ข่าว/กิจกรรม

โครงการกิจกรรมการเชื่อมโยงการตลาดสู่เชิงพาณิชย์ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมการเกษตร THAI NEXT 2023

UploadImage

โครงการกิจกรรมการเชื่อมโยงการตลาดสู่เชิงพาณิชย์ ภายใต้โครงการยกระดับสินค้าเกษตรสู่เกษตรอุตสาหกรรม กองพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566


เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2566 ที่ผ่านมา วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ ได้ให้การบริการ ดูแล ต้อนรับผู้บริหารและผู้เข้าร่วมโครงการในพิธีเปิดหลักสูตร กิจกรรมการเชื่อมโยงการตลาดสู่เชิงพาณิชย์ ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการร่วมกันระหว่าง ศูนย์นวัตกรรมการสร้างสรรค์และบ่มเพาะธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ และ วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ
 
ซึ่งโครงการนี้ถือเป็นหนึ่งในกลไกหลักสำคัญ ที่จะช่วยส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการไทย ให้มีความพร้อมในการนำสินค้าออกสู่ตลาดต่างประเทศ รวมถึงการเตรียมตัวในการปรับบุคลภาพและการสื่อสารให้เหมาะสมสำหรับการออกงานแสดงสินค้าในโอกาสต่างๆ

โดยมีผู้ประกอบการที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 70 คน ซึ่งจะใช้ระยะเวลาในการอบรมตามหลักสูตร จำนวน 42 ชั่วโมง

โดยคณะทำงานผู้ทรงคุณวุฒิ อันได้แก่
ผศ.สุภาวดี ฮะมะณี (ผู้อำนวยการ ศูนย์นวัตกรรมฯ)
และ ผศ.ดร.สุธินี มงคล (หัวหน้า สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ คณะบริหารธุรกิจ)

และทีมงานจากวิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ผศ.ดร.อนุพงศ์  อวิรุทธา (คณบดี วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ) ซึ่งเป็นที่ปรึกษาโครงการ
อาจารย์เตือนใจ ศรีชะฏา ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ
อาจารย์ชญาณิศา วงษ์พันธุ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการบริการธุรกิจเรือสำราญ
อาจารย์วันธงชัย ชีวกลินศักดิ์ อาจารย์สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและไมซ์

ซึ่งในพิธีเปิดการอบรม ทางโครงการได้รับเกียรติจาก ดร.อริยาพร อำนรรฆสรเดช ผู้อำนวยการ กองพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม มาเป็นประธานเปิดงานในครั้งนี้
 
ขอแสดงความยินดี กับพี่ๆผู้ประกอบการทุกท่านที่ผ่านการคัดเลือกเข้าอบรบในครั้งนี้ทุกๆ ท่าน และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ท่านผู้เข้ารับการอบรมจะได้รับความรู้และความประทับใจ กลับไปใช้พัฒนาธุรกิจของท่านให้เติบโตก้าวไกลอย่างมืออาชีพ

view: 22 shares: