ปองพล สุขะตุงคะ

ปองพล  สุขะตุงคะ
ศิษย์เก่า  สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการ  วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ  มหาวิทยาลัยศรีปทุม


ตำแหน่งปัจจุบัน : เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการท่าอากาศยานอาวุโส 5  
                       ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย  
                       บริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัด (มหาชน)


ความภาคภูมิใจ : ได้ทำหน้าที่เป็นอาจารย์สอนพนักงานเจ้าหน้าที่สายการบินเกี่ยวกับความปลอดถัยในดขตการบินของสนามบิน
 

 
view: 0 shares: