ข่าว/กิจกรรม

แจ้งกำหนดการรับชุดสูท (รอบที่ 1) นักศึกษา รหัส 59

แจ้งกำหนดการรับชุดสูท (รอบที่1)  สำหรับนักศึกษา รหัส 59 ของวิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ ระหว่างวันที่ 17 - 19 มกราคม 2560 ณ ห้อง 11-1201 อาคาร 11 ชั้น 12  โดยเริ่มตั้งแต่เวลา 10.00 - 16.00น. ประกอบด้วยสาขาดังนี้
       1. สาขาวิชาธุรกิจการบิน
       2. สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว
       3. สาขาวิชาการจัดการโรงแรม

UploadImage
หมายเหตุ : สำหรับนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการบริการธุรกิจเรือสำราญ  ทางคณะฯจะแจ้งให้มารับชุดสูทในรอบต่อไป