ธาริกา มันตะลัมพะ

นางสาวธาริกา มันตะลัมพะ
ศิษย์เก่า  สาขาวิชาธุรกิจการบิน  วิทยาลัยการท่องเท่ยวและการบริการ  มหาวิทยาลัยศรีปทุม
 
ตำแหน่งปัจจุบัน :  พนักงานขาย
บริษัท  Demopower Thailand
view: 0 shares: