ธนพร แสงชาญชัย

นางสาวธนพร แสงชาญชัย
ศิษย์เก่า  สาขาวิชาธุรกิจการบิน  วิทยาลัยการท่องเท่ยวและการบริการ  มหาวิทยาลัยศรีปทุม
 
ตำแหน่งปัจจุบัน :  Receptionist
บริษัท  Geneva Master Time Marketing
view: 0 shares: