จันทร์สุดา โพนรีตน์

นางสาวจันทร์สุดา โพนรีตน์
ศิษย์เก่า  สาขาวิชาธุรกิจการบิน  วิทยาลัยการท่องเท่ยวและการบริการ  มหาวิทยาลัยศรีปทุม
 
ตำแหน่งปัจจุบัน :  พนักงานต้อนรับส่วนหน้า 
บริษัท  Full Stop Hotel Chang Mai
view: 0 shares: