ข่าว/กิจกรรม

ทัศนศึกษาดูงานระบบบริหารจัดการ ณ โรงแรม The Royal River ซึ่งเป็นโรงแรมที่ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม Green Hotel

UploadImage

 

วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและไมซ์  มหาวิทยาลัยศรีปทุม นำโดยท่านผู้ช่วย คณบดีฝ่ายวิชาการ อาจารยเตือนใจ ศรีชะฏา อาจารย์สิริจันทรา ทองจีน หัวหน้าสาขาฯ และอาจารย์ประจำสาขาฯ อาจารย์ดวงเดือน  อาจสมบุญ  อาจารย์วันธงชัย ชีวะกลินศักดิ์ นำนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการโรงแรมและไมซ์ ชั้นปีที่ 1 มาทัศนศึกษาดูงานระบบบริหารจัดการ ณ โรงแรม The Royal River ซึ่งเป็นโรงแรมที่ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมGreen Hotel

วันที่ 27-28 มีนาคม 2566 ที่ผ่านมา

view: 55 shares: