หลักสูตร/สาขา

การจัดการโรงแรมและไมซ์

 

 
 

ตั ว จ ริ ง !
ด้ า น ก า ร โ ร ง แ ร ม 

เรียนที่นี่เราเน้นปฏิบัติจริง !
     นักศึกษาที่มีใจรักบริการ อยากเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ กับหลักสูตรการจัดการโรงแรมและไมซ์ ฝึกฝนจริงแบบครอบจักรวาล ในห้องปฏิบัติการ Hotel Information System Lab สุดทันสมัย พัฒนาทักษะจำเป็นสำหรับคนการโรงแรมตัวจริง! สนุกไม่จำกัดกับโอกาสแสดงความสามารถในการคิด วิเคราะห์ แก้ปัญหาระหว่างเรียน ที่อาจได้เจอจริงๆในการทำงาน รวบรวมจากประสบการณ์สุดเชี่ยวชาญของผู้สอน เพื่อต่อยอดความรู้และนำประสบการณ์ไปใช้ได้จริง! 

จุดเด่น

ดีกว่า! กับห้องฝึกที่ทันสมัย
มีโอกาสทำงานไกลถึงต่างประเทศ 
จะดีแค่ไหนถ้าทำงานได้ไกลถึงต่างประเทศ? เรียนที่นี่ดีกว่าแน่นอน! กับ SPU Hotel Information System Lab ห้อง LAB ที่เพียงพอต่อจำนวนนักศึกษา  เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจระบบการบริหารจัดการต่างๆ ในโรงแรมได้อย่างมืออาชีพ เน้นปฏิบัติจริงร่วมมือกับบริษัทชั้นนำ และโรงแรมชื่อดังระดับนานาชาติ รวบรวมโอกาสฝึกงานในต่างประเทศกับโรงแรมชั้นนำระดับโลก เช่น ออสเตรเลีย สวิสเซอร์แลนด์ สหรัฐอเมริกาและอีกหลายประเทศในทวีปเอเชีย ให้นักศึกษาจบไปเป็นตัวจริงด้านการโรงแรม!

 

ตอบ : วุฒิการศึกษาที่เปิดรับ
1. ต้องสำเร็จการศึกษา ม.6
     วิทย์ - คณิต
     ศิลป์ - คำนวณ
     ศิลป์ - สังคม
     ศิลป์ - ภาษา
     ศิลป์ - จีน
     ศิลป์ - ญี่ปุ่น
2. หรือ เทียบเท่า (อาชีวะ)  เทียบเท่า (กศน.)

ทุนการศึกษาที่รองรับ - ทุน กรอ./กยศ. ( ได้รับการรับรองจาก สกอ. สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาสภาวิชาชีพ. )
UploadImage ค่าเทอม   UploadImage  สาขาที่เปิดรับสมัคร   UploadImage สมัครเรียนออนไลน์   UploadImage ทุนการศึกษา
 

เงินเดือน

เงินเดือน : 15,000

คณาจารย์วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ

ประวัติการทำงาน :
2553-2555 ฝึกงาน และทำงาน ในตำแหน่ง Front และ Bar, Melbourne Australia
2555-2560 ผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด
บริษัท รอยัล ฟู้ด เซ็นเตอร์ จำกัด ( ธุรกิจจัดเลี้ยงนอกสถานที่ )
2557-ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บ้านเบญ รีสอร์ท เขาใหญ่ จังหวัด นครราชสีมา
2559-ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท เลทสลีป จำกัด ( PUCK HOSTEL )

ความสามารถพิเศษ :
วิทยากรบรรยายพิเศษ
- รับเชิญ บรรยายพิเศษในหัวข้อ การดำเนินธุรกิจจัดเลี้ยง แก่นักศึกษา สาขาการโรงแรม
มหาวิทยาลัยเทคโนราชมงคลรัตโกสินทร์ วิทยาเขต วังไกลกังวล
- รับเชิญ บรรยายพิเศษในหัวข้อ เทคนิคการเตรียมงานและการจัดสถานที่ในงานจัดเลี้ยง แก่นักศึกษา สาขา การจัดการโรงแรมและภัตาคาร วิทยาลัยการท่องเที่ยวและบริการ มหาวิทยาลัยรังสิต
- วิทยากรรับเชิญในงานเสวนา อภิมหกรรมสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย 2559 ในหัวข้อ การทำธุรกิจโฮสเทล ที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิต์
โทร : 02-5791111 ต่อ 1372
แฟกซ์ : 0-2579-1111ต่อ1247
อาจารย์เตือนใจ ศรีชะฎา เป็นอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญในด้านการเรียนการสอนเรื่องอุตสาหกรรมบริการ โดยได้รับหน้าที่เป็นผู้จัดเตรียมเอกสารประกอบการสอนในหลายรายวิชา นอกจากนั้นยังมีผลงานทางวิชาการร่วมกับอาจารย์ท่านอื่นอีก 1 ชิ้น นั่นคือ งานวิจัยเรื่อง “ความสัมพันธ์ระหว่างบุคลิกภาพห้าองค์ประกอบและความเกี่ยวพันในการทำงาน กับพฤติกรรมการบริการโรงแรมระดับ 4 ดาว ในเขตกรุงเทพมหานคร: กรณีศึกษาโรงแรมเครือข่าย
โทร : 0-2579-1111 ต่อ 1372
แฟกซ์ : 0-2579 1111 ต่อ 1247
อาจารย์ดวงเดือน อาจสมบุญ มีความเชี่ยวชาญในด้านการเรียนการสอนเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาสาขาวิชานี้โดยเฉพาะ ทั้งยังมีผลงานในการจัดทำเอกสารประกอบการสอนสำหรับบางรายวิชา และมีผลงานทางวิชาการร่วมกับอาจารย์ท่านอื่นอีก 1 ชิ้น นั่นคือ งานวิจัยเรื่อง “ความสัมพันธ์ระหว่างบุคลิกภาพห้าองค์ประกอบและความเกี่ยวพันในการทำงาน กับพฤติกรรมการบริการโรงแรมระดับ 4 ดาว ในเขตกรุงเทพมหานคร: กรณีศึกษาโรงแรมเครือข่าย”
โทร : 0-2579-1111 ต่อ 1372
แฟกซ์ : 0-2579-1111 ต่อ 1247
ประวัติการทำงาน :
พ.ศ. 2552 พนักงานประชาสัมพันธ์ สนามบินสุวรรณภูมิ ,
พ.ศ. 2553 เจ้าหน้าที่ทะเบียนและประชาสัมพันธ์, โรงเรียนนานาชาติสิงคโปร์ ศรีนครินทร์
พ.ศ. 2554 หัวหน้าสาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม, มหาวิทยาลัยปทุมธานี

ความสามารถพิเศษ :
วิทยากรบรรยายพิเศษ
- รับเชิญ บรรยายพิเศษในหัวข้อ การพัฒนาการบริการงานส่วนหน้าสู่ประชาคมอาเซียน สาขาการโรงแรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
- รับเชิญ บรรยายพิเศษในหัวข้อ การพัฒนาการบริการงานส่วนหน้า นักศึกษาอินเดีย มหาวิทยาลัยปทุมธานี
- รับเชิญ บรรยายพิเศษในหัวข้อ การพัฒนาบุคลิกภาพสำหรับครูปฐมวัย แก่นักศึกษา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยปทุมธานี
โทร : 0-2579-1111 ต่อ
แฟกซ์ : 0-2579-1111
-
โทร : 02-279-1111 ต่อ 1378
แฟกซ์ : 02-579-1111 ต่อ 1247

การจัดการโรงแรมและไมซ์

"เพราะที่นี่คือ 'ตัวจริง' ด้านการจัดการโรงแรม !"

ชื่อปริญญา

ภาษาไทย (ชื่อเต็ม) : ศิลปศาสตรบัณฑิต (การจัดการโรงแรมและไมซ์)

     (อักษรย่อ) : ศศ.บ. (การจัดการโรงแรมและไมซ์)

ภาษาอังกฤษ (ชื่อเต็ม) : Bachelor of Arts (Hotel and MICE Management)
     (อักษรย่อ) : B.A. (Hotel and MICE Management)

UploadImage

โครงสร้างหลักสูตร

จำนวนหน่วยกิตที่ศึกษาตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 128 หน่วยกิต
Course No.
Credits
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
 
     1.1 กลุ่มสาขาวิชามนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 9 หน่วยกิต
     1.2 กลุ่มสาขาวิชาภาษาและการสื่อสาร 
12 หน่วยกิต
     1.3 กลุ่มสาขาวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
 9 หน่วยกิต
2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน
 
     2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 
25 หน่วยกิต
     2.2 กลุ่มวิชาชีพบังคับ
37 หน่วยกิต
     2.3 กลุ่มวิชาความสนใจเฉพาะ
15 หน่วยกิต
     2.4 กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศเพื่องานอาชีพ
15 หน่วยกิต
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
 6 หน่วยกิต
 

รีบสำรองห้องเรียนสุดสร้างสรรค์ ใน SPU Hotel Information System Lab ห้องปฏิบัติการสุดไฮเทค ที่เน้นให้น้องๆลงมือเรียนจากการปฏิบัติจริง พร้อมหลักสูตรการจัดการโรงแรมครบวงจร ฝึกฝนทุกขั้นตอน ตั้งแต่ Front Office, Food & Beverage ไปจนถึง House Keeping ปูพื้นฐานงานบริการครอบจักรวาล ทั้งงานจัดอีเว้นท์ในโรงแรมส่วนต่างๆ แถมได้เข้าครัวฝึกคิดรายการอาหาร ผสมเครื่องดื่มและจัดดอกไม้ ยังไม่พอ! น้องๆ จะได้ฝึกฝนด้านภาษาสำหรับอาชีพ ฝึกงานร่วมกับโรงแรมชั้นนำ ได้ประสบการณ์ต่อยอดทำงานไกลถึงต่างประเทศ เช่น ออสเตรเลีย สวิสเซอร์แลนด์ สหรัฐอเมริกาและอีกหลายประเทศในทวีปเอเชีย 


ชั้นปี
1-2

ชั้นปีที่ 1 : นักศึกษาจะได้เรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎีโดยคณาจารย์มืออาชีพ และเน้นภาคปฏิบัติด้วยห้องปฏิบัติการสุดทันสมัย ที่มีอุปกรณ์และเครื่องมือที่เพียบพร้อม ศึกษาขั้นตอนการดำเนินงานธุรกิจที่พักแรม อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ ปูพื้นฐานสู่การวิชาด้านการโรงแรม 

ชั้นปีที่ 2 : ฝึกเน้นหลักสูตรวิชาการบริการในส่วนหน้าและห้องพัก ฝ่ายการบริการอาหารและเครื่องดื่มการดำเนินงานส่วนแม่บ้าน งานภัตตาคาร พร้อมเพิ่มทักษะด้านภาษาอังกฤษ กับวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในสังคม

ชั้นปี
3-4

ชั้นปีที่ 3 : ลงลึกหลักสูตรการโรงแรมด้วยวิชา การจัดการและบริการจัดเลี้ยง การเป็นผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ ตั้งแต่แผนกต้อนรับไปจนถึงแผนกในครัว เตรียมพร้อมนักศึกษาในเข้าสู่ตลาดเแรงงานด้านการโรงแรม

ชั้นปีที่ 4 : เตรียมพร้อมนักศึกษาในด้านภาษาอังกฤษสู้งานอาชีพ เจาะลึกการตลาดโรงแรมและการขาย ระเบียบวิธีวิจัยสำหรับอุตสาหกรรมการบริการ พร้อมมีสัมนาธุรกิจโรงแรม เตรียมสหกิจศึกษาการจัดการโรงแรม


 

การจัดการโรงแรมและไมซ์


UploadImage

 ท ำ ง า น อ ะ ไ ร ดี ?
 

   UploadImage ผู้จัดการโรงแรม (Hotel Manager)
   UploadImage ผู้จัดการสำนักงานส่วนหน้า (Front Office Manager)
   UploadImage ผู้จัดการห้องอาหาร (Restaurant Manager)
   UploadImage พนักงานต้อนรับ (Receptionist)
   UploadImage พนักงานสำรองห้องพัก (Reservation Officer)
   UploadImage เจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวก (Concierge)
 
 
 
UploadImage
 
 

บ ริ ษั ท ชั้ น น ำ
ที่ DEK- SPU เลือกได้ !

 
UploadImage โรงแรมชั้นนำทุกแห่ง ภายในประเทศ UploadImage
UploadImage โรงแรมชื่อดังระดับนานาชาติ UploadImage

 

การจัดการโรงแรมและไมซ์

 

 
 

ตั ว จ ริ ง !
ด้ า น ก า ร โ ร ง แ ร ม 

เรียนที่นี่เราเน้นปฏิบัติจริง !
     นักศึกษาที่มีใจรักบริการ อยากเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ กับหลักสูตรการจัดการโรงแรมและไมซ์ ฝึกฝนจริงแบบครอบจักรวาล ในห้องปฏิบัติการ Hotel Information System Lab สุดทันสมัย พัฒนาทักษะจำเป็นสำหรับคนการโรงแรมตัวจริง! สนุกไม่จำกัดกับโอกาสแสดงความสามารถในการคิด วิเคราะห์ แก้ปัญหาระหว่างเรียน ที่อาจได้เจอจริงๆในการทำงาน รวบรวมจากประสบการณ์สุดเชี่ยวชาญของผู้สอน เพื่อต่อยอดความรู้และนำประสบการณ์ไปใช้ได้จริง! 


View 38998