ข่าว/กิจกรรม

SPU Airport Model Contest

ผ่านไปเป็นที่เรียบร้อยสำหรับการประกวด Airport Model Contest
ของนักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาธุรกิจการบิน วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2563


โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนกร ณรงค์วานิช หัวหน้าสาขาวิชาธุรกิจการบิน
อีกหนึ่งกิจกรรมสรา้งสรรค์เสริมความรู้ในรายวิชา ALB221 การจัดการและดำเนินงานท่าอากาศยาน
ซึ่งวิชานี้นักศึกษาได้ Learning by doing กันอย่างเต็มที่ ได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์จากความรู้ที่ได้เรียนมา มาปรับใช้ทางด้านการจัดโครงสร้างพื้นฐานในท่าอากาศยาน
เพื่อให้ผู้โดยสารมั่นใจ พอใจ เชื่อถือได้ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดำเนินงาน รวมถึงการบริหารจัดการความเสี่ยงและความปลอดภัย
การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม และสร้างความยั่งยืนผ่านกลไกการพัฒนาที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
 

UploadImage

ผลการประกวดเป็นดังนี้ >>>>
รางวัลชนะเลิศ  Section 001 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 Section 002
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 Section 004
รางวัลชมเชย Section 003 และ Section 005

ขอแสดงความยินดี กับทีมผู้ได้รับรางวัลในครั้งนี้ด้วยนะคะ
UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage
view: 85 shares: