คุณอรวรรณ พัฒนพีระเดช

 
UploadImageUploadImage

นางอรวรรณ  พัฒนพีระเดช สกุลเดิม รักสุจริต  ถือกำหนดเมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม ปีพุทธศักราช2512  ที่จังหวัดขอนแก่น สำเร็จการศึกษาขั้นพื้นฐานจากโรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย ระดับปริญญาตรีสาขาการตลาดระหว่างประเทศ จากคณะพาณิชย์ศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ระดับปริญญาโท  ด้านบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ จาก University of Dallas ประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อปีพุทธศักราช 2536

หลังจากสำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ  นางอรวรรณ  พัฒนพีระเดช   เริ่มงานในสายธุรกิจของบิดา  คือ  บริษัท โรงแรมราชาออคิด จำกัด  ที่จดทะเบียนดำเนินกิจการมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2535  ภายใต้แบรนด์ SOFITEL  ได้เบนเข็มที่จะดำเนินกิจการโรงแรมขนาดใหญ่ได้มาตรฐานสากล  โดยจ้างทีมบริหารโรงแรมระดับ 6 ดาว คือ “ACCOR ASIA PACIFIC” Group of Hotel & Resort  เปลี่ยนแบรนด์ SOFITEL เป็นแบรนด์ PULLMAN ดำเนินกิจการ ประสบความสำเร็จได้รับการยอมรับในปีพุทธศักราช 2553  โรงแรมได้รับรางวัลโรงแรมมาตรฐาน 5 ดาว ในปีพุทธศักราช 2555 นางอรวรรณ  พัฒนพีระเดช จึงได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับผิดชอบในฐานะกรรมการผู้จัดการ

การลงทุนในอุตสาหกรรมบริการโดยเฉพาะการบริการโรงแรมในระดับ 5 ดาว ในภูมิภาค  นับว่าเป็นเรื่องที่ทำได้ยาก  ที่จะมีผู้ที่กล้าแบกรับความเสี่ยงโดยการลงทุนในลักษณะนี้  โดยเฉพาะในภูมิภาคที่ไม่ใช่เป็นเมืองท่องเที่ยว แต่นางอรวรรณ  พัฒนพีระเดช  ได้ดำเนินการและประสบความสำเร็จ

ความสำเร็จของธุรกิจที่ดำเนินการโดยนางอรวรรณ พัฒนพีระเดช มิได้มีเฉพาะเรื่องของการบริหารกิจการโรงแรมเท่านั้น หากพิจารณาถึงรางวัลซึ่งนางอรวรรณได้รับ  เห็นว่ามีหลายสาขาที่กิจการไปมีผลกระทบต่อสังคม ที่อยู่ในสายของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวโดยตรง ได้แก่ รางวัลดีเด่นอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ประเภทที่พักในปี 2543, 2545, 2547,  2549,  2553  รางวัลโรงแรมมาตรฐานระดับ 5 ดาว  ปี 2549 – 2551  รางวัลรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวไทยปี 2556  จากกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา  รางวัล Award of Excellent for The Booking.com Guest Review Award 2557  ส่วนที่เป็นผลกระทบจากธุรกิจอื่น ได้แก่ รางวัลสถานประกอบการด้านความปลอดภัย ชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน  ระดับจังหวัด จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน รางวัลชนะเลิศระดับประเทศ / ภัตตาคาร จากงานภูมิปัญญาอาหารไทย ได้รับพระราชทานรางวัลจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี

ด้วยความรู้  ความสามารถ  มีวิสัยทัศน์ได้ดำเนินกิจการที่ขยายความเจริญกระจายรายได้ไปสู่ภูมิภาคมีผลต่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยว  และต่อเศรษฐกิจของชาติ เป็นอเนกประการ  สภามหาวิทยาลัยศรีปทุม   มีมติเป็นเอกฉันท์มอบปริญญา ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  สาขาวิชาการจัดการโรงแรม ประเภททั่วไป แก่นางอรวรรณ  พัฒนพีระเดช  เพื่อเป็นเกียรติประวัติสืบไป

ความภาคภูมิใจ  : 

สามารถบริหาร และนำพาธุรกิจโรงแรมที่เป็นของคนท้องถิ่น(ขอนแก่น)ให้อยู่รอดท่ามกลางวิกฤตเศรษฐกิจ, การเข้ามาของเงินทุนต่างประเทศ และความไม่สงบทางการเมือง มาตลอดระยะเวลา 20 ปี โดยยังคงรักษามาตรฐานการให้บริการระดับ 5 ดาว ทั้งยังเป็นแหล่งเรียนรู้ และสร้างแรงงานการโรงแรมระดับสูงของภาคอีสาน และสามารถสร้างสมดุลในชีวิตได้ทั้งในเรื่อง การงาน, ชีวิตครอบครัว และชีวิตส่วนตัว ทำให้มีความสุขกับสิ่งเล็กๆที่อยู่รอบข้างได้เสมอ

แนวคิดในการดำเนินชีวิต :

อย่ากลัวความผิดพลาด เพราะความผิดพลาด คือขบวนการเรียนรู้ไปสู่ความสำเร็จ  และอย่าไว้ใจในความสำเร็จ เพราะมันจะนำพาไปสู่ความล้มเหลว

ไม่ยอมประนีประนอมในมาตรฐานและคุณค่าของงานที่ทำ  เพราะมันจะนำไปสู่ความมักง่าย และล้มเหลวในที่สุด

VDO แสดงความยินดีกับ คุณอรวรรณ พัฒนพีระเดช ในโอกาสรับประทานปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  >>> https://www.youtube.com/watch?v=-u1yeByduO0
view: 0 shares: