ข่าว/กิจกรรม

โครงการอบรมยุวมัคคุเทศก์ในชุมชนหอรัตนไชย

UploadImage
โครงการอบรมยุวมัคคุเทศก์ในชุมชนหอรัตนไชย

โดยเป็นความร่วมมือของ 3 คณะ ของมหาวิทยาลัยศรีปทุม คือ วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ คณะศิลปศาสตร์ และวิทยาลัยการบินและคมนาคม เป็นโครงการที่จะทำร่วมกับชุมชนหอรัตนไชยเป็นการให้คำแนะนำและเป็นที่ปรึกษาด้านการท่องเที่ยวรวมไปถึงส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนผ่านการอบรมเยาวชนในชุมชน เพื่อเป็นการสร้าง Human Tourism อย่างยั่งยืน

โดยน้องๆ ที่เข้าร่วมโครงการจะได้มีโอกาสศึกษาประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่นศิลปวัฒนธรรม ประเพณีสถานที่ต่างๆ ได้เรียนรู้สิ่งที่อยู่ในท้องถิ่นของตน ทำให้เกิดความรู้เกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในท้องถิ่นมากยิ่งขึ้น เกิดสำนึกรักบ้านเกิดและหวงแหนในมรดกภูมิปัญญาที่บรรพบุรุษได้สร้างสรรค์ไว้

รวมถึงการถ่ายทอดประสบการณ์จากมัคคุเทศก์มืออาชีพ ในภาคการปฎิบัติจริง รวมถึงการศึกษาดูงานจากสถานที่จริงในการเป็นมัคคุเทศก์ ณ บริเวณพื้นที่ เพื่อให้น้องๆ เกิดทักษะการให้คำอธิบายเพื่อการแนะนำความรู้เฉพาะถิ่นอย่างคร่าวๆ ให้กับนักท่องเที่ยวได้ทราบ

และนี่ก็เป็นอีกหนึ่งโครงการบริการสาธารณะดีๆ ที่ทาง 3 คณะสำคัญของทาง มหาวิทยาลัยศรีปทุมได้จัดขึ้น เพื่อสานฝัน ผลักดันอาชีพมัคคุเทศก์ให้เกิดขึ้นและดำรงอยู่อย่างยั่งยืน สร้างอาชีพและรายได้ให้กับชุมชม ตามแนวทางการพัฒนาเศษฐกิจที่ยั่งยืน

view: 45 shares: