ข่าว/กิจกรรม

CoTH Talk พัฒนาแนวคิดให้เติบโตแบบผู้ประกอบการ

CoTH Talk … พัฒนาแนวคิดให้เติบโตแบบผู้ประกอบการ 
Think Like an Entrepreneur: 
The Key to Business Success from Idea to Business 

กิจกรรมในรายวิชา ALB233 การจัดการบริการสายการบินต้นทุนต่ำ โดยอาจารย์วรวลัญช์ ธนัชปิยะธันย์ เพื่อให้นักศึกษาได้นำไอเดียและความคิดสร้างสรรค์มาพัฒนา
และต่อยอดธุรกิจในอนาคต

โดยได้รับเกียติจาก 
คุณเอกชัย ตั้งรัตนาวลี 
Managing Director, CP Seeding Social Impact & Vice President CP Group
รองประธานกรรมการ สำนักประธานกรรมการ เครือเจริญโภคภัณท์

คุณฐิติพร สุนทรชื่น
Global Business Manager, CP Seeding Social Impact, CPG

คุณเศรษฐีอร รื่นเริง
ลูกเรือสายการบิน Thai Air Asia

วันอังคารที่ 18 เมษายน 2566
เวลา 09.00 - 13.00 น.
Zone A อาคาร 11 ชั้น 1  มหาวิทยาลัยศรีปทุม
---------------------------------------------------
#วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ 
#53ปีมหาวิทยาลัยศรีปทุม
#เรียนกับตัวจริงประสบการณ์จริง

view: 33 shares: