินภูเก็ตแอร์
ตำแหน่ง: Inflight Catering Manager

สายการบินอลิตาเลีย สายการบินเอนเจิล สายการบินแอร์อันดามัน สายการบินภูเก็ตแอร์
ตำแหน่ง: Ground Opertation Manager

โรงแรมชาโตเดอเขาใหญ่
ตำแหน่ง: กรรมการผู้จัดการ
โทร : 02-2579-111 ต่อ 1267
แฟกซ์ : 02-2579-111 ต่อ 1247
ปริญญาโท : บริหารการจัดการโลจิสติกส์ มหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

อบรมการปฏิบัติการบิน :
ศูนย์ฝึกอบรมสายการบิน อลิตาเลีย กรุงโรม ประเทศอิตาลี

อบรมการพัฒนาโรงแรมสีเขียว :
มูลนิธิใบไม้เขียว

อบรมการบริหารการจัดการโรงแรม :
วิทยาลัยดุสิตธานี
โทร : 02-2579-111 ต่อ 1267
แฟกซ์ : 02-2579-111 ต่อ 1247
ประสบการณ์การทำงาน :

บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
ตำแหน่ง: ผู้จัดการกอง บริหารแรงงานภายนอก

Thai Airways International Public Company Limited.
ตำแหน่ง: Department Manager, Outsource Management Department
โทร : 02-2579-111 ต่อ 1267
แฟกซ์ : 02-2579-111 ต่อ 1247
ประสบการณ์การทำงาน :

The Civil Aviation Training Center,Faculty of Aviation Management
ตำแหน่ง: Special Lecturer

Kasembundit University,Faculty of Arts,Airline Industry Department.
ตำแหน่ง: Special Lecturer

Rajabhat Chiengrai University,School of Arts,Chiengrai,Thailand.
ตำแหน่ง: Special Lecturer

Thai Airways International Public Company
ตำแหน่ง: Air Purser
โทร : 0-2579-1111 ต่อ 1267
แฟกซ์ : 0-2579-1111 ต่อ 1247
ประสบการณ์การทำงาน :

Thai Airways International Public Co.Ltd.
ตำแหน่ง: Personnel officer 4 at Human Resource Service and Support Department

Civil Aviation Training Center Bangkok, Thailand
ตำแหน่ง: Lecturer (Part-time)
โทร : 02-2579-111 ต่อ 1267
แฟกซ์ : 0-2579-1111 ต่อ 1247
ประสบการณ์การทำงาน :

บริษัทการบินไทย จำกัด(มหาชน ) ปี พ.ศ. 2528 – 2537
ตำแหน่ง: พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน

บริษัทการบินไทย จำกัด(มหาชน ) ปี พ.ศ. 2537 – ปัจจุบัน
ตำแหน่ง: หัวหน้าพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน
โทร : 0-2579-1111 ต่อ 1267
แฟกซ์ : 0-2579-1111 ต่อ 1247
พลอากาศโท ดร.ชนนนาถ เทพลิบ เข้ามาเป็นอาจารย์พิเศษให้กับภาควิชาสาขาธุรกิจการบิน วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ โดยเข้ามาดูแลและรับผิดชอบในส่วนวิชา ALB211 จรรยาบรรณวิชาชีพและกฏหมายการบิน
โทร : 02-2579-111 ต่อ 1267
แฟกซ์ : 02-2579-111 ต่อ 1247
ดร. วรพจน์ สิริวรรณสกุล เข้ามาเป็นอาจารย์พิเศษให้กับภาควิชาสาขาธุรกิจการบิน คณะศิลปศาสตร์ โดยเข้ามาดูแลและรับผิดชอบในส่วนวิชา ALB211 จรรยาบรรณวิชาชีพและกฏหมายการบิน
โทร : 0-2579-1111 ต่อ 1267
แฟกซ์ : 0-2579-1111 ต่อ 1247
อาจารย์สกล สุชาติวุฒิ ประสบการณ์ทำงานกว่า37 ปี ในบริษัทการบินไทย จำกัด(มหาชน) จากตำแหน่ง fight attendant จนถึงตำแหน่งผู้จัดการกองบินพัฒนาการฝึกอบรมพนักงานต้อนรับ อาจารย์สกล สุชาติวุฒิ เข้ามาเป็นทีมร่วมสอนของสาขาธุรกิจการบิน คณะศิลปศาสตร์ ในรายวิชา ALB114 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวอุตสาหกรรมบริการ และALB113 การพัฒนาบุคลิกภาพและอัตลักษณ์
โทร : 0-2579-1111 ต่อ 1267
แฟกซ์ : 02-2579-111 ต่อ 1247
ประสบการณ์การทำงาน :
2549-2551 ภาควิชาวิจัยและวัดผลการศึกษาคณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา
2551-2552 ผู้ช่วยนักวิจัยวิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา
มหาวิทยาลัยบูรพา
2553-2554 อาจารย์ประจำและนักวิจัย
วิทยาลัยเทคโนโลยีแหลมฉบัง
2554-2554 ผู้ช่วยอำนวยการศูนย์วิจัย
ศูนย์วิจัยโลจิสติกส์และการจัดการมหาวิทยาลัยบูรพา
2554-2555 ผู้ช่วยอำนวยการ
โรงเรียนการเดินเรือบาเธอร์
2555-2557 รองผู้อำนวยการ
วิทยาลัยเทคโนโลยีทางทะเลแห่งเอเชีย
โทร : 0-2579-1111 ต่อ 3020
แฟกซ์ : 0-2579-1111 ต่อ 1247
ประสบการณ์การทำงาน :
2556-ปัจจุบัน นายทหารพัฒนากำลังพล แผนกพัฒนากำลัง กองควบคุมและพัฒนากำลังพล
สำนักงานการปกครองและพัฒนากำลังพล กรมกำลังพลทหารอากาศ
ตำแหน่งงานปัจจุบัน :
2556-ปัจจุบัน นายทหารพัฒนากำลังพล แผนกพัฒนากำลัง กองควบคุมและพัฒนากำลังพล
สำนักงานการปกครองและพัฒนากำลังพล กรมกำลังพลทหารอากาศ


โทร : โทร : 02-2579-111 ต่อ 1267
แฟกซ์ : แฟกซ์ : 02-2579-111 ต่อ 1247
อาจารย์แจ่มจำรัส ดีพร้อม
อาจารย์พิเศษสาขาวิชาธุรกิจการบิน
Education :
- Ph.D. in English Studies, Faculty of Liberal Arts, Thammasat University.
- Master of Arts in Cultural Studies, Mount St. Mary’s College, Los Angeles, California, USA (2006-2009) GPA: 3.48
- Bachelor of Arts in English, Mahasarakam University, Thailand (1999-2003) GPA 3.69 2nd class Honor
Professional Experience :
- Language and Academic Service Centre, International College for Sustainability, srinakharinwirot University, Bangkok, Thailand (April 2012-now)
- Lecture at the Faculty of Sciences and Social Sciences, Burapha University, Sakaeo campus (Mar 2010 – Mar 2012)
- Curriculum Developer and Advisor of ASEAN study centre of Buffer schools, Sakaeo Province (Jun 2010 – Mar 2010)
- Lecture at the Department of Linguistics, Rajamangala University of Technology Isan, Surin Province (Dec 2009- Feb 2010)

โทร : 02-2579-111 ต่อ 1267
แฟกซ์ : 02-2579-111 ต่อ 1247
อีเมล์ : sunvatore@gmail.com


โทร : โทร : 02-2579-111 ต่อ 1267
แฟกซ์ : แฟกซ์ : 02-2579-111 ต่อ 1247
ประสบการณ์การทำงาน :
3225-2541 Word Thavel service Co;LTD
2556-2557 United Airline


ตำแหน่งงานปัจจุบัน :
2557-2561 MACDIVIAN AND NANFAR AIR SERVICE CO.LTDโทร : โทร : 02-2579-111 ต่อ 1267
แฟกซ์ : แฟกซ์ : 02-2579-111 ต่อ 1247
าจารย์พิเศษสาขาวิชาธุรกิจการบิน
ประสบการณ์การทำงาน :
2528-2538 รับราชการทหาร สังกัดกองทัพบก กระทรวงกลาโหม
ตำแหน่งงานปัจจุบัน :
2558-2561 พนักงานรัฐวิสาหกิจ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) สังกัดกระทรวงคมนาคม

โทร : 02-5791111 ต่อ 1398
แฟกซ์ : 02-5791111ต่อ1247
อาจารย์ จินดา ศรีนุรัตน์
อาจารย์พิเศษสาขาวิชาการจัดการการโรงแรม
ประสบการณ์การทำงาน :
2002-2006 อาจารย์พิเศษ คณะเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี (คลอง 6)
2008-2009 อาจารย์พิเศษ คณะเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี (คลอง 6)
2558-2559 อาจารย์ศิลปะ โรงเรียนนานาชาติเอกมัย
2558-2560 producer/Home stylist บริษัทอายวิว จำกัดโทร : โทร : 02-2579-111 ต่อ 1267
แฟกซ์ : 02-2579-111 ต่อ 1247
อาจารย์พิเศษสาขาวิชาการจัดการโรงแรม
ประสบการณ์การทำงาน :
2016 อาจารย์พิเศษ ภาควิชาสถาปัตยกรรมและการออกแบบ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
2016 กรรมการและเหรัญญิก สมาคมการค้าธุรกิจที่พักบูติกไทยเพื่อเสริมสร้างความเป็นไทยและยกระดับการให้บริการสำหรับผู้ประกอบการโรงแรมขนาดเล็ก และบูติกโฮเต็ลทั่วประเทศ

ตำแหน่งงานปัจจุบัน :
ภาควิชาสถาปัตยกรรมและการออกแบบ และวิทยากรรับเชิญทั่วไป

โทร : โทร : 02-2579-111 ต่อ 1267
แฟกซ์ : แฟกซ์ : 02-2579-111 ต่อ 1247
อาจารย์พิเศษ สาขาวิชาการจัดการโรงแรม
ประสบการณ์การทำงาน :ทำงานศิลปะประดิษและงานทางด้านคหกรรมศาสตร์ธุรกิจการจัดดอกไม้
ให้กับหน่วยงานราชการและสถานประกอบการต่างๆ
ตำแหน่งงานปัจจุบัน : ประกอบอาชีพอิสระเกี่ยวกับธุรกิจการจัดดอกไม้ และเป็นวิทยากรที่เชี่ยวชาญ
ทางด้านการสอนการจัดดอกไม้ งานศิลปะประดิษฐ์และงานทางด้านคหกรรมศาสตร์ให้กับหน่วยงานราชการ
และสถานประกอบการต่างๆ


โทร : โทร : 02-2579-111 ต่อ 1267
แฟกซ์ : แฟกซ์ : 02-2579-111 ต่อ 1247
Last Position TRAINING SPECIALIST
QLTY. / OCCUPATIO00NAL HEALTH /SFTY.TRAINING
โทร : โทร : 02-2579-111 ต่อ 1267
แฟกซ์ : แฟกซ์ : 02-2579-111 ต่อ 1247
Last Position TRAINING SPECIALIST
QLTY. / OCCUPATIO00NAL HEALTH /SFTY.TRAINING

โทร : 02-2579-111 ต่อ 1267
แฟกซ์ : 02-2579-111 ต่อ 1247
CARREER HITSTORY AND ACOMPLISHMENT
PRESENT INTRUUTCOR,CAPLAN (THAILAND) CO.,Ltd
-Teaches courses according to CAPLAN Proram such as business manner,
Japan service Style ,Effec communication for business.
2011-2015 Secretary to CEO,Major Cineplex Group(Plc.)
-Provide office support service in order to ensure efficiency and effcetiveness within the Band Office.
-Provide support to the CEO and Management Team.
2010-2010 HRD Section Manager Cineplex Group(Plc.)
-Training and Buiding Organization Culture.
-Planning activities for make good relationship among employee
2000-2010 Supervisor Cabin Adtendant,Jalway CO.,Ltd
-Prepared for and reviewed the flight and related duties
-Carried out all in-flight services and security duties
-Performed and assisted the performance of all en-route in-flight cabin service to passenger in gracious resourceful professional manner
-Performed good image of the company including out of duty period
-Provided passengers with appropriate safety information ,and lcadership ,direction and assistance to passenger during emergencies
- Assisted passenger with baggage, assisted ill or incapacitated passengers, dealt with disorderly passenger and unusual incidents ,served food beverages (including alcoholic beverages)
1999-2000 Graphic Design at Smart Page
-Design e-learning media.
AWARDS AND ACTIVITIES
2010 Level 3 of the Japanese Language Proficiency Test , January
2008 Cabin Training Instructor Certification , Jalways Co.,Ltd.,2006-2008
2008 Good Comment Certification , Jalways Co.,Ltd., Maech
2007 Initial Fashion Design Certification , PWFA
2004 Good Comment Certification , Jalways Co.,Ltd., June
2003 Good Comment Certification , Jalways Co.,Ltd., July

โทร : 02-2579-111 ต่อ 1267
แฟกซ์ : 02-2579-111 ต่อ 1247
professional experience:
- English Language Instructor, Royal Thai Air Force Language Center, Thailand (13 year)
- Head of English Language Section, Wing 4 Thailand (2 year)
- Ground Instructor Acting Head of Basic Aviation Department, Civil Aviation Training Center, Bangkok, Thailand (5 year)
- course Director and instructor and instructor of Instructor and Development program (STP) 211/2/IDP,TRAINAIR, ICAO) (8 years)
- Deputy Chief of TRAINAIR Unit, ICAO, Thailand (4 years)
- Committee, Commercial Pilot License Couise Development, CATC, Thailand - Commercial pilot License Course, CATC, Thailand
โทร : 02-2579-111 ต่อ 1267
แฟกซ์ : 02-2579-111 ต่อ 1247
2530-2530 พนักงานฝ่ายประชาสัมพันธ์ บริษัท เบอร์รี่ บุคเกอร์ จำกัด
2530-2531 ผู้จัดการเที่ยวบินอาวุโส บริษัทการบินไทย จำกัด มหาชน
ตำแหน่งงานปัจจุบัน :
ปัจจุบัน ดำรงค์ตำแหน่ง Inflight Manager บริษัทการบินไทย จำกัด มหาชน
และมีความรู้ในด้านการสอนเกี่ยวกับสายการบินต้นทุนต่ำ

โทร : 02-2579-111 ต่อ 1267
แฟกซ์ : 02-2579-111 ต่อ 1247
2010 -Executive Director ( Executive Offer 9 ), the East Asia Region under the Deputy Governor for International Marketing ( Asia and South Pacific ).
2017 -Executive Director ( Executive Offer 9 ), the Southern Asia Region under the Deputy Governor for International Marketing.
2006 -Executive Director ( Executive Offer 9 ), the Europe, Africa and Middle East Region under the Deputy Governor for International Marketing.
2005 -Executive Director ( Executive Offer 9 ), the Europe Region under the Deputy Governor for International Marketing.
2005 -Executive Director ( Executive Offer 9 ), the Marketing Services
Department under the Deputy Governor for Public Relations.
2003 -Director ( Executive Offer 9 ), International Markets Promotion Department
2000 -Director ( Marketing Offer 8 ), the Marketing Development Division, Marketing Promotion Department .
1997 -Director ( Public Relations Offer 8 ), the Public Relations Division, Offer the Governor.
1997 - Marketing Offer 8 under the Deputy Governor for Marketing
1993 -Director ( Marketing Offer 8 ),TAT Frankfurt Offer, Market Services Department .
1993 -Director ( Marketing Offer 8 ),TAT Frankfurt Offer, Market Services Department .


โทร : โทร : 02-2579-111 ต่อ 1267
แฟกซ์ : แฟกซ์ : 02-2579-111 ต่อ 1247
2553-2555 :ผู้จัดการกอง กองพัฒนาการตลาด
บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
2546-2553 :ผู้จัดการกองขายระวางสินค้าและไปรษณีย์ภัณฑ์
ภาคพื้นเอเชียตะวันตก เอเชียตะวันออกเฉียงใต้และออสเตรเลีย
บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
2540-2546 :ผู้จัดการ แผนกระเบียบการบริการการขนส่งสินค้าต่างประเทศ
2538-2538 :รักษาการ ผู้จัดการ แผนกระเบียบการบริการการขนส่งสินค้าต่างประเทศ
2536-2540 ADMINISTRATIVE ASSISTANT
2534-2536 SEIONOR SUPERVISOR
2532-2534 SUPERVISOR

โทร : 02-2579-111 ต่อ 1267
แฟกซ์ : แฟกซ์ : 02-2579-111 ต่อ 1247
2015 ผู้ช่วยประธานกรรมการความปลอดภัยและมาตรฐานการบิน
2010 ผู้อำนวยการฝ่ายรับรองคุณภาพความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม
ตำแหน่งงานปัจจุบัน : ปัจจุบัน ดำรงค์ตำแหน่ง บริษัทการบินไทย จำกัด(มหาชน)
ตำแหน่ง Directorf the Of the Vice President Aviation Safety,Security and Standard Department

โทร : 02-2579-111 ต่อ 1267
แฟกซ์ : 02-2579-111 ต่อ 1247
20105 NokScoot
2011-2015 Bankkok Airways
2004-2011 Thai Airways International
โทร : 02-2579-111 ต่อ 1267
แฟกซ์ : 02-2579-111 ต่อ 1247
2546-ปัจจุบัน ตำแหน่ง supervisor บริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) การบัตรโดยสารท่าอากาศยาน


โทร : 02-2579-111 ต่อ 1267
แฟกซ์ : 02-2579-111 ต่อ 1247
2538-2561 สมาคมการบินเชียงใหม่ ตำแหน่งผู้จัดการ
2555-2561 สถาบันการบิน AAA ตำแหน่งที่ปรึกษา
ตำแหน่งงานปัจจุบัน :
บริษัทนิวแลนด์ เทคโนโลยี จำกัด ตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ

โทร : 02-2579-111 ต่อ 1267
แฟกซ์ : 02-2579-111 ต่อ 1247
2535-2552 บริษัท ไทยแอร์พอร์ต กราวด์ เซอร์วิส เซล จำกัด
2552-2554 บริษัท สวิฟท์ เอวิเอชั่น จำกัด
2561-ปัจจุบัน บริษัท SAL GROUP จำกัด
ตำแหน่งงานปัจจุบัน :
บริษัท SAL GROUP จำกัด ตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายปฎิบัติการ

โทร : 02-2579-111 ต่อ 1267
แฟกซ์ : 02-2579-111 ต่อ 1247
หัวหน้างานอำนวยการบิน ควบคุมน้ำหนักและสมดุลอากาศยาน สายการบินลาว ประจำสนามบินสุวรรณภูมิ
ผู้จัดการศูนย์ปฎิบัติการควบคุมการบิน สายการบินฟรายแบกแดด
ตำแหน่งงานปัจจุบัน :
เจ้าหน้าที่อาวุโส (Senior Aviation Security & Emergency office) ความมั่นคงการบิน บริษัท ไทยสมายล์แอร์ จำกัด
โทร : 02-2579-111 ต่อ 1267
แฟกซ์ : 02-2579-111 ต่อ 1247
2555-2557 ตำแหน่ง เจ้ากรมสวัสดิการ กองทัพอากาศ :
2560-ปัจจุบัน สถาบันการบิน Rogal Skyways
โทร : 02-2579-111 ต่อ 1267
แฟกซ์ : 02-2579-111 ต่อ 1247
บริษัทการบินไทยจำกัด (มหาชน) ตำแหน่ง: กรรมการผู้จัดการฝ่ายการพาณิชย์สินค้าและไปรษณียภัณฑ์
ผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์และการบริการบริษัทการบินไทยจำกัด (มหาชน)
ตำแหน่ง: ผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายบริหารงานอุปกรณ์และโภชณาการบนเครื่องบิน
โทร : 02-2579-111 ต่อ 1267
แฟกซ์ : 02-2579-111 ต่อ 1247
ประสบการณ์การทำงาน : บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น, กรุงเทพฯ ประเทศไทย ค.ศ 2012 ถึง 2013 ตำแหน่ง: Advisor
บริษัท สายการบินนกแอร์, กรุงเทพฯ ประเทศไทย ค.ศ 2012 ถึง 2013 ตำแหน่ง: Executive Advisor
บริษัท สายการบินนกแอร์, กรุงเทพฯ ประเทศไทย ค.ศ 2007 ถึง 2012 ตำแหน่ง: Vice President Revenue Management & Payment
บริษัท สายการบินนกแอร์, กรุงเทพฯ ประเทศไทย ค.ศ 2004 ถึง 2007 ตำแหน่ง: Vice President Sale & Distribution
บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน), กรุงเทพฯ ประเทศไทย ค.ศ 2000 ถึง 2004 ตำแหน่ง: Division Manager
บริษัท เทเลคอมเอเชีย , กรุงเทพฯ ประเทศไทย ค.ศ 1999 ถึง 2000 ตำแหน่ง: Manager Information Structure and Development / Corporate Planning
บริษัท เทเลคอมเอเชีย , กรุงเทพฯ ประเทศไทย ค.ศ 1997 ถึง 1999 ตำแหน่ง: Senior Engineer Network Management Center / Network Management
โทร : 02-2579-111 ต่อ 1267
แฟกซ์ : 02-2579-111 ต่อ 1247
ประสบการณ์การทำงาน :
2514-2521 เริ่มงานที่การบินไทยในตำแหน่ง Marketing Trainee โดยเข้าร่วมการอบรม ในรูปแบบ On the
Job Traing ที่กรุงเทพฯ เมือง Osaka และ Tokyo ประเทศญี่ปุ่น หลังจากนั้นเข้ารับตำแหน่ง Senior Sales ที่สำนักงานขายสีลม
2521-2525 ดำรงตำแหน่ง ผู้จัดการขายประจำจังหวัดเชียงใหม่
2525-2527 ดำรงตำแหน่ง ผู้จัดการขายด้านเอเย่นต์ ประจำประเทศไทย
2527-2538 โยกย้ายไปประจำที่สำนักงานการบินไทยสาขาต่างประเทศ โดยดำรงตำแหน่งตามลำดับคือ ผู้จัดการประจำเมือง Penang ประเทศ Malaysia, ผู้จัดการขายประจำกรุง Washington D.C. สหรัฐอเมริกา,ผู้จัดการประจำเมือง Osaka และ ผู้จัดการประจำประเทศญี่ปุ่นที่กรุง Tokyo ตามลำดับ
2538-2547 โยกย้ายกลับมาสำนักงานใหญ่การบินไทยที่กรุงเทพฯ โดยเข้ารับตำแหน่งตามลำดับคือ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาผลผลิต ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมการพาณิชย์ ผู้อำนวยการใหญ์ฝ่ายขาย และหลังจากนั้นได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทฯ ให้ดำรงตำแหน่งรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายบริการลูกค้า
2547-2549 ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทฯ ให้ดำรงตำแหน่งรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายการพาณิชย์
2549-กันยายน2549 ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทฯ ให้ดำรงตำแหน่ง รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่อาวุโสด้านการพาณิชย์ จนเกษียณอายุ รวม 35 ปีที่ทำงานอยู่บริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน)
บริษัทการบินไทย จำกัด มหาชน
ประสบการณ์พิเศษ :
เข้าร่วมเป็นหัวหน้าคณะทำงานของการบินไทยในการเข้าร่วมก่อตั้งกลุ่มพันธมิตรธุรกิจการบิน
Star Alliance
เข้าร่วมเป็นหัวหน้าคณะทำงานของการบินไทยในการเข้าร่วมก่อตั้งสายการบินนกแอร์
เป็นวิทยากรพิเศษ ร่วมบรรยายและสัมมนาในต่างประเทศของสมาคม IATA, Star Alliance
สมาคมธุรกิจการบินและสมาคมสายการบินต่างๆในต่างประเทศ
Part time Lecturer, Travel industry Management, Mahidol lntemational College
โทร : 02-2579-111 ต่อ 1267
แฟกซ์ : : 02-2579-111 ต่อ 1247
Education TO WHOM IT MAY CONCERN
This letter confirms that Mr.Sarathool Monthienvichienchai is employed full-time and in good-standing by Delta Air Lines, Inc. Details are as follows:
Datte of Hire : 02 May 1988
ตำแหน่งงานปัจจุบัน :
Position : General Manager for Thailand ,Vietnam, Cambodia and Neple
โทร : 02-2579-111 ต่อ 1267
แฟกซ์ : 02-2579-111 ต่อ 1247
ตำแหน่งงานปัจจุบัน :
ผู้จัดการส่วนประกันภัยและสิทธิประโยชน์ บริษัท การบิน กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
ที่ปรึกษากฏหมาย
กลุ่มบริษัท มอร์แดนฟรี จำกัด

