ข่าว/กิจกรรม

โครงการศึกษาดูงานพิพิธภัณฑ์ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

เมื่อวันที่ 18 และ 20 ต.ค.65 ที่ผ่านมา
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทสภ.)ให้การต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษา สาขาวิชาธุรกิจการบิน ระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 3
และนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชา ALB221 การจัดการท่าอากาศยาน เป็นรายวิชาโท และรายวิชาเสรี ภาคการศึกษาที่ 1/2565
โดยมีผศ.ธนกร ณรงค์วานิช เป็นผู้สอน จากมหาวิทยาลัยศรีปทุม มีจำนวนนักศึกษา 125 คน เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ


ซึ่งการเข้าเยี่ยมชมในวันนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์จากสถานที่จริงและทราบเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของกิจการการบินในประเทศไทย และการก่อสร้างท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ทั้งนี้เพื่อนำความรู้ที่ได้ไปใช้ประกอบการเรียนและพัฒนาศักยภาพของตนเองเพื่อการศึกษาต่อและการปฏิบัติงานในอนาคต ทั้งนี้วิทยากรจากฝกศ.ได้บรรยายเพิ่มเติมเกี่ยวกับกระบวนการการเดินทางทางอากาศทั้ง ขาเข้า- ขาออก และนำคณะฯ เข้าชมบรรยากาศภายในอาคารผู้โดยสารขาออกชั้น 4 และจุดชมเครื่องบินชั้น 7 

ซึ่งการเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ในวันนี้เป็นการเข้าชมแบบ New Normal มีการล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ รักษาระยะห่าง และสวมหน้ากากอนามัยตลอดการเข้าชม

SPU Airline Ready to Take Off
#เรียนกับตัวจริงประสบการณ์จริง
#AirlineBusiness
#สาขาวิชาธุรกิจการบิน
#วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ
#มหาวิทยาลัยศรีปทุม

view: 51 shares: