การจัดการโรงแรม

มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความพร้อมในการเข้าสู่วิชาชีพด้านการโรงแรมเพื่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ซึ่งนักศึกษาจะได้รับการพัฒนาและฝึกฝนในรูปแบบที่พร้อมสรรพ เพื่อให้นักศึกษาได้มีโอกาสแสดงความสามารถทั้งทางทักษะด้านการคิด วิเคราะห์ การแก้ปัญหาและด้านอื่นๆ ซึ่งจะส่งผลให้นักศึกษาประสบความสำเร็จในวิชาชีพ นอกจากการเรียนการสอนภาคทฤษฎี นักศึกษาจะมีโอกาสฝึกฝนเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์

จุดเด่น

ฝึกภาคปฏิบัติภายในห้องปฏิบัติการอันทันสมัย และเพียงพอต่อการให้บริการแก่นักศึกษาของมหาวิทยาลัย พร้อมทั้งมีการฝึกปฏิบัติงานหรือสหกิจศึกษากับหน่วยงานภายนอกที่ลงนามความร่วมมือกับสาขาวิชาฯ ได้แก่ โรงแรมที่มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ รวมถึงโอกาสการฝึกงานในต่างประเทศ เช่น ออสเตรเลีย สวิสเซอร์แลนด์ สหรัฐอเมริกาและอีกหลายประเทศในทวีปเอเชีย

อาชีพเมื่อสำเร็จการศึกษา

- ผู้จัดการโรงแรม
- ผู้จัดการสำนักงานส่วนหน้า (Front Office Manager)
- ผู้จัดการห้องอาหาร (Restaurant Manager)
- พนักงานต้อนรับ (Receptionist)
- พนักงานสำรองห้องพัก (Reservation Officer)
- เจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวก (Concierge)
ฯลฯ

รายละเอียด

ชื่อปริญญา

ศิลปศาสตรบัณฑิต (การจัดการโรงแรม)

ศศ.บ. (การจัดการโรงแรม)

Bachelor of Arts (Hotel Management)

B.A. (Hotel Management)

แผนการเรียน/โครงสร้างหลักสูตร

ระยะเวลาการศึกษา หลักสูตรเทียบโอน ปวส. (ภาคปกติ)
เรียนในเวลาราชการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 9.00 - 17.00 น.

มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความพร้อมในการเข้าสู่วิชาชีพด้านการโรงแรมเพื่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ซึ่งนักศึกษาจะได้รับการพัฒนาและฝึกฝนในรูปแบบที่พร้อมสรรพ โดยเป็นการบูรณาการวิชาการด้านศิลปศาสตร์และการจัดการเข้าไว้ด้วยกัน เพื่อให้นักศึกษาได้มีโอกาสแสดงความสามารถทั้งทางทักษะด้านการคิด วิเคราะห์ การแก้ปัญหาและด้านอื่นๆ ซึ่งจะส่งผลให้นักศึกษาประสบความสำเร็จในวิชาชีพ นอกจากการเรียนการสอนภาคทฤษฎี นักศึกษาจะมีโอกาสฝึกฝนเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ โดยการฝึกภาคปฏิบัติภายในห้องปฏิบัติการอันทันสมัย และเพียงพอต่อการให้บริการแก่นักศึกษาของมหาวิทยาลัย พร้อมทั้งมีการฝึกปฏิบัติงานหรือสหกิจศึกษากับหน่วยงานภายนอกที่ลงนามความร่วมมือกับสาขาวิชาฯ ได้แก่ โรงแรมที่มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ รวมถึงโอกาสการฝึกงานในต่างประเทศ เช่น ออสเตรเลีย สวิสเซอร์แลนด์ สหรัฐอเมริกาและอีกหลายประเทศในทวีปเอเชีย

UploadImage

 UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage UploadImage

UploadImage  UploadImage

ห้องปฏิบัติการทางการโรงแรมของสาขาวิชาการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ตั้งอยู่ที่อาคาร 9 ชั้น 11 โดยมุ่งเน้นการฝึกปฏิบัติงานแบบครบวงจรตั้งแต่แผนกต้อนรับส่วนหน้า แผนกแม่บ้าน แผนกอาหารและเครื่องดื่ม ไปจนถึงแผนกครัว เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจระบบการบริหารจัดการต่างๆ ในโรงแรมได้อย่างมืออาชีพ

UploadImage UploadImage

 

  

 

คณาจารย์วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ

อาจารย์เตือนใจ ศรีชะฎา เป็นอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญในด้านการเรียนการสอนเรื่องอุตสาหกรรมบริการ โดยได้รับหน้าที่เป็นผู้จัดเตรียมเอกสารประกอบการสอนในหลายรายวิชา นอกจากนั้นยังมีผลงานทางวิชาการร่วมกับอาจารย์ท่านอื่นอีก 1 ชิ้น นั่นคือ งานวิจัยเรื่อง “ความสัมพันธ์ระหว่างบุคลิกภาพห้าองค์ประกอบและความเกี่ยวพันในการทำงาน กับพฤติกรรมการบริการโรงแรมระดับ 4 ดาว ในเขตกรุงเทพมหานคร: กรณีศึกษาโรงแรมเครือข่าย
โทร : 0-2579-1111 ต่อ 1372
แฟกซ์ : 0-2579 1111 ต่อ 1247
อาจารย์ดวงเดือน อาจสมบุญ มีความเชี่ยวชาญในด้านการเรียนการสอนเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาสาขาวิชานี้โดยเฉพาะ ทั้งยังมีผลงานในการจัดทำเอกสารประกอบการสอนสำหรับบางรายวิชา และมีผลงานทางวิชาการร่วมกับอาจารย์ท่านอื่นอีก 1 ชิ้น นั่นคือ งานวิจัยเรื่อง “ความสัมพันธ์ระหว่างบุคลิกภาพห้าองค์ประกอบและความเกี่ยวพันในการทำงาน กับพฤติกรรมการบริการโรงแรมระดับ 4 ดาว ในเขตกรุงเทพมหานคร: กรณีศึกษาโรงแรมเครือข่าย”
โทร : 0-2579-1111 ต่อ 1372
แฟกซ์ : 0-2579-1111 ต่อ 1247
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฉัฐชสรณ์ กาญจนศิลานนท์ มีประสบการณ์ด้าน Front Office Receptionist ที่ Asia Airport Hotel และ Amari Airport Hotel รวมไปถึงการเป็น Guest Relation Officer ที่ Sofitel Central Plaza Hotel Bangkok ซึ่งล้วนเป็นด่านแรกของงานบริการลูกค้า ส่งผลให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฉัฐชสรณ์เป็นอาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยวที่มีความชำนาญทางด้านการบริการส่วนหน้าโรงแรมและการบริการอาหารและเครื่องดื่ม และนอกเหนือจากการสอน อาจารย์ยังเป็นหนึ่งในคณะทำงานฝ่ายวิจัยและพัฒนาในคณะกรรมการบริหารศูนย์เครือข่ายองค์ความรู้ระดับจังหวัด (Knowledge-Based OTOP: KBO) จังหวัดนนทบุรี กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย
โทร : 02-579-1111 ต่อ 1372
แฟกซ์ : 02-579-1111 ต่อ 1247