การจัดการการท่องเที่ยว

มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความพร้อมในการเข้าสู่วิชาชีพด้านการท่องเที่ยวเพื่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ซึ่งนักศึกษาจะได้รับการพัฒนาและฝึกฝนในรูปแบบที่พร้อมสรรพ โดยเป็นการบูรณาการวิชาการด้านศิลปศาสตร์และการจัดการเข้าไว้ด้วยกัน เพื่อให้นักศึกษาได้มีโอกาสแสดงความสามารถทั้งทางทักษะด้านการคิด วิเคราะห์ ความคิดสร้างสรรค์การแก้ปัญหาและด้านอื่นๆ ซึ่งจะส่งผลให้นักศึกษาประสบความสำเร็จในวิชาชีพด้านการท่องเที่ยว นอกจากการเรียน การสอนภาคทฤษฎีแล้วนักศึกษาจะมีโอกาสฝึกฝนเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์

จุดเด่น

ฝึกฏิบัติการจัดตั้งบริษัทนำเที่ยวจำลอง เพื่อเป็นการส่งเสริมประสบการณ์จริงให้กับนักศึกษา พร้อมทั้งมีการฝึกปฏิบัติงานหรือสหกิจศึกษากับหน่วยงานภายนอกที่ลงนามความร่วมมือกับทางสาขาวิชาฯ อันได้แก่ บริษัทนำเที่ยวที่มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ ซึ่งหมายถึงโอกาสของนักศึกษาที่จะได้ฝึกงานในต่างประเทศ

อาชีพเมื่อสำเร็จการศึกษา

- มัคคุเทศก์
- ผู้นำเที่ยวต่างประเทศ
- ผู้ประกอบการธุรกิจนำเที่ยว
- พนักงานประสานงานทัวร์
- พนักงานจำหน่ายบัตรโดยสารและสำรองตั๋ว
- พนักงานออกแบบโปรแกรมนำเที่ยว
- พนักงานวางแผนนำเที่ยว
- ที่ปรึกษาการท่องเที่ยว
- นักพัฒนาการท่องเที่ยว
- นักส่งเสริมการท่องเที่ยว
- นักวิชาการท่องเที่ยวในหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ
ฯลฯ

รายละเอียด


ชื่อปริญญา

ศิลปศาสตรบัณฑิต (การจัดการการท่องเที่ยว)

ศศ.บ. (การจัดการการท่องเที่ยว)

Bachelor of Arts (Tourism Management)

B.A. (Tourism Management)

แผนการเรียน/โครงสร้างหลักสูตร

ระยะเวลาการศึกษา หลักสูตร 4 ปี (ภาคปกติ)
เรียนในวันเวลาราชการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 - 17.00 น.

 1.  นักศึกษาจะได้รับการพัฒนาและฝึกฝนในรูปแบบที่พร้อมสรรพ โดยเป็นการบูรณาการวิชาการด้านศิลปศาสตร์และการจัดการเข้าไว้ด้วยกัน เพื่อให้นักศึกษาได้มีโอกาสแสดงความสามารถทั้งทางทักษะด้านการคิด วิเคราะห์ ความคิดสร้างสรรค์การแก้ปัญหาและด้านอื่นๆ โดยมีรูปแบบการจัดการเรียนการสอนให้เรียนอย่างมีความสุข สนุก และเข้าใจได้อย่างลึกซึ้ง  ซึ่งจะส่งผลให้นักศึกษาประสบความสำเร็จในวิชาชีพด้านการท่องเที่ยว

2.  นอกจากการเรียน การสอนภาคทฤษฎีแล้วนักศึกษาจะมีโอกาสฝึกฝนเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ เช่น โดยการฝึกภาคปฏิบัติการจัดตั้งบริษัทนำเที่ยวจำลอง การสำรวจและวางแผนเส้นทางท่องเที่ยวใหม่ เพื่อเป็นการส่งเสริมประสบการณ์จริงให้กับนักศึกษา พร้อมทั้งมีการฝึกปฏิบัติงานสหกิจศึกษากับหน่วยงานภายนอกที่ลงนามความร่วมมือกับทางสาขาวิชาฯ อันได้แก่ บริษัทนำเที่ยวที่มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ ซึ่งหมายถึงโอกาสของนักศึกษาที่จะได้ฝึกปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในต่างประเทศ

3.  ในด้านความเข้มแข็งของความรู้ภาษาต่างประเทศหลักสูตร มีกลุ่มทักษะภาษาเสริมวิชาชีพให้นักศึกษา ศึกษาอย่างน้อย 2 ภาษาควบคู่ไปกับภาษาอังกฤษ คือ ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น ภาษาฝรั่งเศส ภาษาเกาหลี  โดยนักศึกษาที่จบในสาขานี้สามารถสื่อสารได้เป็นอย่างดี อย่างน้อย 2 ภาษา

4.  มีการทำบันทึกข้อตกลงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆ เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ ข้อมูลทางวิชาการ ทีมงานผู้สอนที่มีประสบการณ์ และการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม ความรู้ในต่างประเทศ เพื่อให้นักศึกษาได้รับประโยชน์ในการพัฒนาความรู้จากมืออาชีพ และ นักศึกษามีโลกทัศน์ใที่กว้างไกล

5.  บัณฑิตของสาขานี้จะได้รับบัตรประกอบวิชาชีพ จากกรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและการกีฬา 2 บัตร คือ

     -  บัตรมัคคุเทศก์สีบรอนซ์เงิน บัตรมัคคุเทศก์ทั่วไป (ต่างประเทศ) สามารถนำเที่ยวได้ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศและสามารถนำเที่ยวได้ทั่วราชอาณาจักร
     -  บัตรผู้นำเที่ยว (Tour Leader)  สามารถดูแลและอำนวยความสดวกแก่นักท่องเที่ยวในการเดินทางไปท่องเที่ยวต่างประเทศ

UploadImage UploadImage 

UploadImage

คณาจารย์วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ

อาจารย์ราณี อมรินทร์รัตน์ อาจารย์เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถด้านการทำงานในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว และด้านการตลาด มีผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องในด้านการท่องเที่ยว พร้อมทั้ง มี ผลงานการเขียนบทความวิชาการ บทความวิจัย และบทความต่างๆ และ เป็นผู้ที่ได้รับการยอมรับในการพัฒนาหลักสูตรทางด้านการท่องเที่ยว พร้อมกันนี้ ยังเป็นวิทยากรฝึกอบรมในด้านการพัฒนาบุคลากรให้กับองค์กรต่าง ๆ
โทร : 0-2579-1111 ต่อ 1248 ,1559
แฟกซ์ : 0-2579-1111 ต่อ 1247
ดร.ธาวิษ ถนอมจิตศ์ สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีด้านการโรงแรมและการท่องเที่ยว ปริญญาโทสองใบ ใบแรกนิเทศศาสตรมหาบัณฑิตสาขาการประชาสัมพันธ์ และใบที่สองจากออสเตรเลีย MASTER OF ARTS ADMINISTRATION , CENTRAL QUEENSLAND UNIVERSITYและสำเร็จการศึกษาปริญญาเอกหลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิตการจัดการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ จากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ผ่านการอบรมประกาศนียบัตรมัคคุเทศก์ของ ททท. เคยเป็นมัคคุเทศก์นำเที่ยวทั้งในประเทศและต่างประเทศ อาทิ ทิเบต เนปาล อินเดีย เมียน์ม่าร์ มัลดิฟส์และยุโรป รวมทั้งเป็นเจ้าของกิจการบริษัททัวร์ สนใจด้านมรดกโลกมาตั้งแต่เด็กอายุ 14 ปี เขียนหนังสือท่องเที่ยวสุโขทัยเผยแพร่เรื่อง”ตามรอยพ่อขุน”และได้รับรางวัลเรียงความดีเด่นระดับนานาชาติจากไจก้า ญี่ปุ่น เรื่อง”ชีวิตความเป็นอยู่ในประเทศของฉัน” เป็นผู้ดำเนินรายการวาไรตี้ท่องเที่ยวทางเคเบิ้ลทีวีทั่วประเทศ เป็นนักกิจกรรมตัวยงเคยเป็นประธานนักเรียนโรงเรียนอุดมดรุณี นักศึกษากิจกรรมดีเด่นของ ม.กรุงเทพ ประธานกลุ่มเพื่อนเยาวชนต่อต้านยาเสพติดฯ ได้รับพระราชทานรางวัลเยาวชนดีเด่นแห่งชาติจากสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฏราชกุมาร เยาวชนดีเด่นของสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยฯและได้รับคัดเลือกจากกระทรวงศึกษาธิการให้เป็นผู้แทนเยาวชนไทย 1 ใน 21 ประเทศทั่วโลกไปร่วมประชุมผู้นำเยาวชนระดับโลกเพื่อร่างกฏบัตรสหประชาชาติว่าด้วยศตวรรษที่ 21 ศตวรรษแห่งการปลอดยาเสพติดที่สำนักงานใหญ่องค์การยูเนสโก กรุงปารีส ฝรั่งเศส ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเลขานุการกองทุนพระองค์เจ้าวิมลฉัตร ที่ปรึกษาสมาคมการท่องเที่ยวจ.สุโขทัย ไวยาวัจกรและกรรมการวัดต่างๆ 5 แห่งที่จ.สุโขทัย จ.แพร่ จ.เชียงใหม่ เป็นอาสาสมัครของศรีปทุม USR นอกจากนี้ยังได้รับเชิญจากบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ให้เป็นวิทยากรพิเศษบรรยายเรื่อง “การใช้ภาษาในการสื่อสารและการบริการ” โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับการเลือกใช้ภาษาในการสื่อสารและการบริการทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษในระดับการบริการ 3 ระดับ คือ การเฝ้าฯถวายงานพระราชวงศ์ทั้งไทย และต่างประเทศ ระดับบุคคลสำคัญ (VIP) และระดับบุคคลทั่วไปแก่พนักงานการบินไทย ที่ปฏิบัติงานในห้องรับรองพิเศษชั้นหนึ่งและชั้นธุรกิจ ในหลักสูตร SERVICE EXCELLENCE IN ROYAL FIRST CLASS AND ROYAL SILK CLASS LOUNGE และมีผลงานวิจัยองค์ความรู้เรื่อง “แนวทางในการพัฒนาการท่องเที่ยวมรดกโลกในประเทศไทย” อ.ธาวิษ ได้จัดทำเอกสารประกอบการสอนในรายวิชาต่างๆ เช่น วิชาเอเชียในโลกยุคใหม่ ภูมิศาสตร์การท่องเที่ยว กระบวนการจัดกิจกรรมพิเศษ สื่อประชาสัมพันธ์ในธุรกิจท่องเที่ยวโรงแรม การวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบันในธุรกิจการท่องเที่ยวโรงแรม เป็นต้น
โทร : 0-2579-1111 ต่อ 1317
แฟกซ์ : 0-2579-1111 ต่อ 1247
อาจารย์ปวีดา สามัญเขตรกรณ์ สำเร็จการศึกษปริญญาโท(สาขาการจัดการนันทนาการท่องเที่ยว)จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย การเป็นผู้นำกลุ่มกิจกรรมสัมพันธ์ ประสบการณ์ทำงานที่หลากหลาย เช่น เป็นวิทยาการบรรยายหัวข้อ”การท่องเที่ยวตามแนวคิดวิถีไทย และหลักการบริหารจัดการการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมและวิถีไทย” ให้แก่สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดอุทัยธานี และคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะวิชาชีพครั้งทีี่ 29 ประจำปี 2557 ประเภทอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ให้แก่ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามธุรกิจ ในพระอุปถัมภ์ฯ กรุงเทพมหานคร
โทร : 0-2579-1111 ต่อ 1402
แฟกซ์ : 0-2579-1111 ต่อ 1247
อาจารย์ปรียาภรณ์ เฮอร์ริงตัน เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดท่องเที่ยว ด้วยประสบการณ์การทำงานด้านการตลาด-การขายภาคธุรกิจนำเที่ยว รวมถึงการเป็นมัคคุเทศก์/ผู้นำเที่ยว (Tour Guide/Tour Leader) ผู้ประสานงานจัดนำเที่ยว (Tour Operator) ให้แก่บริษัททัวร์หลายแห่ง ท่านมีประสบการณ์ด้านการสอนในสาขาวิชาชีพท่องเที่ยวทำให้ช่วยเสริมรับให้งานอาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
โทร : 02-579-1111 ต่อ 1317
แฟกซ์ : 02-579-1111 ต่อ 1247
อาจารย์ปณต อัศวชัย สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางด้าน Communication Arts จาก Bangkok University International College ระดับปริญญาโททางด้าน Hotel and Tourism Management จาก Silpakorn University International College และกำลังศึกษาปริญญาเอกทางด้านการการจัดการมรดกทางด้านสถาปัตยกรรมและการท่องเที่ยว ของมหาวิทยาลัยศิลปากร (International Program) มีประสบการณ์อย่างมากมายโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านธุรกิจ การท่องเที่ยว และ MICE & Events
โทร : 0-2579-1111 ต่อ 1444
แฟกซ์ : 0-2579-1111 ต่อ 1247
มล. ปิยโสภาคย์ เกษมสันต์ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ระดับปริญญาโท มหาวิทยาลัยนเรศวร มีประสบการณ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้าน การท่องเที่ยวต่างประเทศ สำรองที่พัก จัดคณะศีกษาดูงาน และศึกษาต่อต่างประเทศมากกว่า 20 กว่าปี และ ยังรับเชิญบรรยายด้านวิชาการที่เกี่ยวข้องการท่องเที่ยว ให้กับ มหาวิทยาลัยต่างๆ ร่วม 25 กว่าปี
โทร : 02-2579-111 ต่อ 1401
แฟกซ์ : 02-2579-111 ต่อ 1247