เอกสารเผยแพร่

 

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบ          ติอต่อเรา
 

มาตรฐานการประเมินสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ
- มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพการบิน< ไฟล์แนบ >
- มาตรฐานอาชีพสาขาวิชาชีพการบิน สาขาบริการภาคพื้นและสนับสนุนการบินภาคพื้นในอาคาร< ไฟล์แนบ >
- สมรรถนะ อำนวยความสะดวกสำรองที่นั่งและออกบัตรโดยสารและช่วยเหลือและแนะนำผู้โดยสาร<ไฟล์แนบ>
- สมรรถนะ ให้บริการและช่วยเหลือผู้โดยสารในกรณีเหตุการณ์ไม่ปกติ และ สมรรถนะอำนวยความสะดวกและรักษาความปลอดภัย
บริเวณประตูทางออกขึ้นเครื่อง<ไฟล์แนบ>
- สมรรถนะ จัดสรรกำลังคนเพื่อปฏิบัติหน้าที่และดูแลความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติหน้าที่และสมรรถนะป้องกันและรักษาความปลอดภัยของเที่ยวบิน<ไฟล์แนบ>
- สมรรถนะ ติดต่อประสานงานหน่วยที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน และ สมรรถนะจัดทำแผนตารางปฏิบัติหน้าที่ของลูกเรือ<ไฟล์แนบ>
- สมรรถนะ จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับลูกเรือ<ไฟล์แนบ>

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการประเมินและรับรองสมรรถนะของบุคคล
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการประเมินและรับรองสมรรถนะของบุคคล ประกอบด้วย ขอบข่าย, คำนิยาม, ขอบข่ายที่เปิดให้บริการ, รายละเอียดการประเมินสมรรถนะและคุณสมบัติของผู้ยื่นคำขอ, เงื่อนไขสำหรับผู้ยื่นคำขอ และผู้เข้ารับการทดสอบ, การยื่นคำขอการรับรอง, เกณฑ์พิจารณาผลการการประเมิน, วิธีการทดสอบ/ประเมินสมรรถนะของบุคคล และการรับรอง, เงื่อนไขสำหรับผู้ได้รับการรับรอง, การตรวจติดตามผล, การต่ออายุการรับรอง, การพักใช้การรับรอง, การเพิกถอนการรับรอง, การร้องเรียน การอุทธรณ์, การรักษาความลับ, การเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดรูปแบบการรับรองและหลักเกณฑ์และเงื่อนไขต่างๆ, ค่าธรรมเนียม<ไฟล์แนบ>

แบบยื่นคำขอรับการทดสอบสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ
แบบยื่นคำขอรับการทดสอบสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ<ไฟล์แนบ>

ประกาศ วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ
- ประกาศ วทบ.002/2560 เรื่อง ค่าธรรมเนียมในการสอบ<ไฟล์แนบ>