เนตรชนก กระชับกลาง

นางสาวเนตรชนก กระชับกลาง
ศิษย์เก่า  สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว  วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ  มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ตำแหน่งปัจจุบัน : ธุรการนิติบุคคล
บริษัท Chambers chaan
view: 0 shares: