ข่าว/กิจกรรม

โครงการศึกษาดูงานคลังสินค้า บริษัท การบินไทย จำกัด(มหาชน)

สาขาวิชาธุรกิจการบิน วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ จัดให้มีการเรียนการสอนรายวิชา ALB241 การขนส่งสินค้าทางอากาศ 

โดยอาจารย์ ณัดดา ทิพย์จันทา

 
ได้มีการจัดโครงการ ศึกษาดูงานคลังสินค้า บริษัท การบินไทย จำกัด(มหาชน) ณ อาคารคลังสินค้า และศูนย์ซ่อมบำรุงอากาศยาน ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ในวันที่ 4,5 และ 10 เมษายน 2566
 
เพื่อมุ่งเน้นให้นักศึกษาเกิดความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับขั้นตอนการให้บริการ การนำเข้า-ส่งออกสินค้า การโหลด-การแบ่งพื้นที่ระวางบรรทุกสินค้าผ่านการดูงาน
และฝึกปฎิบัติจริง พร้อมรับประกาศนียบัตรหลังผ่านการฝึกปฎิบัติ

view: 25 shares: