ธุรกิจการบิน

มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะและศักยภาพที่ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานในธุรกิจการบิน โดยหลักสูตรได้บูรณาการศาสตร์ต่างๆ และรวบรวมองค์ความรู้เกี่ยวกับงานธุรกิจการบินที่เกี่ยวข้องมาพัฒนาเป็นหลักสูตรวิชาชีพที่ทันสมัย ซึ่งผู้เรียนจะได้รับการถ่ายทอดความรู้ความสามารถจากผู้ที่มีประสบการณ์ตรงในสาขาวิชาชีพทางด้านธุรกิจการบินที่สอดคล้องกับเนื้อหาวิชาที่เรียน โดยเน้นทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถและเป็นที่ยอมรับของตลาดแรงงานสากลด้านธุรกิจการบิน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคพื้นเอเซียแปซิฟิก

จุดเด่น

หลักสูตรได้ครอบคลุมการวางแผนและการพัฒนา การบริการ การสื่อสาร เทคโนโลยีสารสนเทศและการอนุรักษ์ความเป็นเอกลักษณ์ของชาติ ในหลักสูตรยังมีการมุ่งเน้นภาษาต่างประเทศทั้งภาษาอังกฤษและภาษาที่สาม ซึ่งเป็นจุดแข็งของวิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ เพื่อบริหารจัดการสาขาวิชาธุรกิจการบินให้เป็นไปตามปณิธานดังกล่าวข้างต้น การจัดการศึกษาจึงเป็นไปอย่างมีมาตรฐานและมีการทำความร่วมมือทางด้านวิชาการและด้านบุคลากร ระหว่างมหาวิทยาลัยศรีปทุมกับสถาบันการศึกษาและหน่วยงานที่ภาครัฐและเอกชนที่มีชื่อเสียงทางด้านธุรกิจการบินอย่างกว้างขวาง เช่น บริษัทการบินไทย จำกัด English for (มหาชน) และสถาบันฝึกอบรมด้าน การบิน (TFTA) เป็นต้น

อาชีพเมื่อสำเร็จการศึกษา

- พนักงานบริการและต้อนรับบนเครื่องบิน (แอร์โฮสเตสและสจ๊วต)
- พนักงานบริการส่วนภาคพื้น
- นักงานออกบัตรโดยสารและสำรองที่นั่ง
- พนักงานฝ่ายขนส่งสินค้าทางอากาศ
- เจ้าหน้าที่ในองค์การและธุรกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจสายการบิน
ฯลฯ

เงินเดือน

เงินเดือน : 15,000-18,000 ขึ้นไป

รายละเอียด

ชื่อปริญญา

ศิลปศาสตรบัณฑิต (ธุรกิจการบิน)

ศศ.บ. (ธุรกิจการบิน)

Bachelor of Arts (Airline Business)

B.A. (Airline Business)

แผนการเรียน/โครงสร้างหลักสูตร
UploadImage

ระยะเวลาการศึกษา หลักสูตร 4 ปี (ภาคปกติ)
เรียนในวันเวลาราชการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 - 17.00 น.

มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะและศักยภาพที่ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานในธุรกิจการบิน โดยหลักสูตรได้บูรณาการศาสตร์ต่างๆ และรวบรวมองค์ความรู้เกี่ยวกับงานธุรกิจการบินที่เกี่ยวข้องมาพัฒนาเป็นหลักสูตรวิชาชีพที่ทันสมัย ซึ่งผู้เรียนจะได้รับการถ่ายทอดความรู้ความสามารถจากผู้ที่มีประสบการณ์ตรงในสาขาวิชาชีพทางด้านธุรกิจการบินที่สอดคล้องกับเนื้อหาวิชาที่เรียน 

 

UploadImage 

โดยเน้นทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถและเป็นที่ยอมรับของตลาดแรงงานสากลด้านธุรกิจการบิน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคพื้นเอเซีย-แปซิฟิค หลักสูตรได้ครอบคลุมการวางแผนและการพัฒนา การบริการ การสื่อสาร เทคโนโลยีสารสนเทศและการอนุรักษ์ความเป็นเอกลักษณ์ของชาติ นอกจากนี้ในหลักสูตรยังมีการมุ่งเน้นภาษาต่างประเทศทั้งภาษาอังกฤษและภาษาที่สาม UploadImage

โดยเน้นทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถและเป็นที่ยอมรับของตลาดแรงงานสากลด้านธุรกิจการบิน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคพื้นเอเซีย-แปซิฟิค หลักสูตรได้ครอบคลุมการวางแผนและการพัฒนา การบริการ การสื่อสาร เทคโนโลยีสารสนเทศและการอนุรักษ์ความเป็นเอกลักษณ์ของชาติ นอกจากนี้ในหลักสูตรยังมีการมุ่งเน้นภาษาต่างประเทศทั้งภาษาอังกฤษและภาษาที่สาม 

UploadImage UploadImage

ซึ่งเป็นจุดแข็งของวิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ ในการบริหารจัดการสาขาวิชาธุรกิจการบินให้เป็นไปตามปณิธานดังกล่าวข้างต้น การจัดการศึกษาจึงเป็นไปอย่างมีมาตรฐาน เป็นที่ยอมรับของภาคธุรกิจ สังคม ทั้งในระดับชาติ และนานาชาติ นักศึกษาจะมีโอกาสได้เรียนรู้ ฝึกฝนและหาประสบการณ์จากการเรียนในห้องเรียน ห้องปฏิบัติการและการฝึกปฏิบัติงานจริง เสมือนเป็นเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานในองค์กรที่มีชื่อเสียงทางด้านธุรกิจการบินทั้งในภาครัฐและเอกชน เนื่องจากมีการทำความร่วมมือทางด้านวิชาการและด้านบุคลากร ระหว่างมหาวิทยาลัยศรีปทุมกับสถาบันการศึกษาและหน่วยงานที่ภาครัฐและเอกชนที่มีชื่อเสียงทางด้านธุรกิจการบินอย่างกว้างขวาง เช่น บริษัทการบินไทย จำกัด English for (มหาชน) และสถาบันฝึกอบรมด้าน การบิน (TFTA) เป็นต้น

UploadImage


 

คณาจารย์วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ

อาจารย์ธนกร ณรงค์วานิช สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ด้านบริหารการจัดการโลจิสติกส์ และมีประสบการณ์การทำงานด้านการบินเป็นจำนวนมาก เช่น สายการบินภูเก็ตแอร์ สายการบินอลิตาเลีย สายการบินเอนเจิล สายการบินแอร์อันดามัน สายการบินภูเก็ตแอร์ ประกอบกับมีประสบการณ์การสอนด้านธุรกิจการบินมายาวนานกว่า 3 ปี
โทร : 0-2579-1111 ต่อ 1398
แฟกซ์ : 0-2579-1111 ต่อ 1247
อาจารย์เมธาวี ธรรมเกษร สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางด้านบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ จากวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ระดับปริญญาโททางด้านการจัดการอุตสาหกรรมการบิน จาก RMIT University ประเทศออสเตรเลีย และกำลังศึกษาปริญญาเอกทางด้านสิ่งแวดล้อม การพัฒนาและความยั่งยืน หลักสูตรนานาชาติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
โทร : 02-579-1111 ต่อ 1378
แฟกซ์ : 0 2579 1111 ต่อ 1247
อาจารย์ณัฏฐมล เผ่าพันธ์ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี และปริญญาโท ด้านการบิน เป็นผู้มีประสบการณ์การสอนด้านการบินมายาวนานกว่า 3 ปี
โทร : 0-2579-1111 ต่อ 1395
แฟกซ์ : 0-2579-1111 ต่อ 1247
อาจารย์วสวัตติ์ สุติญญามณี สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางด้านบริหารธุรกิจและการจัดการ จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ระดับปริญญาโททางด้านการกำกับดูแลกิจการจาก คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วุฒิบัตรการตรวจสอบภายใน จาก The Institute of Internal Auditors ประเทศสหรัฐอเมริกา และอยู่ในช่วงทำดุษฎีนิพนธ์ปริญญาเอกทางด้านประชากรศาสตร์ ด้วยทุนการศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิตเพื่อฉลองจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ครบ 100 ปี และมีผลการเรียนเกรดเฉลี่ย 4.00 อีกทั้งมีประสบการณ์อย่างมากมายโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านธุรกิจการบิน
โทร : 02-579-1111 ต่อ 1403
แฟกซ์ : 02-579-1111 ต่อ 1247
อาจารย์วัชราภรณ์ อรานุเวชภัณฑ์ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และระดับปริญญาโททางด้านการจัดการการตลาด จากวิทยาลัยการจัดการมหาวิทยาลัยมหิดล มีประสบการณ์อย่างมากมายโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านธุรกิจการบิน ธุรกิจการท่องเที่ยว และอุตสาหกรรมการบริการ
โทร : 0-2579-1111 ต่อ 1386
แฟกซ์ : 0-2579-1111 ต่อ 1247
อาจารย์จุฑาทิพย์ จันทระ สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี จากคณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาเอก จิตวิทยาวิชาโท ภาษาอังกฤษและภาษาญี่ปุ่น จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปริญญาโท การจัดการ MBA จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มีประสบการณ์ทั้งด้านการปฎิบัติการภาคพื้นและปฏิบัติการทางอากาศ
โทร : 02-579-1111 ต่อ 1399
แฟกซ์ : 02-579-1111 ต่อ 1247
อาจารย์ลัคณา สันติณรงค์ อดีตผู้จัดการประจำประเทศไทยของเจ็ท แอร์เวย์ส, Jet Airways (India) สิ้นสุดการดำรงตำแหน่งเมื่อเดือน ตุลาคม 2553 โดยก่อนหน้าที่จะร่วมงานกับเจ็ท แอร์เวย์ส ลัคณาเคยดำรงตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายขาย ประจำประเทศไทยและกัมพูชา ของสายการบิน KLM Royal Dutch Airlines และผู้จัดการอาวุโสฝ่ายสื่อสารการตลาด และองค์กรในเครือบริษัทเอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้ลงทุนด้านโรงแรมและรีสอร์ตชั้นนำในประเทศไทยหลายแห่ง เครือโรงแรมที่เป็นที่รู้จักอย่างดีในประเทศไทย ได้แก่ Grand Hyatt Erawan and JW Morriott Bangkok โดยรับผิดชอบด้านสื่อสารการตลาด และดูแลเรื่องการส่งเสริมภาพลักษณ์องค์กรและกิจกรรมเพื่อสังคม และสร้างเสริมความสัมพันธ์อันดีกับสาธารณชน
โทร : 0-2579-1111 ต่อ 1173
แฟกซ์ : 0-2579-1111 ต่อ 1247
อาจารย์สุรัสวดี จักษุรักษ์ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต และมีประสบการณ์ด้านการบิน เช่น Jalways (Japan Airline Group)

โทร : 0-2579-1111 ต่อ 1392
แฟกซ์ : 0-2579-1111 ต่อ 1247