ห้องปฎิบัติการ

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

เป็นห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ทั่วไป สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีได้ฝึกการใช้งานซอฟต์แวร์สำเร็จรูป และโปรแกรมเฉพาะด้านของแต่ละสาขาวิชาเพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติการใช้งานจริง ทำให้เกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิชาที่ศึกษามาอย่างแท้จริง เครื่องคอมพิวเตอร์ได้รับการปรับปรุงอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้ทันกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไป คอมพิวเตอร์ทุกเครื่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย การติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติมจะทำในรายวิชาที่เกี่ยวข้อง เพื่อเปลี่ยนการทำงานของห้องปฏิบัติการให้เป็นห้องปฏิบัติการเฉพาะวิชานั้นๆ โดยนักศึกษาได้เรียนรู้การใช้งานโปรแกรมสำเร็จรูปต่างๆ ที่จำเป็นต่อการศึกษาในแต่ละสาขาวิชา อาทิเช่น โปรแกรม Opera โปรแกรม Amadeus   เป็นต้น
view: 0 shares: