วรรณิสา ไชยชาติ

นางสาววรรณิสา ไชยชาติ
ศิษย์เก่า  สาขาวิชาธุรกิจการบิน  วิทยาลัยการท่องเท่ยวและการบริการ  มหาวิทยาลัยศรีปทุม
 
ตำแหน่งปัจจุบัน :  In flight service  ( service and sale onboard officer )
บริษัท  Newgen Airways
view: 0 shares: