วนิดา ปานนพภา

นางสาววนิดา ปานนพภา
ศิษย์เก่า สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว (เกียรตินิยมอันดับ 1)
วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
 
ตำแหน่งปัจจุบัน : เจ้าหน้าที่ธุรการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
view: 0 shares: