หลักสูตร/สาขา

ธุรกิจการบิน

 

 
 

เ ป็ น แ อ ร์ ?
ไ ม่ ย า ก . . .

ที่ S P U  A i r l i n e !
     แลนดิ้งสู่ SPU Airline สายการบินที่นักศึกษาได้เรียนรู้จากห้องปฏิบัติการจริง! พร้อมปูเส้นทางสู่แอร์โฮสเตสและแอร์กราวน์ให้นักศึกษา! ปั้นน้องๆ ให้มีคุณสมบัติตรงใจตลาดแรงงานธุรกิจการบิน จบไปมีงานทำแน่นอน! ด้วยหลักสูตรสุดทันสมัย ในห้องปฏิบัติการณ์ที่จำลองตั้งแต่หน้าสนามบินจนถึงในเครื่องบินมาให้ฝึกฝน ถ่ายทอดความรู้เน้นๆ จากผู้มีประสบการณ์ตรงในสายอาชีพธุรกิจการบิน ให้เก่งทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ พร้อมบินได้อย่างสง่าผ่าเผย 

ไฟล์แนบ

จุดเด่น

" ลากกระเป๋าขึ้นฟ้า หรือทำงานเก๋ๆ
ภาคพื้นดิน ภาษาเราก็แน่นเปรี๊ยะ! " 
หลักสูตรสุดเริ่ด ที่ไม่เพียงแค่เน้นความรู้ในตำรา แต่ที่นี่เราเน้นฝึกฝนจริงในห้องปฏิบัติการมาตรฐาน บริการทั้งภาคพื้นดินและการบริการบนเครื่อง จนถึงวิชาบริหารจัดการธุรกิจการบิน ฟิตจุดแข็งด้านภาษาอังกฤษและภาษาที่สามจนแน่นเปรี๊ยะ! พร้อมนั่งเครื่องไปศึกษาดูงานทั้งในและต่างประเทศ ร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่มีชื่อเสียงทางด้านธุรกิจการบินอย่างกว้างขวาง เช่น บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) และสถาบันฝึกอบรมด้านการบิน (TFTA) เตรียมตัวให้พร้อมกว่าใคร ประสบการณ์ความรู้เต็มกระเป๋า พร้อมติดปีกอย่างสง่างาม

 

ตอบ : วุฒิการศึกษาที่เปิดรับ
1. ต้องสำเร็จการศึกษา ม.6
     วิทย์ - คณิต
     ศิลป์ - คำนวณ
     ศิลป์ - สังคม
     ศิลป์ - ภาษา
     ศิลป์ - จีน
     ศิลป์ - ญี่ปุ่น
2. หรือ เทียบเท่า (อาชีวะ)  เทียบเท่า (กศน.)

ทุนการศึกษาที่รองรับ - ทุน กรอ./กยศ. ( ได้รับการรับรองจาก สกอ. สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาสภาวิชาชีพ. )
UploadImage ค่าเทอม   UploadImage  สาขาที่เปิดรับสมัคร   UploadImage สมัครเรียนออนไลน์   UploadImage ทุนการศึกษา

เงินเดือน

เงินเดือน : 15,000-18,000 ขึ้นไป

คณาจารย์วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ

ดร.มณฑิชา เครือสุวรรณ์ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางด้านภาษาอังกฤษจากมหาวิทยาลัยรามคำแหง ระดับปริญญาโททางด้านการบริหารงานบุคคลจาก สถาบันพัฒนบริหารศาสตร์ และปริญญาเอกทางด้านการบริหารธุรกิจจาก Nova Southeastern University ประเทศ สหรัฐอเมริกา มีประสบการณ์อย่างมากมายโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านธุรกิจการบิน
1) รองประธานกรรมการกิตติมศักดิ์ สถาบันทุนมนุษย์เพื่อสังคม ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
2) กรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎ์ธาณี
3) นายกสมาคมนักฝึกอบรมแห่งประเทศ
โทร : 02-579-1111 ต่อ 1224
แฟกซ์ : 0-2579-1111 ต่อ 1247
อาจารย์ณัฏฐมน เผ่าพันธุ์ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทางด้านธุรกิจการบิน จากสถาบันพัฒนาบุคลากรการบิน มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต และระดับปริญญาโท ทางด้านการจัดการการบิน จากสถาบันพัฒนาบุคลากรการบิน มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต เป็นผู้มีประสบการณ์ด้านธุรกิจการบิน และการสอนในหลักสูตรด้านธุรกิจการบินมายาวนานกว่า 9 ปี

ประวัติการทำงาน
2556-2558 อาจารย์ประจำหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการบิน สถาบันพัฒนาบุคลากรการบิน มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
ภาระหน้าที่และวันที่ปฏิบัติงานตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่มีดังนี้
- ภาระการสอน ทำโครงการในหลักสูตร ทำงานวิจัย และงานที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

2556-2558 อาจารย์ผู้ประสานงานในหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการการบิน) มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
ภาระหน้าที่และวันที่ปฏิบัติงานตั้งแต่วันเสาร์ถึงวันอาทิตย์ที่มีดังนี้
- ภาระหน้าที่รับผิดชอบงานติดต่อประสานงานกับผู้ทรงคุณวุฒิ อาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรและนักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการการบิน)
- การจัดงานโครงการที่เกี่ยวกับหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการการบิน)
- การทำประชาสัมพันธ์หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการการบิน)

2559-2564 อาจารย์ประจำหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการบิน วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ภาระหน้าที่และวันที่ปฏิบัติงานตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่มีดังนี้
- ภาระการสอน ทำโครงการในหลักสูตร ทำงานวิจัย และงานที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

ผลงานทางด้านวิชาการ
2558 - อ.ณัฏฐมน เผ่าพันธุ์ (2558) “การรับรู้และทัศน์คติของผู้ใช้บริการสายการบินในกรุงเทพมหานครที่มีต่อข่าวสารการตรวจสอบมาตรฐานการบินของไทยขององค์กรการบินพลเรือนระหว่างประเทศ” การประชุมวิชาการระดับชาติด้านอุตสาหกรรมการบิน มหาวิทยาลัยเกษมบัณทิต ครั้งที่ 2 หน้า 1345-1400

2559 - อ.ณัฏฐมน เผ่าพันธุ์ และ อ.ธนกร ณรงค์วานิช (2559) “พฤติกรรมการตัดสินใจเลือกใช้การเดินทางทางอากาศของนักศึกษาสถาบันอุดมศึกษาในกรุงเทพมหานคร” การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 2 หน้า 74

2560 - อ.ณัฏฐมน เผ่าพันธุ์ และ อ.ธนกร ณรงค์วานิช (2560). “ปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการเลือกใช้บริการสายการบินต้นทุนต่ำเส้นทางภายในประเทศของผู้โดยสารชาวไทย ณ ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง”. การการประชุมวิชาการด้านการบินระดับชาติ โรงแรมโนโวเทล สุวรรณภูมิแอร์พอร์ต กรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 1.หน้า 15-16.

2561 - อ.ณัฏฐมน เผ่าพันธุ์ (2561). “ความพึงพอใจของผู้โดยสารสูงอายุที่มีต่อการให้บริการของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ” การการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ การการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ครั้งที่ 13. หน้า 724-731

2561 - อ.ณัฏฐมน เผ่าพันธุ์ และ อ.ธนกร ณรงค์วานิช (2561). “ความพึงพอใจของผู้โดยสารสูงอายุที่มีต่อการให้บริการของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ” การการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ครั้งที่ 13. หน้า 2067-2072

2563 - อ.ณัฏฐมน เผ่าพันธุ์ (2563) “การรับรู้คุณภาพในการให้บริการและความประทับใจของผู้โดยสารสายการบินต้นทุนต่ำมีความสัมพันธ์กับการกลับมาใช้บริการซ้ำ” การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ครั้งที่ 15 หน้า 1565-1574

ประวัติการฝึกอบรมและการสัมมนา
ปี 2559
- โครงการอบรม The Development Project of Personnel Certification Bodies for Occupational Standards to Comply with International Standard (ISO/IEC 17024) by TPQI (29/11/2016-01/12/2016)
- โครงการอบรม The training program on Assessment Technique by TPQI (22-23/12/2016)

ปี 2560
- โครงการอบรม Dangerous Good Regulation – Initial by IATA (17-21/07/2017)
- โครงการอบรม The Development Project of Personnel Certification Bodies for Occupational Standards to Comply with International Standard (ISO/IEC 17024) by TPQI (13/07/2017-14/07/2017)
- โครงการอบรม Air Travel Companion for the Disabled by Rangsit University (28/06/2017-30/06/2017)
- โครงการอบรมหลักสูตรการแต่งหน้าตัวเองเสริมสร้างบุคลิกภาพ by MTI (15/08/2017)

ปี 2561
- โครงการอบรม The 9th TCU International e-learning Conference 2018 MOOCs and Beyond by TCU (19-20/07/2018)
- โครงการอบรมเทคนิคการจัดการเรียนรู้แบบใช้โครงงานเป็นฐาน (Project-Based Learning) by ควอท (21/07/2018)
- โครงการอบรม Train the Trainer for Aviation Personnel by Dhurakij Pundit University (24-26/01/2018)
- โครงการอบรมการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) by สสว. (20-22/06/2018)
- โครงการฝึกปฏิบัติงานประสบการณ์วิชาชีพด้านธุรกิจการบินกับสายการบิน MALDIVIAN AIRLINE (10/06/2018-15/08/2018)

ปี 2562
- โครงการอบรมหลักสูตรของ Pearson หัวข้อ Assignment Base Training (21-22/05/2019)

ปี 2563
- โครงการอบรมหลักสูตร Service Excellence by Thai Aviation Careers (15-16/02/2020)
- โครงการอบรม โควิด 19 และระบาดวิทยา by มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (29/12/2020)

ปี 2564
- โครงการอบรม Aviation Law Fundamental by IATA รุ่นที่ 3 (15/03/2021-17/03/2021)
- โครงการอบรม Fundamental Presentation and Media creation with CANVA for Online Teaching by Sripatum University (13/01/2021)
- โครงการอบรม Fundamental Online Quiz with Google From for Online Teaching by Sripatum University (14/01/2021)

ปี 2564
- โครงการอบรม Fundamental Online Video Editing with Flexclip for Online Teaching by Sripatum University (13/01/2021)
- โครงการอบรม Fundamental Online Collaborative Tool with PADLET for Online Teaching by Sripatum University (13/01/2021)
- โครงการอบรม Fundamental Open Education Resources (OER) for Online Teaching by Sripatum University (15/01/2021)
- โครงการอบรม Fundamental Video on Demand (VDO) Creation with Vidyard and Loom for Online Teaching by Sripatum University (09/01/2021)
โทร : 0-2579-1111 ต่อ 1395
แฟกซ์ : 0-2579-1111 ต่อ 1247
อาจารย์ลัคณา สันติณรงค์ อดีตผู้จัดการประจำประเทศไทยของเจ็ท แอร์เวย์ส, Jet Airways (India) สิ้นสุดการดำรงตำแหน่งเมื่อเดือน ตุลาคม 2553 โดยก่อนหน้าที่จะร่วมงานกับเจ็ท แอร์เวย์ส ลัคณาเคยดำรงตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายขาย ประจำประเทศไทยและกัมพูชา ของสายการบิน KLM Royal Dutch Airlines และผู้จัดการอาวุโสฝ่ายสื่อสารการตลาด และองค์กรในเครือบริษัท เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด(มหาชน) ซึ่งเป็นผู้ลงทุนด้านโรงแรมและรีสอร์ตชั้นนำในประเทศไทยหลายแห่ง เครือโรงแรมที่เป็นที่รู้จักอย่างดีในประเทศไทย ได้แก่ Grand Hyatt Erawan and JW Morriott Bangkok โดยรับผิดชอบด้านสื่อสารการตลาด และดูแลเรื่องการส่งเสริมภาพลักษณ์องค์กรและกิจกรรมเพื่อสังคม และสร้างเสริมความสัมพันธ์อันดีกับสาธารณชน
โทร : 0-2579-1111 ต่อ 1173
แฟกซ์ : 0-2579-1111 ต่อ 1247
อาจารย์วัชราภรณ์ อรานุเวชภัณฑ์ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และระดับปริญญาโททางด้านการจัดการการตลาด จากวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล มีประสบการณ์อย่างมากมายโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านธุรกิจการบิน ธุรกิจการท่องเที่ยว และอุตสาหกรรมการบริการและเป็นที่ปรึกษาทางด้านการตลาด บริษัท KS and S Travel Service Co.,Ltd.
โทร : 0-2579-1111 ต่อ 1386
แฟกซ์ : 0-2579-1111 ต่อ 1247
ผศ.ธนกร ณรงค์วานิช สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ด้านบริหารการจัดการโลจิสติกส์ และมีประสบการณ์การทำงานด้านการบินเป็นจำนวนมาก เช่น สายการบินภูเก็ตแอร์ สายการบินอลิตาเลีย สายการบินเอนเจิล สายการบินแอร์อันดามัน ประกอบกับมีประสบการณ์การสอนด้านธุรกิจการบินมายาวนานกว่า 3 ปี
อบรมการปฏิบัติการบิน : ศูนย์ฝึกอบรมสายการบิน อลิตาเลีย กรุงโรม ประเทศอิตาลี
อบรมการพัฒนาโรงแรมสีเขียว : มูลนิธิใบไม้เขียว อบรมการบริหารการจัดการโรงแรม : วิทยาลัยดุสิตธานี
โทร : 0-2579-1111 ต่อ 1398
แฟกซ์ : 0-2579-1111 ต่อ 1247
ประวัติการทำงาน :
- Part-time lecturer at Faculty of Liberal Arts and International program, Kasem Bundit University
- Full-time lecturer at Aviation Personnel Development Institute, Kasem Bundit University
- English tutor at ATDI(Bangkok), AEA (Bangkok), Crewabs (Bangkok), โรงเรียนเสริมทักษะ
(Bangkok), โรงเรียนกวดวิชาสานฝัน (Tak),The Winner (Tak), Attention (Chiang Mai), BAC (Chiang Mai), and a private tutor
- Foreigner consultant (Korean investor)
- Restaurant manager at German Bistro
- Booking/reservation; counter service at Chiang Mai Old Cultural Center
- Part-time ground staff at Phuket Air
- Student trainee at Chiang Mai international Airport office (AOT)

กิจกรรมความสามารถพิเศษ:
- Staff at The Sixth International Conference on Advancement of Development Administration
2017—Social Sciences and Interdisciplinary Studies (The 6th ICADA 2017—SSIS)
- Keynote speaker at Civil Aviation Training Center and Sripatum University
โทร : 0-2579-1111ต่อ 1403
แฟกซ์ : 0-2579-1111ต่อ 1247
หลักสูตรการอบรมในประเทศและต่างประเทศ:
-นักศึกษากลุ่มพิเศษ Outstanding Student Program : มหาวิทยาลัยกรุงเทพ พ.ศ. 2544
-Sabre Sonic Check In System พ.ศ. 2548
-โครงการศึกษา ดูงานมหาวิทยาลัยฮันยาง ประเทศเกาหลี พ.ศ. 2553
-Basic IATA Training Course พ.ศ. 2555
-Passenger Fares and Ticketing พ.ศ. 2556
-Amadeus Reservation and Ticketing Course พ.ศ. 2558
-โครงการอบรมทางวิชาการ หลักสูตรการปรึกษาเชิงจิตวิทยา มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย พ.ศ.2558
-โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติขั้นกลางโดยใช้โปรแกรม SPSS เพิ่องานวิจัย
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย พ.ศ.2558

ประวัติการทำงาน :
2548-2550 เจ้าหน้าที่บริการภาคพื้นดิน บริษัท ไทยแอร์พอร์ตกราวน์ เซอร์วิสเซส
2550-2558 เจ้าหน้าที่สำรองที่นั่งและออกบัตรโดยสาร สายการบินบางกอกแอร์เวย์
2558-2561 อาจารย์ประจำ และหัวหน้าสาขาวิชาการจัดการธุรกิจสายการบิน มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
2561- ปัจจุบันอาจารย์ประจำสาขาวิชาธุรกิจการบิน มหาวิทยาลัยศรีปทุม

การดำรงตำแหน่ง :
2558-2561 คณะกรรมการการประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่อง “หยกใสร่ายคำในวงวรรณ” ลิลิต
พระลอ และพระราชนิพนธ์แปล ทีทรรศน์ ภาษา วรรณกรรมและวัฒนธรรม เพื่อเฉลิม
พระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลอง
พระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ คณะมนุษยศาสตร์และประยุกต์ศิลป์
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ประสบการณ์ด้านงานวิจัยและบทความทางวิชาการ:
- นำเสนอบทความวิชาการเรื่อง “787 ดรีมไลนเนอร์กับนัยยะต่อตลาดการบิน: 787 Dreamliner…A Future of Flight Its Implication towards Airline Market” การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 11 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม พ.ศ.2562

ความสามารถพิเศษ :
วิทยากรบรรยายพิเศษ
- รับเชิญ บรรยายพิเศษในหัวข้อ “การทำงานในอุตสาหกรรมการบิน บัณฑิตควรเตรียมตัวอย่างไร”
แก่นักศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี
- รับเชิญ บรรยายพิเศษในหัวข้อ “ความรู้ และประสบการณ์ เปลี่ยนผ่านสู่การต่อยอด”
แก่นักเรียน โรงเรียนเซนต์โยเซฟ บางนา
โทร : 0-2579-1111 ต่อ1392
แฟกซ์ : 0-2579-1247
หลักสูตรการอบรมในประเทศและต่างประเทศ :
- การอบรมภาษาอังกฤษขั้นสูง จัดโดยบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
- การอบรมความรู้เรื่องไวน์ และอาหาร (cooking term) จัดโดยบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
- การอบรมบุคลิกภาพ และการแต่งกาย จัดโดยบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
- การอบรมการให้บริ การในชั้น business class และ first class จัดโดยบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
- การอบรมการให้บริการขั้นสูงของ New Business Class และ First Class
- เข้ารับการฝึกอบรบหัวข้อ “Basic Passenger Handling (Ground Service)” และ ได้รับ ประกาศนียบัตร
- เข้ารับการอบรบกับ Cambridge University Press ในหัวข้อ “Connecting Language and Life’’

ประวัติการทำงาน
2526- 2528 เจ้าหน้าที่พันธรักษ์ (curator) สยามสมาคม ซอยอโศก
2555- 2556 อาจารย์ภาควิชาสาขาธุรกิจการบิน มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
2556-2557 อาจารย์พิเศษสอนภาษาอังกฤษของหน่วยงานภาครัฐ Ministry of Labor.
2559 อาจารย์พิเศษสอนวิชา Wine testing ภาคภาษาอังกฤษให้แก่ นักศึกษาปี 3 ที่สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
2559 อาจารย์พิเศษสอนนักศึกษาสาขาธุรกิจการบินภาคภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยเกษตรกำแพงแสน
2560 วิทยากรโครงการ English Camp มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
2560 วิทยากรภาควิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัย ราชภัฎพระนครในเรื่อง “ การอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาบุคลิกภาพ
ครูภาษา อังกฤษยุคใหม่ ”
2528-2562 พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน (cabin attendant) ในชั้น business class และ first class บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
2561-2562 อาจารย์พิเศษสอนภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร

ประสบการณ์ด้านงานวิจัยและบทความทางวิชาการ
- หัวข้อ การตระหนักรู้และความเข้าใจของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินต่อความแตกต่างทางวัฒนธรรมของผู้โดยสารCultural Difference of Passenger: Awareness and Understanding of flight Attendants
- หัวข้อ การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4 ในการเรียนรู้เรื่อง ประโยค Condition โดยใช้วิธีการเรียนแบบ 4 MAT (A Study of English Conditional Sentence Achievement of Grade 10 Students Using 4 MAT Approach)

ความสามารถพิเศษ
- ภาษาอังกฤษ พูด- ดีมาก, อ่าน-ดี, เขียน-ดี, เข้าใจ-ดีมาก
- ภาษาไทย พูด- ดีมาก, อ่าน-ดีมาก, เขียน-ดีมาก, เข้าใจ-ดีมาก
- มีทักษะด้านการบริการสูง และมีหัวใจในการให้บริการ (service mind)

ผลงาน
- เข้าเฝ้าถวายงานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ ครั้งเสด็จเยือนปักกิ่ง ประเทศจีน เมื่อเดือนตุลาคม พ.ศ. 2535
- เข้าเฝ้าถวายงานพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาฯ ครั้งเสด็จเยือนมหานครลอนดอน สหราชอาณาจักร เมื่อเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2540
- เข้าเฝ้าถวายงาน สมเด็จพระราชาธิบดีจอร์จ ตูปูที่ 5 (George Tupou V) พระมหากษัตริย์แห่งตองกา เมื่อครั้งเสด็จเยือนประเทศไทย
เดือนพฤษภาคม พ.ศ 2553
โทร : 02-579-1111 ต่อ 1387
แฟกซ์ : 02-579-1111 ต่อ 1247

ธุรกิจการบิน

"เหินฟ้าอย่างสง่า โดดเด่นด้านภาษา ธุรกิจการบิน SPU!"

ชื่อปริญญา

ภาษาไทย (ชื่อเต็ม) : ศิลปศาสตรบัณฑิต (ธุรกิจการบิน)

     (อักษรย่อ) : ศศ.บ. (ธุรกิจการบิน)
ภาษาอังกฤษ (ชื่อเต็ม) : Bachelor of Arts (Airline Business)
     (อักษรย่อ) : B.A. (Airline Business)

UploadImage

โครงสร้างหลักสูตร

จำนวนหน่วยกิตที่ศึกษาตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 129 หน่วยกิต
Course No.
Credits
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
 
     1.1 กลุ่มสาขาวิชามนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 9 หน่วยกิต
     1.2 กลุ่มสาขาวิชาภาษาและการสื่อสาร 
12 หน่วยกิต
     1.3 กลุ่มสาขาวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
 9 หน่วยกิต
2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน
 
     2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 
21 หน่วยกิต
     2.2 กลุ่มวิชาชีพบังคับ
39 หน่วยกิต
     2.3 กลุ่มวิชาชีพเลือก
 6 หน่วยกิต
     2.4 กลุ่มวิชาทักษะภาษาเสริมวิชาชีพ
12 หน่วยกิต
     2.5 กลุ่มวิชาโท
15 หน่วยกิต
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
 6 หน่วยกิต
 

อาชีพแอร์ฯในฝัน เรียนอะไร?

เพราะเส้นทางนี้ไม่ง่าย . . . เราเลยจัดเตรียมทั้งความรู้และแบบฝึกหัดในชีวิตจริงก่อนการทำงานมาให้นักศึกษาทุกคน ด้วยห้องเรียนที่จำลองการฝึกตั้งแต่เคาท์เตอร์เช็กอินจนถึงเหตุการณ์จำลองในเครื่องบิน เหมือนเป็นแอร์ฯ ตัวจริงในสายการบินชั้นนำ พร้อมฝึกฝนภาษาให้แข็งแกร่ง จุดสำคัญของการเข้าทำงานให้เหนือกว่าใคร ด้วยคอนเซ็ป ใครๆก็เป็นแอร์ฯ ได้ SPU จึงจัดวิชาเตรียมพร้อมด้านบุคลิกภาพมาให้ตั้งแต่ปีแรก รับรองความพร้อมทุกด้านก่อนการเข้าทำงาน! 


ชั้นปี
1-2

ชั้นปีที่ 1 : เตรียมพร้อมด้านบุคลิกภาพและการพัฒนาอัตลักษณ์ ปรับบุคลิกภาพให้เหล่าลูกเรือการบินตั้งแต่ขั้นแรก พร้อมศึกษาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่ออาชีพและการทำงาน เรียนรู้อาเซียนศึกษา ปูพื้นฐานอุตสาหกรรมการบิน ตั้งแต่ในชั้นปีแรก

ชั้นปีที่ 2 : ศึกษาการจัดการและการดำเนินงานท่าอากาศยาน ติวเข้มวิชาพฤติกรรมนักท่องเที่ยวและการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม การบริการและภาษาอังกฤษสำหรับการบริการผู้โดยสารสายการบิน พร้อมทักษะสื่อสารสำคัญด้านภาษาอังกฤษ ให้นักศึกษาพร้อมเข้าสู่วงธุรกิจการบินได้อย่างเต็มภาคภูมิกับวิชาบัณฑิตในอุดมคติทางด้านธุรกิจสายการบิน กฏหมายการบิน เตรียมความพร้อมเพื่องานบริการบนเครื่องบินทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ

ชั้นปี
3-4

ชั้นปีที่ 3 : เหินฟ้าอย่างปลอดภัยกับวิชา นิรภัยและการรักษาความปลอดภัยทางการบิน บริการหลุมจอดสารการบิน เรียนรู้ทุกรอบด้านสำหรับงานบริการทางการบิน กับวิชาการสำรองที่นั่งและงานรับบัตรโดยสาร การบริการผู้โดยสารบนเครื่องบิน พร้อมวิชาโภชนาการและครัวการบิน เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การทำงานในโลกสังคม 

ชั้นปีที่ 4 : เข้าสู่การทำงานกับการวิจัยเพื่ออุตสาหกรรมการบิน สัมนาอุตสาหกรรมการบิน เตรียมสหกิจศึกษาด้านธุรกิจการบิน พร้อมทักษะสำคัญสำหรับลูกเรือการบิน กับภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร เตรียมตัวทดสอบภาษาอังกฤษแบบสมทธิภาพ วาทการและการนำเสนอ เพื่อให้นักศึกษาเตรียมพร้อมเข้าสู่การทำงานอย่างมั่นใจ

 


 

ธุรกิจการบิน


UploadImage

 ท ำ ง า น อ ะ ไ ร ดี ?

 
UploadImage แอร์โฮสเตสและสจ๊วต (Cabin / Flight Attendant)
UploadImage พนักงานต้อนรับภาคพื้นสายการบิน (Ground staff)
UploadImage งานด้านความปลอดภัยในอาคารหรือโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่
UploadImage พนักงานออกบัตรโดยสารและสำรองที่นั่ง (Airline Ticket Agent)
UploadImage พนักงานฝ่ายขนส่งสินค้าทางอากาศ (Cargo Services)
UploadImage เจ้าหน้าที่ในองค์การและธุรกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจสายการบิน ฯลฯ
 
 
UploadImage
 
 

บ ริ ษั ท ชั้ น น ำ
ที่ DEK- SPU เลือกได้ !

 
UploadImage บริษัท การบินไทย จำกัด(มหาชน) UploadImage
UploadImage สายการบินชั้นนำในประเทศ :
Thai Smile, Kan Air, Jet Asia Airways, Thai AirAsia,
Thai Lion Air, Nok Air, Bangkok  Airways, Orient Thai Airlines UploadImage
UploadImage สายการบินชั้นนำทั่วโลก :
Emirates, Singapore Airlines, Korean Air,
Eva Air, Singapore Airlines, Lufthansa, Japan Airlines,
Etihad, Hainan Airlines, Etihad Airways, Qantas,
Jetstar Asia, China Eastern Airlines, Cathay Pacific,
Air China, Tigerair, All Nippon Airways, China Eastern Airlines,
Garuda Indonesia UploadImage
UploadImage Thai Aviation Services UploadImage
UploadImage บริษัท แพน ไทย แอร์ (กรุงเทพ) จำกัด UploadImage
UploadImage บริษัท วิงสแปน เซอร์วิสเซส จำกัด UploadImage
UploadImage บริษัท ฟูลฟาซิลิตี้ จำกัด UploadImage

 

ธุรกิจการบิน

 

 
 

เ ป็ น แ อ ร์ ?
ไ ม่ ย า ก . . .

ที่ S P U  A i r l i n e !
     แลนดิ้งสู่ SPU Airline สายการบินที่นักศึกษาได้เรียนรู้จากห้องปฏิบัติการจริง! พร้อมปูเส้นทางสู่แอร์โฮสเตสและแอร์กราวน์ให้นักศึกษา! ปั้นน้องๆ ให้มีคุณสมบัติตรงใจตลาดแรงงานธุรกิจการบิน จบไปมีงานทำแน่นอน! ด้วยหลักสูตรสุดทันสมัย ในห้องปฏิบัติการณ์ที่จำลองตั้งแต่หน้าสนามบินจนถึงในเครื่องบินมาให้ฝึกฝน ถ่ายทอดความรู้เน้นๆ จากผู้มีประสบการณ์ตรงในสายอาชีพธุรกิจการบิน ให้เก่งทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ พร้อมบินได้อย่างสง่าผ่าเผย 

ไฟล์แนบ


View 81361