ส่วนงานบริหาร

โทร : 1224
แฟกซ์ : 02-579-1111 ต่อ 1247
อาจารย์เตือนใจ ศรีชะฎา เป็นอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญในด้านการเรียนการสอนเรื่องอุตสาหกรรมบริการ โดยได้รับหน้าที่เป็นผู้จัดเตรียมเอกสารประกอบการสอนในหลายรายวิชา นอกจากนั้นยังมีผลงานทางวิชาการร่วมกับอาจารย์ท่านอื่นอีก 1 ชิ้น นั่นคือ งานวิจัยเรื่อง “ความสัมพันธ์ระหว่างบุคลิกภาพห้าองค์ประกอบและความเกี่ยวพันในการทำงาน กับพฤติกรรมการบริการโรงแรมระดับ 4 ดาว ในเขตกรุงเทพมหานคร: กรณีศึกษาโรงแรมเครือข่าย
โทร : 0-2579-1111 ต่อ 1372
แฟกซ์ : 0-2579 1111 ต่อ 1247
หลักสูตรการอบรมในประเทศและต่างประเทศ:
-นักศึกษากลุ่มพิเศษ Outstanding Student Program : มหาวิทยาลัยกรุงเทพ พ.ศ. 2544
-Sabre Sonic Check In System พ.ศ. 2548
-โครงการศึกษา ดูงานมหาวิทยาลัยฮันยาง ประเทศเกาหลี พ.ศ. 2553
-Basic IATA Training Course พ.ศ. 2555
-Passenger Fares and Ticketing พ.ศ. 2556
-Amadeus Reservation and Ticketing Course พ.ศ. 2558
-โครงการอบรมทางวิชาการ หลักสูตรการปรึกษาเชิงจิตวิทยา มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย พ.ศ.2558
-โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติขั้นกลางโดยใช้โปรแกรม SPSS เพิ่องานวิจัย
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย พ.ศ.2558

ประวัติการทำงาน :
2548-2550 เจ้าหน้าที่บริการภาคพื้นดิน บริษัท ไทยแอร์พอร์ตกราวน์ เซอร์วิสเซส
2550-2558 เจ้าหน้าที่สำรองที่นั่งและออกบัตรโดยสาร สายการบินบางกอกแอร์เวย์
2558-2561 อาจารย์ประจำ และหัวหน้าสาขาวิชาการจัดการธุรกิจสายการบิน มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
2561- ปัจจุบันอาจารย์ประจำสาขาวิชาธุรกิจการบิน มหาวิทยาลัยศรีปทุม

การดำรงตำแหน่ง :
2558-2561 คณะกรรมการการประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่อง “หยกใสร่ายคำในวงวรรณ” ลิลิต
พระลอ และพระราชนิพนธ์แปล ทีทรรศน์ ภาษา วรรณกรรมและวัฒนธรรม เพื่อเฉลิม
พระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลอง
พระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ คณะมนุษยศาสตร์และประยุกต์ศิลป์
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ประสบการณ์ด้านงานวิจัยและบทความทางวิชาการ:
- นำเสนอบทความวิชาการเรื่อง “787 ดรีมไลนเนอร์กับนัยยะต่อตลาดการบิน: 787 Dreamliner…A Future of Flight Its Implication towards Airline Market” การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 11 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม พ.ศ.2562

ความสามารถพิเศษ :
วิทยากรบรรยายพิเศษ
- รับเชิญ บรรยายพิเศษในหัวข้อ “การทำงานในอุตสาหกรรมการบิน บัณฑิตควรเตรียมตัวอย่างไร”
แก่นักศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี
- รับเชิญ บรรยายพิเศษในหัวข้อ “ความรู้ และประสบการณ์ เปลี่ยนผ่านสู่การต่อยอด”
แก่นักเรียน โรงเรียนเซนต์โยเซฟ บางนา
โทร : 0-2579-1111 ต่อ1392
แฟกซ์ : 0-2579-1247
อาจารย์ณัฏฐมน เผ่าพันธุ์ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทางด้านธุรกิจการบิน จากสถาบันพัฒนาบุคลากรการบิน มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต และระดับปริญญาโท ทางด้านการจัดการการบิน จากสถาบันพัฒนาบุคลากรการบิน มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต เป็นผู้มีประสบการณ์ด้านธุรกิจการบิน และการสอนในหลักสูตรด้านธุรกิจการบินมายาวนานกว่า 9 ปี

ประวัติการทำงาน
2556-2558 อาจารย์ประจำหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการบิน สถาบันพัฒนาบุคลากรการบิน มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
ภาระหน้าที่และวันที่ปฏิบัติงานตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่มีดังนี้
- ภาระการสอน ทำโครงการในหลักสูตร ทำงานวิจัย และงานที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

2556-2558 อาจารย์ผู้ประสานงานในหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการการบิน) มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
ภาระหน้าที่และวันที่ปฏิบัติงานตั้งแต่วันเสาร์ถึงวันอาทิตย์ที่มีดังนี้
- ภาระหน้าที่รับผิดชอบงานติดต่อประสานงานกับผู้ทรงคุณวุฒิ อาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรและนักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการการบิน)
- การจัดงานโครงการที่เกี่ยวกับหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการการบิน)
- การทำประชาสัมพันธ์หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการการบิน)

2559-2564 อาจารย์ประจำหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการบิน วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ภาระหน้าที่และวันที่ปฏิบัติงานตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่มีดังนี้
- ภาระการสอน ทำโครงการในหลักสูตร ทำงานวิจัย และงานที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

ผลงานทางด้านวิชาการ
2558 - อ.ณัฏฐมน เผ่าพันธุ์ (2558) “การรับรู้และทัศน์คติของผู้ใช้บริการสายการบินในกรุงเทพมหานครที่มีต่อข่าวสารการตรวจสอบมาตรฐานการบินของไทยขององค์กรการบินพลเรือนระหว่างประเทศ” การประชุมวิชาการระดับชาติด้านอุตสาหกรรมการบิน มหาวิทยาลัยเกษมบัณทิต ครั้งที่ 2 หน้า 1345-1400

2559 - อ.ณัฏฐมน เผ่าพันธุ์ และ อ.ธนกร ณรงค์วานิช (2559) “พฤติกรรมการตัดสินใจเลือกใช้การเดินทางทางอากาศของนักศึกษาสถาบันอุดมศึกษาในกรุงเทพมหานคร” การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 2 หน้า 74

2560 - อ.ณัฏฐมน เผ่าพันธุ์ และ อ.ธนกร ณรงค์วานิช (2560). “ปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการเลือกใช้บริการสายการบินต้นทุนต่ำเส้นทางภายในประเทศของผู้โดยสารชาวไทย ณ ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง”. การการประชุมวิชาการด้านการบินระดับชาติ โรงแรมโนโวเทล สุวรรณภูมิแอร์พอร์ต กรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 1.หน้า 15-16.

2561 - อ.ณัฏฐมน เผ่าพันธุ์ (2561). “ความพึงพอใจของผู้โดยสารสูงอายุที่มีต่อการให้บริการของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ” การการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ การการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ครั้งที่ 13. หน้า 724-731

2561 - อ.ณัฏฐมน เผ่าพันธุ์ และ อ.ธนกร ณรงค์วานิช (2561). “ความพึงพอใจของผู้โดยสารสูงอายุที่มีต่อการให้บริการของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ” การการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ครั้งที่ 13. หน้า 2067-2072

2563 - อ.ณัฏฐมน เผ่าพันธุ์ (2563) “การรับรู้คุณภาพในการให้บริการและความประทับใจของผู้โดยสารสายการบินต้นทุนต่ำมีความสัมพันธ์กับการกลับมาใช้บริการซ้ำ” การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ครั้งที่ 15 หน้า 1565-1574

ประวัติการฝึกอบรมและการสัมมนา
ปี 2559
- โครงการอบรม The Development Project of Personnel Certification Bodies for Occupational Standards to Comply with International Standard (ISO/IEC 17024) by TPQI (29/11/2016-01/12/2016)
- โครงการอบรม The training program on Assessment Technique by TPQI (22-23/12/2016)

ปี 2560
- โครงการอบรม Dangerous Good Regulation – Initial by IATA (17-21/07/2017)
- โครงการอบรม The Development Project of Personnel Certification Bodies for Occupational Standards to Comply with International Standard (ISO/IEC 17024) by TPQI (13/07/2017-14/07/2017)
- โครงการอบรม Air Travel Companion for the Disabled by Rangsit University (28/06/2017-30/06/2017)
- โครงการอบรมหลักสูตรการแต่งหน้าตัวเองเสริมสร้างบุคลิกภาพ by MTI (15/08/2017)

ปี 2561
- โครงการอบรม The 9th TCU International e-learning Conference 2018 MOOCs and Beyond by TCU (19-20/07/2018)
- โครงการอบรมเทคนิคการจัดการเรียนรู้แบบใช้โครงงานเป็นฐาน (Project-Based Learning) by ควอท (21/07/2018)
- โครงการอบรม Train the Trainer for Aviation Personnel by Dhurakij Pundit University (24-26/01/2018)
- โครงการอบรมการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) by สสว. (20-22/06/2018)
- โครงการฝึกปฏิบัติงานประสบการณ์วิชาชีพด้านธุรกิจการบินกับสายการบิน MALDIVIAN AIRLINE (10/06/2018-15/08/2018)

ปี 2562
- โครงการอบรมหลักสูตรของ Pearson หัวข้อ Assignment Base Training (21-22/05/2019)

ปี 2563
- โครงการอบรมหลักสูตร Service Excellence by Thai Aviation Careers (15-16/02/2020)
- โครงการอบรม โควิด 19 และระบาดวิทยา by มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (29/12/2020)

ปี 2564
- โครงการอบรม Aviation Law Fundamental by IATA รุ่นที่ 3 (15/03/2021-17/03/2021)
- โครงการอบรม Fundamental Presentation and Media creation with CANVA for Online Teaching by Sripatum University (13/01/2021)
- โครงการอบรม Fundamental Online Quiz with Google From for Online Teaching by Sripatum University (14/01/2021)

ปี 2564
- โครงการอบรม Fundamental Online Video Editing with Flexclip for Online Teaching by Sripatum University (13/01/2021)
- โครงการอบรม Fundamental Online Collaborative Tool with PADLET for Online Teaching by Sripatum University (13/01/2021)
- โครงการอบรม Fundamental Open Education Resources (OER) for Online Teaching by Sripatum University (15/01/2021)
- โครงการอบรม Fundamental Video on Demand (VDO) Creation with Vidyard and Loom for Online Teaching by Sripatum University (09/01/2021)
โทร : 0-2579-1111 ต่อ 1395
แฟกซ์ : 0-2579-1111 ต่อ 1247
ประวัติการทำงาน :
2553-2555 ฝึกงาน และทำงาน ในตำแหน่ง Front และ Bar, Melbourne Australia
2555-2560 ผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด
บริษัท รอยัล ฟู้ด เซ็นเตอร์ จำกัด ( ธุรกิจจัดเลี้ยงนอกสถานที่ )
2557-ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บ้านเบญ รีสอร์ท เขาใหญ่ จังหวัด นครราชสีมา
2559-ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท เลทสลีป จำกัด ( PUCK HOSTEL )

ความสามารถพิเศษ :
วิทยากรบรรยายพิเศษ
- รับเชิญ บรรยายพิเศษในหัวข้อ การดำเนินธุรกิจจัดเลี้ยง แก่นักศึกษา สาขาการโรงแรม
มหาวิทยาลัยเทคโนราชมงคลรัตโกสินทร์ วิทยาเขต วังไกลกังวล
- รับเชิญ บรรยายพิเศษในหัวข้อ เทคนิคการเตรียมงานและการจัดสถานที่ในงานจัดเลี้ยง แก่นักศึกษา สาขา การจัดการโรงแรมและภัตาคาร วิทยาลัยการท่องเที่ยวและบริการ มหาวิทยาลัยรังสิต
- วิทยากรรับเชิญในงานเสวนา อภิมหกรรมสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย 2559 ในหัวข้อ การทำธุรกิจโฮสเทล ที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิต์
โทร : 02-5791111 ต่อ 1372
แฟกซ์ : 0-2579-1111ต่อ1247
ดร.ปณต อัศวชัย สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางด้าน Communication Arts จาก
Bangkok University International College ระดับปริญญาโททางด้าน Hotel and Tourism Management
จาก Silpakorn University International College
และสำเร็จการศึกษาปริญญาเอกทางด้านการการจัดการมรดกทางด้านสถาปัตยกรรมและการท่องเที่ยว
ของมหาวิทยาลัยศิลปากร (International Program) มีประสบการณ์อย่างมากมายโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ด้านธุรกิจ การท่องเที่ยว และ MICE & Events
โทร : 0-2579-1111 ต่อ 1444
แฟกซ์ : 0-2579-1111 ต่อ 1247
อาจารย์นครินทร์ ทั่งทอง สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางด้านสถิติประยุกต์จากมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ระดับปริญญาโททางด้านการท่องเที่ยวจากมหาวิทยาลัยรังสิตและกำลังศึกษาปริญญาเอกทางด้านการจัดการการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยนเรศวร มีประสบการณ์อย่างมากมายโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการจัดการบริการธุรกิจเรือสำราญ
โทร : 0-2579-1111 ต่อ 2350
แฟกซ์ : 0-2579-1111 ต่อ 1247
คุณสายฝน กล้าเดินดง สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี และปริญญาโท ด้านบริหารจัดการ จากมหาวิทยาลัยศรีปทุม มีความสามารถด้านงานวิจัย และมีประสบการณ์การทำงานบริหารยาวนานกว่า 5 ปี รวมถึงรับได้รับรางวัลอันเป็นที่น่าภาคภูมิใจ เช่น
-รางวัลบุคคลดีเด่น วันรำลึก ดร.สุข พุคยาภรณ์ ประจำปี 2554 ประเภทวิทยานิพนธ์ดีเด่น จากมหาวิทยาลัยศรีปทุม
-รางวัลนักศึกษาดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2553 ประเภทวิทยานิพนธ์ดีเด่น ระดับปริญญาโท กลุ่มสาขาสังคมศาสตร์ จากสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
-รางวัลนักศึกษาดีเด่นของมหาวิทยาลัยศรีปทุม ประจำปีการศึกษา 2553 ประเภทวิทยานิพนธ์ดีเด่น ระดับปริญญาโท กลุ่มสาขาสังคมศาสตร์
-รางวัลวิทยานิพนธ์ปริญญาโทด้านพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA Thesis Award 2008) จากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) หัวข้อ “การจัดการความรู้กับความพร้อมในการพัฒนาไปสู่องค์การแห่งการเรียนรู้ของบุคลากรเจเนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานคร”
- ได้รับทุนการศึกษาระดับปริญญาโทสำหรับบุคลากรภายใน หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต กลุ่มวิชาการจัดการองค์การ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ปีการศึกษา 2549

โทร : 0-2579-1111 ต่อ 1267
แฟกซ์ : 0-2579-1111 ต่อ 1247