โทร : 02-2579-111 ต่อ 1267
แฟกซ์ : 02-2579-111 ต่อ 1247
ประสบการณ์การทำงาน :
2016-2017 : Thai Air Asia'X Airline ( Airbus 330-300/ER , First Officer)
2015-2016 : Orient Thai Airline ( Boeing 767-300/ER, First Officer)
2014-2015 : Jet Asia Airways (Boeing 767-200/300, First Officer Routing : SVB,HKT,CGO,CJU,TSN, TNA, ABJ,KRT)
2013-2014 : Business Air Center (Boeing 767-300/ER, First Officer. Routing : SVB,HKT,CKG, CGK,ICN,JED)
2009-2013 : Assistant Director, Aviation Personnel Develop ment Institute (APDI) Kasem Bundit University
- Manage all work concerned activities, qualities; QA and public.
- Lecturer for Bachelor program, International Program and Master program (Aviation Industry Management.)
- Coordinator for Thai Flight Training Academy (TFTA-TG) and Aviation Training course
- Cabin Mock Up and Aircraft acquisition and receiving
- Public Relation Activity to Promote course and university; Air show 2010, TIEE 2010, Aerospace magazine
โทร : 02-2579-111 ต่อ 1267
แฟกซ์ : 02-2579-111 ต่อ 1247
ประสบการณ์การทำงาน :
2007-2008 : Central Silom, Bangkok, Thailand (Position : Front Office)
2008-2009 : Thai Airport Ground Services (TGAs), Suvarnabhumi Airport, Thailand (Position : Interpreter)
2010-2011 : British Airways (Customer Contact Agent at Heathrow Airport, /London, UK)
2011-2013 : International School of Tourism, Rajabhat Suratthani University (Position : Aviation Innstuructor)
2013-Present : University of Thai Chamber of Commerce
(Position : Associate Dean for Training & International Relation and Instructor Training)
(Position : Head of Airline Business Management Department

)ตำแหน่งงานปัจจุบัน :
2013-Present : University of Thai Chamber of Commerce
(Position : Associate Dean for Training & International Relation and Instructor Training)
(Position : Head of Airline Business Management Department
โทร : 02-2579-111 ต่อ 1267
แฟกซ์ : 02-2579-111 ต่อ 1247
2556-2559 ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ THAI AIRASIA X CO, LTD
2552-2556 ผู้อำนวยการส่วนวางแผนตารางการบิน บริบัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
2550-2552 ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ THAI AIRASIA CO. LTD.

โทร : 02-2579-111 ต่อ 1267
แฟกซ์ : 02-2579-111 ต่อ 1247
ประสบการณ์การทำงาน :
Sofitel Centara Grand Hotel ตำแหน่ง Training Manager
เป็นระยะเวลาประมาณ 26 ปี
Waner Lamberl (Thailand) ตำแหน่ง Purchasing Manager เป็นระยะเวลาประมาณ3 ปี
มหาวิทยาลัยรังสิต ตำแหน่งอาจารย์ประจำ สาขาวิชาการโรงแรม คณะอุตสาหกรรมบริการ เป็นระยะเวลาประมาณ 3ปี
โทร : 02-2579-111 ต่อ 1267
แฟกซ์ : 02-2579-111 ต่อ 1247