สาขาวิชาธุรกิจการบิน

อาจารย์ณัฏฐมน เผ่าพันธุ์ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทางด้านธุรกิจการบิน จากสถาบันพัฒนาบุคลากรการบิน มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต และระดับปริญญาโท ทางด้านการจัดการการบิน จากสถาบันพัฒนาบุคลากรการบิน มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต เป็นผู้มีประสบการณ์ด้านธุรกิจการบิน และการสอนในหลักสูตรด้านธุรกิจการบินมายาวนานกว่า 9 ปี

ประวัติการทำงาน
2556-2558 อาจารย์ประจำหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการบิน สถาบันพัฒนาบุคลากรการบิน มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
ภาระหน้าที่และวันที่ปฏิบัติงานตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่มีดังนี้
- ภาระการสอน ทำโครงการในหลักสูตร ทำงานวิจัย และงานที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

2556-2558 อาจารย์ผู้ประสานงานในหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการการบิน) มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
ภาระหน้าที่และวันที่ปฏิบัติงานตั้งแต่วันเสาร์ถึงวันอาทิตย์ที่มีดังนี้
- ภาระหน้าที่รับผิดชอบงานติดต่อประสานงานกับผู้ทรงคุณวุฒิ อาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรและนักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการการบิน)
- การจัดงานโครงการที่เกี่ยวกับหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการการบิน)
- การทำประชาสัมพันธ์หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการการบิน)

2559-2564 อาจารย์ประจำหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการบิน วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ภาระหน้าที่และวันที่ปฏิบัติงานตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่มีดังนี้
- ภาระการสอน ทำโครงการในหลักสูตร ทำงานวิจัย และงานที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

ผลงานทางด้านวิชาการ
2558 - อ.ณัฏฐมน เผ่าพันธุ์ (2558) “การรับรู้และทัศน์คติของผู้ใช้บริการสายการบินในกรุงเทพมหานครที่มีต่อข่าวสารการตรวจสอบมาตรฐานการบินของไทยขององค์กรการบินพลเรือนระหว่างประเทศ” การประชุมวิชาการระดับชาติด้านอุตสาหกรรมการบิน มหาวิทยาลัยเกษมบัณทิต ครั้งที่ 2 หน้า 1345-1400

2559 - อ.ณัฏฐมน เผ่าพันธุ์ และ อ.ธนกร ณรงค์วานิช (2559) “พฤติกรรมการตัดสินใจเลือกใช้การเดินทางทางอากาศของนักศึกษาสถาบันอุดมศึกษาในกรุงเทพมหานคร” การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 2 หน้า 74

2560 - อ.ณัฏฐมน เผ่าพันธุ์ และ อ.ธนกร ณรงค์วานิช (2560). “ปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการเลือกใช้บริการสายการบินต้นทุนต่ำเส้นทางภายในประเทศของผู้โดยสารชาวไทย ณ ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง”. การการประชุมวิชาการด้านการบินระดับชาติ โรงแรมโนโวเทล สุวรรณภูมิแอร์พอร์ต กรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 1.หน้า 15-16.

2561 - อ.ณัฏฐมน เผ่าพันธุ์ (2561). “ความพึงพอใจของผู้โดยสารสูงอายุที่มีต่อการให้บริการของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ” การการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ การการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ครั้งที่ 13. หน้า 724-731

2561 - อ.ณัฏฐมน เผ่าพันธุ์ และ อ.ธนกร ณรงค์วานิช (2561). “ความพึงพอใจของผู้โดยสารสูงอายุที่มีต่อการให้บริการของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ” การการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ครั้งที่ 13. หน้า 2067-2072

2563 - อ.ณัฏฐมน เผ่าพันธุ์ (2563) “การรับรู้คุณภาพในการให้บริการและความประทับใจของผู้โดยสารสายการบินต้นทุนต่ำมีความสัมพันธ์กับการกลับมาใช้บริการซ้ำ” การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ครั้งที่ 15 หน้า 1565-1574

ประวัติการฝึกอบรมและการสัมมนา
ปี 2559
- โครงการอบรม The Development Project of Personnel Certification Bodies for Occupational Standards to Comply with International Standard (ISO/IEC 17024) by TPQI (29/11/2016-01/12/2016)
- โครงการอบรม The training program on Assessment Technique by TPQI (22-23/12/2016)

ปี 2560
- โครงการอบรม Dangerous Good Regulation – Initial by IATA (17-21/07/2017)
- โครงการอบรม The Development Project of Personnel Certification Bodies for Occupational Standards to Comply with International Standard (ISO/IEC 17024) by TPQI (13/07/2017-14/07/2017)
- โครงการอบรม Air Travel Companion for the Disabled by Rangsit University (28/06/2017-30/06/2017)
- โครงการอบรมหลักสูตรการแต่งหน้าตัวเองเสริมสร้างบุคลิกภาพ by MTI (15/08/2017)

ปี 2561
- โครงการอบรม The 9th TCU International e-learning Conference 2018 MOOCs and Beyond by TCU (19-20/07/2018)
- โครงการอบรมเทคนิคการจัดการเรียนรู้แบบใช้โครงงานเป็นฐาน (Project-Based Learning) by ควอท (21/07/2018)
- โครงการอบรม Train the Trainer for Aviation Personnel by Dhurakij Pundit University (24-26/01/2018)
- โครงการอบรมการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) by สสว. (20-22/06/2018)
- โครงการฝึกปฏิบัติงานประสบการณ์วิชาชีพด้านธุรกิจการบินกับสายการบิน MALDIVIAN AIRLINE (10/06/2018-15/08/2018)

ปี 2562
- โครงการอบรมหลักสูตรของ Pearson หัวข้อ Assignment Base Training (21-22/05/2019)

ปี 2563
- โครงการอบรมหลักสูตร Service Excellence by Thai Aviation Careers (15-16/02/2020)
- โครงการอบรม โควิด 19 และระบาดวิทยา by มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (29/12/2020)

ปี 2564
- โครงการอบรม Aviation Law Fundamental by IATA รุ่นที่ 3 (15/03/2021-17/03/2021)
- โครงการอบรม Fundamental Presentation and Media creation with CANVA for Online Teaching by Sripatum University (13/01/2021)
- โครงการอบรม Fundamental Online Quiz with Google From for Online Teaching by Sripatum University (14/01/2021)

ปี 2564
- โครงการอบรม Fundamental Online Video Editing with Flexclip for Online Teaching by Sripatum University (13/01/2021)
- โครงการอบรม Fundamental Online Collaborative Tool with PADLET for Online Teaching by Sripatum University (13/01/2021)
- โครงการอบรม Fundamental Open Education Resources (OER) for Online Teaching by Sripatum University (15/01/2021)
- โครงการอบรม Fundamental Video on Demand (VDO) Creation with Vidyard and Loom for Online Teaching by Sripatum University (09/01/2021)
โทร : 0-2579-1111 ต่อ 1395
แฟกซ์ : 0-2579-1111 ต่อ 1247
ผศ.ธนกร ณรงค์วานิช สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ด้านบริหารการจัดการโลจิสติกส์ และมีประสบการณ์การทำงานด้านการบินเป็นจำนวนมาก เช่น สายการบินภูเก็ตแอร์ สายการบินอลิตาเลีย สายการบินเอนเจิล สายการบินแอร์อันดามัน ประกอบกับมีประสบการณ์การสอนด้านธุรกิจการบินมายาวนานกว่า 3 ปี
อบรมการปฏิบัติการบิน : ศูนย์ฝึกอบรมสายการบิน อลิตาเลีย กรุงโรม ประเทศอิตาลี
อบรมการพัฒนาโรงแรมสีเขียว : มูลนิธิใบไม้เขียว อบรมการบริหารการจัดการโรงแรม : วิทยาลัยดุสิตธานี
โทร : 0-2579-1111 ต่อ 1398
แฟกซ์ : 0-2579-1111 ต่อ 1247
ดร.มณฑิชา เครือสุวรรณ์ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางด้านภาษาอังกฤษจากมหาวิทยาลัยรามคำแหง ระดับปริญญาโททางด้านการบริหารงานบุคคลจาก สถาบันพัฒนบริหารศาสตร์ และปริญญาเอกทางด้านการบริหารธุรกิจจาก Nova Southeastern University ประเทศ สหรัฐอเมริกา มีประสบการณ์อย่างมากมายโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านธุรกิจการบิน
1) รองประธานกรรมการกิตติมศักดิ์ สถาบันทุนมนุษย์เพื่อสังคม ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
2) กรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎ์ธาณี
3) นายกสมาคมนักฝึกอบรมแห่งประเทศ
โทร : 02-579-1111 ต่อ 1224
แฟกซ์ : 0-2579-1111 ต่อ 1247
หลักสูตรการอบรมในประเทศและต่างประเทศ:
-นักศึกษากลุ่มพิเศษ Outstanding Student Program : มหาวิทยาลัยกรุงเทพ พ.ศ. 2544
-Sabre Sonic Check In System พ.ศ. 2548
-โครงการศึกษา ดูงานมหาวิทยาลัยฮันยาง ประเทศเกาหลี พ.ศ. 2553
-Basic IATA Training Course พ.ศ. 2555
-Passenger Fares and Ticketing พ.ศ. 2556
-Amadeus Reservation and Ticketing Course พ.ศ. 2558
-โครงการอบรมทางวิชาการ หลักสูตรการปรึกษาเชิงจิตวิทยา มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย พ.ศ.2558
-โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติขั้นกลางโดยใช้โปรแกรม SPSS เพิ่องานวิจัย
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย พ.ศ.2558

ประวัติการทำงาน :
2548-2550 เจ้าหน้าที่บริการภาคพื้นดิน บริษัท ไทยแอร์พอร์ตกราวน์ เซอร์วิสเซส
2550-2558 เจ้าหน้าที่สำรองที่นั่งและออกบัตรโดยสาร สายการบินบางกอกแอร์เวย์
2558-2561 อาจารย์ประจำ และหัวหน้าสาขาวิชาการจัดการธุรกิจสายการบิน มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
2561- ปัจจุบันอาจารย์ประจำสาขาวิชาธุรกิจการบิน มหาวิทยาลัยศรีปทุม

การดำรงตำแหน่ง :
2558-2561 คณะกรรมการการประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่อง “หยกใสร่ายคำในวงวรรณ” ลิลิต
พระลอ และพระราชนิพนธ์แปล ทีทรรศน์ ภาษา วรรณกรรมและวัฒนธรรม เพื่อเฉลิม
พระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลอง
พระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ คณะมนุษยศาสตร์และประยุกต์ศิลป์
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ประสบการณ์ด้านงานวิจัยและบทความทางวิชาการ:
- นำเสนอบทความวิชาการเรื่อง “787 ดรีมไลนเนอร์กับนัยยะต่อตลาดการบิน: 787 Dreamliner…A Future of Flight Its Implication towards Airline Market” การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 11 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม พ.ศ.2562

ความสามารถพิเศษ :
วิทยากรบรรยายพิเศษ
- รับเชิญ บรรยายพิเศษในหัวข้อ “การทำงานในอุตสาหกรรมการบิน บัณฑิตควรเตรียมตัวอย่างไร”
แก่นักศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี
- รับเชิญ บรรยายพิเศษในหัวข้อ “ความรู้ และประสบการณ์ เปลี่ยนผ่านสู่การต่อยอด”
แก่นักเรียน โรงเรียนเซนต์โยเซฟ บางนา
โทร : 0-2579-1111 ต่อ1392
แฟกซ์ : 0-2579-1247
อาจารย์วัชราภรณ์ อรานุเวชภัณฑ์ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และระดับปริญญาโททางด้านการจัดการการตลาด จากวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล มีประสบการณ์อย่างมากมายโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านธุรกิจการบิน ธุรกิจการท่องเที่ยว และอุตสาหกรรมการบริการและเป็นที่ปรึกษาทางด้านการตลาด บริษัท KS and S Travel Service Co.,Ltd.
โทร : 0-2579-1111 ต่อ 1386
แฟกซ์ : 0-2579-1111 ต่อ 1247
อาจารย์ลัคณา สันติณรงค์ อดีตผู้จัดการประจำประเทศไทยของเจ็ท แอร์เวย์ส, Jet Airways (India) สิ้นสุดการดำรงตำแหน่งเมื่อเดือน ตุลาคม 2553 โดยก่อนหน้าที่จะร่วมงานกับเจ็ท แอร์เวย์ส ลัคณาเคยดำรงตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายขาย ประจำประเทศไทยและกัมพูชา ของสายการบิน KLM Royal Dutch Airlines และผู้จัดการอาวุโสฝ่ายสื่อสารการตลาด และองค์กรในเครือบริษัท เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด(มหาชน) ซึ่งเป็นผู้ลงทุนด้านโรงแรมและรีสอร์ตชั้นนำในประเทศไทยหลายแห่ง เครือโรงแรมที่เป็นที่รู้จักอย่างดีในประเทศไทย ได้แก่ Grand Hyatt Erawan and JW Morriott Bangkok โดยรับผิดชอบด้านสื่อสารการตลาด และดูแลเรื่องการส่งเสริมภาพลักษณ์องค์กรและกิจกรรมเพื่อสังคม และสร้างเสริมความสัมพันธ์อันดีกับสาธารณชน
โทร : 0-2579-1111 ต่อ 1173
แฟกซ์ : 0-2579-1111 ต่อ 1247
อาจารย์ศศิรินทร์ แท่นทอง สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากคณะอักษรศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และระดับปริญญาโททางด้านการจัดการการบิน
จากสถาบันพัฒนาบุคลากรการบิน มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

มีประสบการณ์ในวงการการบินมากกว่า 10 ปี
อดีต On Board Instructor, Cabin Crew Supervisor, Purser, Cabin Crew
ให้แก่สายการบิน Norwegian Air Shuttle ประเทศนอร์เวย์ สายการบิน Hifly (ประเทศโปรตุเกส)
สายการบิน Business Air และประสบการณ์งานภาคพื้นการบินให้กับสายการบิน Air France, KLM, Lufthansa, Swiss Air, Finn Air

ประวัติการทำงาน :
2556 – 2563 Cabin Check Supervisor (On Board Instructor), Purser, Senior Cabin Crew สายการบิน Norwegian Air Shuttle ประเทศ Norway
2553 – 2556 Cabin Crew สายการบิน Business Air
2552 – 2553 Ground Staff สายการบิน Lufthansa ดูแลสายการบิน Lufthansa, Swiss, Finn Air
2552 – 2552 Ground Staff, Worldwide flight service Bangkok ground handling ดูแลสายการบิน Air France, KLM Royal Dutch Airlines, Qatar Airways, Blue Paronama Airlines, Cebu Pacific Air
2550 – 2552 Project Coordinator สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการอบรมในประเทศและต่างประเทศ :
เม.ย. 2563 Write Professional Email in English, Georgia Institute of Technology
ส.ค. 2561 Inflight Service Ambassador สายการบิน Norwegian Air Shuttle ประเทศนอร์เวย์
พ.ย. 2560 Safety Care Team สายการบิน Norwegian Air Shuttle ประเทศนอร์เวย์
ส.ค. 2560 Inflight Service Ambassador สายการบิน Norwegian Air Shuttle ประเทศนอร์เวย์
ส.ค. 2559 Cabin Check Supervisor B787 สายการบิน Norwegian Air Shuttle ประเทศนอร์เวย์
ก.ค. 2558 Senior Cabin Crew Course สายการบิน Norwegian Air Shuttle ประเทศนอร์เวย์
เม.ย. 2556 Cabin Crew Initial Course and Conversion Course A330/A340 สายการบิน Hifly ประเทศโปรตุเกส
ก.พ. 2556 Initial Safety Training for Cabin Crew, Nordic Standard Group ประเทศนอร์เวย์
ธ.ค. 2553 Cabin Crew Initial Training B767-200/300, Business Air Co., Ltd.
ต.ค. 2552 Dangerous Goods and Security Awareness in Airline Process, Lufthansa Service Thailand Co.,Ltd.
ม.ค. 2552 Ground Handling Service & Dangerous Goods, Worldwide Flight Service Bangkok Ground Handling Co.,Ltd.

ความสามารถพิเศษ :
วิทยากรบรรยายพิเศษ
- รับเชิญ บรรยายพิเศษในหัวข้อ “Cabin Crew to be” แก่นักศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม
- รับเชิญ บรรยายพิเศษในหัวข้อ “Cabin Crew to be” แก่นักศึกษา มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
โทร : 0-2579-1111 ต่อ 1403
แฟกซ์ : 02-579-1111 ต่อ 1247
หลักสูตรการอบรมในประเทศและต่างประเทศ :
- การอบรมภาษาอังกฤษขั้นสูง จัดโดยบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
- การอบรมความรู้เรื่องไวน์ และอาหาร (cooking term) จัดโดยบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
- การอบรมบุคลิกภาพ และการแต่งกาย จัดโดยบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
- การอบรมการให้บริ การในชั้น business class และ first class จัดโดยบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
- การอบรมการให้บริการขั้นสูงของ New Business Class และ First Class
- เข้ารับการฝึกอบรบหัวข้อ “Basic Passenger Handling (Ground Service)” และ ได้รับ ประกาศนียบัตร
- เข้ารับการอบรบกับ Cambridge University Press ในหัวข้อ “Connecting Language and Life’’

ประวัติการทำงาน
2526- 2528 เจ้าหน้าที่พันธรักษ์ (curator) สยามสมาคม ซอยอโศก
2555- 2556 อาจารย์ภาควิชาสาขาธุรกิจการบิน มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
2556-2557 อาจารย์พิเศษสอนภาษาอังกฤษของหน่วยงานภาครัฐ Ministry of Labor.
2559 อาจารย์พิเศษสอนวิชา Wine testing ภาคภาษาอังกฤษให้แก่ นักศึกษาปี 3 ที่สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
2559 อาจารย์พิเศษสอนนักศึกษาสาขาธุรกิจการบินภาคภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยเกษตรกำแพงแสน
2560 วิทยากรโครงการ English Camp มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
2560 วิทยากรภาควิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัย ราชภัฎพระนครในเรื่อง “ การอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาบุคลิกภาพ
ครูภาษา อังกฤษยุคใหม่ ”
2528-2562 พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน (cabin attendant) ในชั้น business class และ first class บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
2561-2562 อาจารย์พิเศษสอนภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร

ประสบการณ์ด้านงานวิจัยและบทความทางวิชาการ
- หัวข้อ การตระหนักรู้และความเข้าใจของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินต่อความแตกต่างทางวัฒนธรรมของผู้โดยสารCultural Difference of Passenger: Awareness and Understanding of flight Attendants
- หัวข้อ การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4 ในการเรียนรู้เรื่อง ประโยค Condition โดยใช้วิธีการเรียนแบบ 4 MAT (A Study of English Conditional Sentence Achievement of Grade 10 Students Using 4 MAT Approach)

ความสามารถพิเศษ
- ภาษาอังกฤษ พูด- ดีมาก, อ่าน-ดี, เขียน-ดี, เข้าใจ-ดีมาก
- ภาษาไทย พูด- ดีมาก, อ่าน-ดีมาก, เขียน-ดีมาก, เข้าใจ-ดีมาก
- มีทักษะด้านการบริการสูง และมีหัวใจในการให้บริการ (service mind)

ผลงาน
- เข้าเฝ้าถวายงานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ ครั้งเสด็จเยือนปักกิ่ง ประเทศจีน เมื่อเดือนตุลาคม พ.ศ. 2535
- เข้าเฝ้าถวายงานพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาฯ ครั้งเสด็จเยือนมหานครลอนดอน สหราชอาณาจักร เมื่อเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2540
- เข้าเฝ้าถวายงาน สมเด็จพระราชาธิบดีจอร์จ ตูปูที่ 5 (George Tupou V) พระมหากษัตริย์แห่งตองกา เมื่อครั้งเสด็จเยือนประเทศไทย
เดือนพฤษภาคม พ.ศ 2553
โทร : 02-579-1111 ต่อ 1387
แฟกซ์ : 02-579-1111 ต่อ 1247