ข่าว/กิจกรรม

ฝึกภาคปฏิบัติ แผนกงานครัว แผนกงานจัดเลี้ยง แผนกงานแม่บ้าน ณ Rama Garden Hotel Bangkok

สาขาวิชาการจัดการโรงแรม วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ ม.ศรีปทุม นำนักศึกษาออกฝึกภาคปฏิบัติ แผนกงานครัว แผนกงานจัดเลี้ยง แผนกงานแม่บ้าน ณ Rama Garden Hotel Bangkok ตามที่วิทยาลัยฯ ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับทางโรงแรม
ภายใต้การควบคุมดูแลของท่านรองคณบดี ดร.ยุพรวรรณ นังคลาภิวัฒน์ และอาจารย์ผู้สอน อาจารย์ดวงเดือน อาจสมบุญ & อาจารย์ชานนท์ สืบสายไทย

เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง เรียนที่ ม.ศรีปทุม #47ปีSPU #วิทยาลัยท่องเที่ยวและการบริการ #มหาวิทยาลัยศรีปทุม
view: 1585 shares: