ข่าว/กิจกรรม

SPU มืออาชีพ..กับขั้นตอนการสอบสัมภาษณ์งานตำแหน่งพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน


จัดเต็มแบบมืออาชีพ กับมืออาชีพ....
กับการจำลองขั้นตอนการสอบสัมภาษณ์งานตำแหน่งพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน
ของนักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาธุรกิจการบิน วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม 


กิจกรรมสรา้งสรรค์เสริมรายวิชา ALB 232 การเตรียมความพร้อมเพื่องานบริการบนเครื่องบิน Cabin Crew Preparation
นำโดยอาจารย์วัชราภรณ์ อรานุเวชภัณฑ์, อาจารย์ สิรัญรัชน์ พหลแพทย์, อาจารย์ศศิรินทร์ แท่นทอง, คุณสุรัสวดี จักษุรักษ์, คุณภควดี สุรกิตย์ และคุณบุษยา วัชรบุตร อาจารย์ผู้สอนและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก


ได้จำลองสถานการณ์การสอบสัมภาษณ์งานเป็นภาษาอังกฤษ เพื่อทดสอบความพร้อมของนักศึกษาตั้งแต่บุคลิกภาพ การแต่งกาย การเขียน Resume และความสามารถด้านการพูดภาษาอังกฤษ รวมถึงปฏิภาณไหวพริบในการตอบคำถามของนักศึกษาให้มีความพร้อมก่อนการสัมภาษณ์งานจริงUploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage


UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage
view: 50 shares: