ข่าว/กิจกรรม

สื่อสารสร้างสรรค์ “หน้าที่และความรับผิดชอบของตำแหน่งงานในสายการบิน”

ALB229 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ด้านอุตสาหกรรมการบิน
(Human Resource Management in Aviation Industry)

กับการเรียนรู้อย่างสรา้งสรรค์แบบบัณฑิตพันธ์ใหม่

เปลี่ยนการนำเสนอแบบเดิมๆ >>> มาให้นักศึกษาได้ใช้ทักษะการสื่อสารและความคิดสร้างสรรค์กัน
ในหัวข้อ “ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของตำแหน่งงานต่างๆในสายการบิน”
นักศึกษาทุกคนสนุกสนาน พร้อมได้รับความรู้จากการนำเสนอของเพื่อนกลุ่มอื่นๆ ไปด้วย
อาจารย์ณัฏฐมน เผ่าพันธุ์ และอาจารย์ศศิรินทร์ แท่นทอง อาจารย์ผู้สอนประจำรายวิชา


UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

view: 100 shares: