คุณทนุกุล น้ำเพ็ชร์

UploadImage

นายทนุกุล น้ำเพ็ชร์ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ปี พุทธศักราช  2550  

นายทนุกุล น้ำเพ็ชร์ เริ่มทำงานที่โรงแรมเชอราตัน แกรนด์ สุขุมวิท ในตำแหน่ง Food and Beverage Staff และต่อมาได้ผันตนเองมาทำงานด้านการท่องเที่ยวอย่างเต็มตัวที่บริษัทเนเจอร์ไมล์ จำกัด บริษัท A-Time Traveler GMM  บริษัท แฟลก์ เอน ฟอลก์ จำกัด  หลังจากนั้นจึงได้จัดตั้งบริษัทนำเที่ยวของตนเองขึ้น ชื่อว่า “บริษัทน้ำเพ็ชรทัวร์”  นายทนุกุล น้ำเพ็ชร์ ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพมัคคุเทศก์ทั่วไปบรอนซ์เงิน ซึ่งถือว่าเป็นบัตรมัคคุเทศก์ที่สูงสุดของประเทศไทยและยังมีบัตร Tour Leader ผู้นำเที่ยวในต่างประเทศจากกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

นอกจากนี้นายทนุกุล  น้ำเพ็ชร์  ยังมีกิจกรรมเพื่อสังคม อาทิ เป็นประธานและผู้ก่อตั้งกองทุนคณะสะพานบุญอนันต์ตาเพื่อการกุศล วิทยากรประจำโครงการค่ายเยาวชนงานสืบสานพระราชดำริและโครงการหลวงส่วนพระองค์ ผู้อำนวยการหลักสูตรและดูแลโครงการเปิดบ้านสอนน้องในโอกาสเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี   โครงการปั้นครูบนดอย  เป็นต้น

จากผลงานดังกล่าว นับได้ว่านายทนุกุล น้ำเพ็ชร์ ได้บำเพ็ญตนเป็นประโยชน์ต่อภาคธุรกิจ สังคมและประเทศชาติ คณะกรรมการมหาวิทยาลัย จึงมีมติเป็นเอกฉันท์ มอบรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นดาวรุ่ง ให้แก่ นายทนุกุล น้ำเพ็ชร์ เพื่อเป็นเกียรติประวัติ สืบไป
view: 0 shares: