ดร.พิสัณห์ นุ่นเกลี้ยง

UploadImage
ดร.พิสัณห์ นุ่นเกลี้ยง ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยศรีปทุม รุ่นที่ ๓๒ ระดับปริญญาตรี สาขา วิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม คณะศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีปทุม ระดับปริญญาโท สาขา เทคโนโลยีการบริหาร (เกียรตินิยม) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) และ ระดับปริญญาเอก สาขา นักบริหารการบริหารการศึกษา  มหาวิทยาลัยฮาร์วาด สหรัฐอเมริกา
                            
 ดร.พิสัณห์ นุ่นเกลี้ยง ได้เริ่มเข้าทำงาน เจ้าหน้าที่พัฒนาโครงการพิเศษ สำนักงานกรรมการผู้จัดการใหญ่กลุ่มวังขนาย  ผู้บริหารระดับคุณภาพ เครือเจริญโภคภัณฑ์  บริษัทซีพีเซเว่นอีเลฟเว่น จำกัด (มหาชน) อาจารย์พิเศษ (เชี่ยวชาญเฉพาะทางโครงการ Mini Modern Management : MMM) คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์    บริษัทให้บริการออกแบบ พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และสื่อดิจิตอล Digital Asia  ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาองค์กร การวิจัยเชิงธุรกิจ และการฝึกอบรม ทั้งใน และระดับนานาชาติ Harvard Asia consulting  และปัจจุบันบริษัทที่ปรึกษาด้านการจัดการทำแผนยุทธศาสตร์ (ที่ปรึกษาในระดับ A จากกระทรวงการคลัง) ตำแหน่ง ประธานกรรมการ BSQM Group จนกระทั่งก้าวหน้าในหน้าที่การงานตามลำดับ   ได้ใช้ความรู้ความสามารถในการให้ความช่วยเหลือทางด้านสังคม  องค์กรภาครัฐ   องค์กรภาคเอกชน เช่น  โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ (โครงการป่าสักชลสิทธิ์)   การวางยุทธศาสตร์ให้กับวิทยาลัยกัมภงเชอเตียล ประเทศกัมพูชา ในสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดา สยามบรมราชกุมารี (โครงการร่วมมือกับมหาวิทยาลัยบูรพา)
            
ดร.พิสัณห์ นุ่นเกลี้ยง มิได้มีความมุ่งมั่นแต่เฉพาะงานในหน้าที่เท่านั้น ยังให้การสนับสนุนแก่คณะและมหาวิทยาลัยศรีปทุม  เช่น เป็นวิทยากรให้ศูนย์วิทยบริการในหัวข้อ “ BSC”    “เทคนิคการสร้างความสำเร็จในชีวิต” และอื่นๆอีกมากมาย   

ดยปรารภเหตุที่ ดร.พิสัณห์ นุ่นเกลี้ยง เป็นศิษย์เก่าที่ประสบความสำเร็จทั้งในหน้าที่การงานและยังเป็นผู้อุทิศตน ทำคุณประโยชน์และสร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยศรีปทุมมาโดยตลอด จึงสมควรยกย่องและเชิดชูเกียรติให้ได้รับ รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น  ประจำปี พุทธศักราช ๒๕๕๘  เพื่อเป็นเกียรติประวัติ สืบไป
 
view: 0 shares: