การจัดการบริการธุรกิจเรือสำราญ

สาขาน้องใหม่ที่ได้รับการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยศรีปทุม เปิดดำเนินการเรียนการสอน ปีการศึกษา 1/2557 เหมาะสมสำหรับนักศึกษารุ่นใหม่ ที่มีใจรักบริการ และสนใจทำงานเก็บเกี่ยวประสบการณ์แปลกใหม่ในต่างแดน และต้องการสร้างรายได้เป็นกอบเป็นกำในช่วงเวลาสั้นๆ ของชิวิต เป็นหลักสูตรที่เน้นเรียนด้านการจัดการบริการด้านโรงแรมใน 3 ด้าน ได้แก่ ด้านสำนักงานส่วนหน้า (Front Office) ด้านห้องพัก (Housekeeping) และด้านบริการอาหารและเครื่องดื่ม (Food & Beverage Service) บนเรือสำราญ ใช้เวลาในการเรียนทั้งสิ้น 4 ปี

จุดเด่น

หลักสูตรมีการเตรียมความพร้อมเพื่อเป็นการเบิกทางให้กับนักศึกษาเพราะมีการเสริมรายวิชาที่เป็นข้อบังคับของ IMO : International Marine Organization โดยฝึกอบรมด้านวิชา “ความรู้พื้นฐานคนประจำเรือ” 4 หลักสูตรมาตรฐาน เพื่อเป็นใบเบิกทางในการขอทำ “หนังสือคนประจำเรือ” (Seaman Book) กับกรมเจ้าท่าได้โดยตรงหลังจากจบหลักสูตร โดยความร่วมมือกับ “โรงเรียนเดินเรือสากล” ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานจาก IMO (International Maritime Organisation) และเป็นไปตามการรับรองของกรมเจ้าท่า ในปีที่ 3 และ ปีที่ 4 นอกจากนี้ยังมีการเตรียมความพร้อมด้านภาษาโดยในหลักสูตรนักศึกษาจะได้รับการเรียนด้านภาษาอังกฤษ เพื่อเตรียมสอบภาษาอังกฤษที่ใช้สำหรับคนเรือโดยเฉพาะ Marlins English Test เพื่อคนทำงานเรือในช่วงปลายของหลักสูตรยังเตรียมความพร้อมด้วยความร่วมมือกับบริษัท Triple C Academy เพื่อเตรียนมความพร้อมในการสมัครงานบนเรือสำราญที่มีชือเสียงของโลก

อาชีพเมื่อสำเร็จการศึกษา

ธุรกิจเรือสำราญทั้งในและต่างประเทศ
- พนักงานต้อนรับ (Receptionist)
- พนักงานแม่บ้าน (Housekeeper)
- พนักงานบริการอาหารและเครื่องดื่ม (Food and Beverage Service)
- พนักงานจัดเลี้ยง (Banquet Staff)

ธุรกิจที่พักแรม
- ผู้จัดการสำนักงานส่วนหน้า (Front Office Manager)
- พนักงานสำรองห้องพัก (Reservation Officer)
- เจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวก (Concierge)
- หัวหน้าแผนกแม่บ้าน (Executive Housekeeper)
- หัวหน้าแม่บ้าน (Head Housekeeper)
- หัวหน้าห้องผ้า (Linen Room Supervisor)

ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม
- ผู้จัดการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม (Food and Beverage Manager)
- ผู้จัดการห้องอาหาร (Restaurant Manager)
- หัวหน้าพนักงานเสิร์ฟ (Head Waiter/ Waitress)
- พนักงานเสิร์ฟอาวุโสประจำเขต (Station Waiter/ Waitress)

ธุรกิจการประชุมและการแสดงสินค้า
- พนักงานประสานงานการประชุมและแสดงสินค้า (Meeting Convention and Exhibition Coordination Officer)
- พนักงานขายและการตลาด (Marketing and Sales Officer)
- พนักงานวางแผนและดำเนินการจัดกิจกรรมพิเศษ (Special Events Planning Officer)
ฯลฯ

เงินเดือน

เงินเดือน : 100,000 บาท/เดือน

รายละเอียด

ชื่อปริญญา

ศิลปศาสตรบัณฑิต (การจัดการบริการธุรกิจเรือสำราญ)
ศศ.บ. (การจัดการบริการธุรกิจเรือสำราญ)
Bachelor of Arts (Hospitality Management for Cruise Lines Business)
B.A. (Hospitality Management for Cruise Lines Business)

แผนการเรียน/โครงสร้างหลักสูตร


ระยะเวลาการศึกษา หลักสูตร 4 ปี (ภาคปกติ)
เรียนในวันเวลาราชการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 - 17.00 น.
 

สาขาน้องใหม่ที่ได้รับการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยศรีปทุม เปิดดำเนินการเรียนการสอนในปีการศึกษา 1/2557 มีรายละเอียดที่สำคัญ ดังนี้
1.  เหมาะสมสำหรับนักศึกษารุ่นใหม่ ที่มีใจรักบริการ และสนใจทำงานเก็บเกี่ยวประสบการณ์แปลกใหม่ในต่างแดน และต้องการสร้างรายได้เป็นกอบเป็นกำในช่วงเวลาสั้นๆ ของชิวิต

2.  เป็นหลักสูตรที่เน้นเรียนด้านการจัดการบริการด้านโรงแรมใน 3 ด้าน ได้แก่ ด้านสำนักงานส่วนหน้า (Front Office) ด้านห้องพัก (Housekeeping) และด้านบริการอาหารและเครื่องดื่ม (Food & Beverage Service)  บนเรือสำราญ ใช้เวลาในการเรียนทั้งสิ้น 4 ปี


 

 UploadImage  UploadImage

3.  หลักสูตรมีการเตรียมความพร้อมเพื่อเป็นการเบิกทางให้กับนักศึกษาเพราะมีการเสริมรายวิชาที่เป็นข้อบังคับของ IMO: International Marine Organization โดยฝึกอบรมด้านวิชา “ความรู้พื้นฐานคนประจำเรือ” 4 หลักสูตรมาตรฐาน เพื่อเป็นใบเบิกทางในการขอทำ “หนังสือคนประจำเรือ” (Seaman Book) กับกรมเจ้าท่าได้โดยตรงหลังจากจบหลักสูตร โดยความร่วมมือกับ “โรงเรียนเดินเรือสากล” ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานจาก IMO (International Maritime Organisation) และเป็นไปตามการรับรองของกรมเจ้าท่า ในปีที่ 3 และ ปีที่ 4UploadImage

4.  นอกจากนี้ยังมีการเตรียมความพร้อมด้านภาษาโดยในหลักสูตรนักศึกษาจะได้รับการเรียนด้านภาษาอังกฤษ เพื่อเตรียมสอบภาษาอังกฤษที่ใช้สำหรับคนเรือโดยเฉพาะ Marlins English Test  เพื่อคนทำงานเรือ

5.  ในช่วงปลายของหลักสูตรยังเตรียนมครวมพร้อมด้วยความร่วมมือกับบริษัท Triple C Academy เพื่อเตรียนมความพร้อมในการสมัครงานบนเรือสำราญที่มีชือเสียงของโลกUploadImage
UploadImage

 

คณาจารย์วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ

ดร.ยุพวรรณ นังคลาภิวัฒน์ เป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านการบริหารงานวิชาชีพอุตสาหกรรมบริการ โดยมีประสบการณ์ทำงานในเครือโรงแรมเซนทารา เป็นเวลามากกว่า 25 ปี เป็นส่วนหนึ่งในทีมผู้ก่อตั้งโรงแรม Hyatt Central Plaza Bangkok ซึ่งก่อตั้งในปี พ.ศ. 2526 โดยเริ่มจากตำแหน่ง Guest Service Manager, Sr. Front Office Manager, Cerdit Manager และดำรงตำแหน่งสุดท้ายเป็นผู้บริหารระดับสูง Sr. Training Manager ตามลำดับ นอกจากนั้นยังได้รับเชิญเป็นวิทยากรพิเศษจากหน่วยงานชั้นนำด้านอุตสาหกรรมบริการต่างๆ รวมทั้งสถานบันการศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน เคยดำรงตำแหน่งอาจารย์ประจำคณะอุตสาหกรรมบริการ สาขาโรงแรมและท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยรังสิต ก่อนมารับตำแหน่ง รองคณบดีคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
โทร : 02-579-1111 ต่อ 3020
แฟกซ์ : 02-579-1111 ต่อ 1247
อาจารย์ชานนท์ สืบสายไทย สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี และปริญญาโท ด้าน Hospitality Management และมีประสบการณ์การทำงานบนเรือสำราญ เช่น Ocean Marina Yacht Club, Pattaya
โทร : 0-2579-1111 ต่อ 1379
แฟกซ์ : 0-2579-1111 ต่อ 1247
อาจารย์นครินทร์ ทั่งทอง สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางด้านสถิติประยุกต์จากมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ระดับปริญญาโททางด้านการท่องเที่ยวจากมหาวิทยาลัยรังสิตและกำลังศึกษาปริญญาเอกทางด้านการจัดการการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยนเรศวร มีประสบการณ์อย่างมากมายโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการจัดการบริการธุรกิจเรือสำราญ
โทร : 0-2579-1111 ต่อ 1374
แฟกซ์ : 0-2579-1111 ต่อ 1247