ข่าว/กิจกรรม

เสวนาวิชาการในหัวข้อ “Begin Be Green ใส่ใจโลกให้มากขึ้นด้วยการจัดงานไมซ์อย่างยั่งยืน"

สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและไมซ์ SPU ร่วมกับ TCEB จัดงานเสวนาวิชาการในหัวข้อ “Begin Be Green ใส่ใจโลกให้มากขึ้นด้วยการจัดงานไมซ์อย่างยั่งยืน” ในรายวิชาTMT337 การจัดการงานไมซ์อย่างยั่งยืน โดยได้รับเกียรติจากท่านวิทยากร คุณอรุณวดี ลีวะนันทเวช ผู้จัดการส่วนงานพัฒนาอย่างยั่งยืน ฝ่ายพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมไมซ์ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) และคุณสุทธิดา ฤทธิ์กะเตาะ เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการฯ เป็นผู้ช่วยวิทยากร โดยมี อ.กฤศนพัชญ์ บุญช่วย (อาจารย์ประจำวิชา) เป็นผู้ดำเนินรายการ "การจัดงานอย่างยั่งยืน คือพื้นที่ที่ความรับผิดชอบกับความคิดสร้างสรรค์มาเจอกัน" Sustainable Event is where the responsibility and creativity meets.

ณ อาคาร 11 ชั้น 4 มหาวิทยาลัยศรีปทุม
เวลา 15.00-17.00 น.

#สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและไมซ์
#วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ
#มหาวิทยาลัยศรีปทุม
#53ปีspu53ปีแห่งความภาคภูมิใจ
view: 42 shares: