รู้จักวิทยาลัย

UploadImage


วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ 
พรั่งพร้อมด้วยอุปกรณ์ ห้องปฏิบัติการที่ทันสมัย 
เรียนกับตัวจริงคณาจารย์ และบุคลากรมืออาชีพที่พร้อมสร้างคุณให้เป็น “มืออาชีพ” ในอุตสาหกรรมการบริการ
ถ้าคุณชอบการท่องเที่ยวและรักในงานบริการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม จะสร้างคุณให้เป็นมืออาชีพ
ปัจจุบันวิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการเปิดทำการเรียนการสอน 5 สาขาวิชา ดังนี้
1. สาขาวิชาธุรกิจการบิน
2. สาขาวิชาการจัดการโรงแรม
3. สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว
4. สาขาวิชาการจัดการบริการธุรกิจเรือสำราญ
5. สาขาวิชาธุรกิจการบิน (นานาชาติ)

ในช่วงเวลาที่ผ่านมาคณะศิลปศาสตร์ หรือ วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ มีความเจริญก้าวหน้ามากขึ้นเรื่อยๆ อย่างต่อเนื่องภายใต้การบริหารงานของคณบดี ดังรายนามตามลำดับต่อไปนี้
1. รองศาสตราจารย์ภัทรา ประดิษฐวณิช
2. นายประจวบ แสงอินทร์ (รักษาการ)
3. รองศาสตราจารย์ ดร.อุทัย ภิรมย์รื่น
4. รองศาสตราจารย์ ดร.ชำนาญ ณ สงขลา
5. ดร.ศรีประภา สร้อยพาน
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กลอเรีย วิธีเจริญ
7. ดร.มณฑิชา เครือสุวรรณ์ (คณบดีคนปัจจุบัน)