ส่วนงานบริหาร

อาจารย์กิติกุล ปุณศรี
รักษาการคณบดี

วุฒิการศึกษา :

ปริญญาโท M.IE. Industrial Engineering Mississippy State University, U.S.A.

ปริญญาตรี วศ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย
อาจารย์เตือนใจ ศรีชะฏา
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ

วุฒิการศึกษา :

ปริญญาโท: บธ.ม. (กลุ่มวิชาการเงินและการธนาคาร)
มหาวิทยาลัยศรีปทุม , 2540

ปริญญาตรี: บธ.บ. (อุตสาหกรรมการบริการ)
มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2534

ประกาศนียบัตร : Cert. Novoschool Programme (F&B)
Novotel Hotel @ Siam Square

ประกาศนียบัตร : ผู้ประกอบการธุรกิจสปา
สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
อาจารย์พัชรียา วิภาสเศรณี
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

วุฒิการศึกษา :

พ.ศ. 2553 ปริญญาโท : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการนันทนาการการท่องเที่ยว
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
พ.ศ. 2548 ปริญญาตรี: : ศิลปศาสตรบัณฑิต คณะมนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ เกียรตินิยมอันดับ 2
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

สาขาวิชาธุรกิจการบิน

อาจารย์ณัฏฐมน เผ่าพันธุ์
หัวหน้าสาขา

วุฒิการศึกษา :

ปริญญาตรี : ศศ.บ. (ธุรกิจการบิน), มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต, 2552.
ปริญญาโท : ศศ.ม. (การจัดการการบิน), มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต, 2557.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนกร ณรงค์วานิช
อาจารย์ประจำ

วุฒิการศึกษา :

ปริญญาโท : บธ.ม. (การจัดการโลจิสติกส์)
มหาวิทยาลัยรามคำแหง,2552

ปริญญาตรี : น.บ. (นิติศาสตร์)
มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2531

ดร.มณฑิชา เครือสุวรรณ์
อาจารย์ประจำ

วุฒิการศึกษา :

ปริญญาเอก: D.B.A. (Management)
Nova Southeastern University, U.S.A. , 2000

ปริญญาโท: พธ.ม. (การบริหารบุคคล)
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ , 2532

ปริญญาตรี: ศศ.บ.(ภาษาอังกฤษ)
มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2524

สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและไมซ์

อาจารย์พีรยา สุขกิจเจ
หัวหน้าสาขา

วุฒิการศึกษา :

ปริญญาโท: บธ.ม. (การจัดการโรงแรมและภัตตาคาร )
วิทยาลัยดุสิตธานี, 2552

ปริญญาตรี: นศ.บ. (การโฆษณา )
มหาวิทยาลัยศรีปทุม,2550
หลักสูตรการอบรมในประเทศและต่างประเทศ:
-Certificate of Completion : Responsible Services of Alcohol Program, Victoria Bar School, Melbourne, Australia
-โครงการอบรมทางวิชาการ หลักสูตร กลยุทธ์การบริหารธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ รุ่น 48 พ.ศ.2557
คณะ สถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
-โครงการอบรมทางวิชาการ หลักสูตร RE – CU Hotel Investment and Marketing รุ่น 6 พ.ศ 2558
คณะ สถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อาจารย์เตือนใจ ศรีชะฏา
อาจารย์ประจำ

วุฒิการศึกษา :

ปริญญาโท: บธ.ม. (กลุ่มวิชาการเงินและการธนาคาร)
มหาวิทยาลัยศรีปทุม , 2540

ปริญญาตรี: บธ.บ. (อุตสาหกรรมการบริการ)
มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2534

ประกาศนียบัตร : Cert. Novoschool Programme (F&B)
Novotel Hotel @ Siam Square

ประกาศนียบัตร : ผู้ประกอบการธุรกิจสปา
สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
อาจารย์ดวงเดือน อาจสมบุญ
อาจารย์ประจำ

วุฒิการศึกษา :

ปริญญาโท: ศศ.ม. (การบริหารองค์การ)
มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ปริญญาตรี: ศศ.บ. (การเลขานุการ)
มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ประกาศนียบัตร: Executive Program in Hotel Management
วิทยาลัยดุสิตธานี

สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและไมซ์

ดร.ปณต อัศวชัย
หัวหน้าสาขา

วุฒิการศึกษา :

ปริญญาเอก:Ph.D. Architectural Heritage Management and Tourism (International Program)
Silpakorn University, Thailand,2016

ปริญญาโท: M.B.A. Hotel and Tourism Management (International Program) )
Silpakorn University International College ,Thailand, 2008

ปริญญาโท: M.B.A. Sport, Tourism and International Hospitality
Perpignan University, France,2007

ปริญญาตรี: B.A. (Public Relation International Program)
Bangkok University International College ,Thailand,2004
อาจารย์พันวลี รวมรีย์
อาจารย์ประจำ

วุฒิการศึกษา :

ปริญญาโท: M.B.A.Hotel and tourism Management (International Program)
Silpakorn University International College, thailand, 2008

ปริญญาโท :M.B.A. sport, Tourism and International Hospitality
Perpignan University, France, 2007

ปริญญาตรี : ศศ.บ. (การท่องเที่ยว)
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2547
อาจารย์กฤศนพัชญ์ บุญช่วย
อาจารย์ประจำ

วุฒิการศึกษา :

ปริญญาโท : วท.ม. (การจัดการนันทนาการการท่องเที่ยว)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,2555

ปริญญาตรี: ศศ.บ. (รัสเซียศึกษา)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,2552

สาขาวิชาการจัดการบริการธุรกิจเรือสำราญ

ดร.นครินทร์ ทั่งทอง
หัวหน้าสาขา

วุฒิการศึกษา :

ปริญญาเอก: ปร.ด. (การจัดการท่องเที่ยว)
มหาวิทยาลัยนเรศวร

ปริญญาโท: ศศ.ม. (การท่องเที่ยว)
มหาวิทยาลัยรังสิต
ปริญญาตรี: วท.บ.(สถิติประยุกต์)
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการบริการธุรกิจเรือสำราญ
ดร.ทัศตะวัน ด่วนตระกูลศิลป์
อาจารย์ประจำ

วุฒิการศึกษา :

ปริญญาเอก :Ph.D. (Hotel & Tourism Management)
Kyungsung University, Republic of Korea,2018

ปริญญาโท : วท.ม. (การจัดการนันทนาการการท่องเที่ยว)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,2554

ปริญญาตรี : ศศ.บ.(การท่องเที่ยวและการโรงแรม)
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ , 2549
อาจารย์ชญาณิศา วงษ์พันธุ์
อาจารย์ประจำ

วุฒิการศึกษา :

ปริญญาโท: ศศ.ม. (การจัดการการท่องเที่ยว)
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์, 2560

ปริญญาตรี : ศศ.บ. (การท่องเที่ยว)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลเทคนิคกรุงเทพ, 2545

สอนรายวิชาทักษะภาษาเสริมวิชาชีพ

อาจารย์สละ แย้มมีกลิ่น
ผู้รับผิดชอบรายวิชาทักษะภาษาฯ

วุฒิการศึกษา :

ปริญญาโท: M.S. (Business Education)
Southern New Hampshire University, USA

ปริญญาตรี: ศศ.บ. (การสอนภาษาอังกฤษ)
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

อาจารย์พิเศษ

อาจารย์เมธาวี ธรรมเกษร
อาจารย์พิเศษสาขาวิชาธุรกิจการบิน

วุฒิการศึกษา :

ปริญญาโท: Master of Aviation Industry Management (MAIM)
RMIT University, Melbourne, Australia

ปริญญาตรี: บธ.บ (บริหารธุรกิจระหว่างประเทศ)
วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
อาจารย์นภดล แสงเงิน
อาจารย์พิเศษ สาขาวิชาธุรกิจการบิน
อาจารย์สุรัตน์ ชุนงาม
อาจารย์พิเศษ สาขาวิชาธุรกิจการบิน

วุฒิการศึกษา :

ปริญญาโท: Master of Management (MM)
มหาวิทยาลัยคริสเตียน

ปริญญาตรี: Bachelor of Business Administration (BBA)
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

ทีม Admin

คุณสายฝน กล้าเดินดง
ผู้จัดการสำนักงานเลขานุการ

วุฒิการศึกษา :

ปริญญาโท: บธ.ม. (การจัดการองค์การ)
มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ปริญญาตรี: บธ.บ. (การจัดการทั่วไป)
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
คุณขวัญลดา สาระนาค
เจ้าหน้าที่สำนักงานเลขานุการ

วุฒิการศึกษา :

ปริญญาตรี : บธ.บ. (การจัดการ) มหาวิทยาลัยศรีปทุม
คุณณิชาภัทรธ์ ติวงค์
เจ้าหน้าที่สำนักงานเลขานุการ

วุฒิการศึกษา :

ปริญญาตรี: ศศ.บ.(การจัดการท่องเที่ยว)
มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย

Hall of Frame ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

คุณหญิงชนัตถ์ ปิยะอุย
ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
นายจตุพร สีหนาทกถากุล
ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
นายแพทย์ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ
ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์